SFS 2019:255 Lag om ändring i lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

SFS2019-255.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:473) med kompletterande

bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

Utfärdad den 9 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2017:473) med
kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning ska införas
sex nya paragrafer, 13–18 §§, och närmast före 13 § en ny rubrik av följande
lydelse.

Insolvensregister
13 §
Insolvensförfaranden enligt 2015 års insolvensförordning som inleds
i Sverige ska registreras i insolvensregister.

Bolagsverket ska föra ett insolvensregister över konkurser och ett insol-

vensregister över företagsrekonstruktioner. Kronofogdemyndigheten ska
föra ett insolvensregister över skuldsaneringar och F-skuldsaneringar.

14 § I insolvensregistren ska beslut om att inleda ett insolvensförfarande
och andra uppgifter om förfarandet registreras.

15 § Insolvensregistren får användas för att göra uppgifterna i registren
tillgängliga i enlighet med 2015 års insolvensförordning och för att i övrigt
lämna upplysningar om insolvensförfaranden till den som begär det.

Insolvensregistret över konkurser får användas för uppföljning av och

tillsyn över de övriga register som Bolagsverket för.

16 § En uppgift i insolvensregistret över konkurser ska gallras fem år efter
den dag då konkursen avslutades eller konkursbeslutet upphävdes.

17 § En uppgift i insolvensregistret över företagsrekonstruktioner ska
gallras fem år efter den dag då företagsrekonstruktionen upphörde eller
beslutet om företagsrekonstruktion upphävdes.

18 § En uppgift i insolvensregistret över skuldsaneringar och F-skuld-
saneringar ska gallras fem år efter den dag då inledandebeslutet meddelades
eller, om uppgiften gäller F-skuldsanering, tre år efter den dagen. Om en
betalningsplan löper ut senare, ska dock uppgiften gallras den dag då planen
löper ut.

Om ett beslut om att inleda skuldsanering eller F-skuldsanering upphävs

eller om skuldsanering eller F-skuldsanering inte beviljas, ska uppgiften
gallras redan när det beslut som avslutar ärendet får laga kraft. Detsamma

1 Prop. 2018/19:48, bet. 2018/19:CU15, rskr. 2018/19:205.

SFS

2019:255

Publicerad
den

14 maj 2019

background image

2

SFS

2019:255

gäller om ett ärende om skuldsanering eller F-skuldsanering avskrivs eller
om en beslutad skuldsanering eller F-skuldsanering upphävs efter ompröv-
ning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.
2. Lagen tillämpas inte på insolvensförfaranden som har inletts före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)