SFS 2019:261 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

SFS2019-261.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Utfärdad den 9 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen
(1994:200)3 ska ha följande lydelse.

7 kap.
1 §
4 Skatt enligt denna lag tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget
om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Skatten tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget för
1. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upp-

låtelse av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,

2. omsättning av sådana konstverk som avses i 9 a kap. 5 §, och som ägs

av upphovsmannen eller dennes dödsbo,

3. import av sådana konstverk, samlarföremål och antikviteter som avses

i 9 a kap. 5–7 §§,

4. omsättning, unionsinternt förvärv och import av sådana livsmedel som

avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002
av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedels-
lagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, med undantag
för

a) annat vatten som avses i artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den

3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003, än sådant vatten som
tappas på flaskor eller i behållare som är avsedda för försäljning, och

b) spritdrycker, vin och starköl,
5. omsättning av restaurang- och cateringtjänster, med undantag för den

del av tjänsten som avser spritdrycker, vin och starköl, och

6. reparationer av cyklar med tramp- eller vevanordning, skor, lädervaror,

kläder och hushållslinne.

Skatten tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för
1. omsättning, unionsinternt förvärv och import av följande varor, om inte

annat följer av 3 kap. 13 och 14 §§, under förutsättning att varorna inte helt
eller huvudsakligen är ägnade åt reklam:

– böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka

blad,

– tidningar och tidskrifter,

1 Prop. 2018/19:73, bet. 2018/19:FiU36, rskr. 2018/19:204.

2 Jfr rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mer-

värdesskatt, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2008/1713.

3 Lagen omtryckt 2000:500.

4 Senaste lydelse 2017:1205.

SFS

2019:261

Publicerad
den

16 maj 2019

background image

2

SFS

2019:261

– bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn,
– musiknoter, samt
– kartor, inbegripet atlaser, väggkartor och topografiska kartor,
2. omsättning, unionsinternt förvärv och import av program och kataloger

för verksamhet som avses i 6, 7, 8 eller 11 samt annan omsättning än för
egen verksamhet, unionsinternt förvärv och import av program och kata-
loger för verksamhet som avses i 3 kap. 18 §, allt under förutsättning att pro-
grammen och katalogerna inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam,

3. omsättning av radiotidningar samt omsättning, unionsinternt förvärv

och import av kassettidningar, om inte annat följer av 3 kap. 17 §, och av
kassetter eller något annat tekniskt medium som återger en uppläsning av
innehållet i en vara som omfattas av 1,

4. omsättning, unionsinternt förvärv och import av en vara som genom

teckenspråk, punktskrift eller annan sådan särskild metod gör skrift eller
annan information tillgänglig särskilt för personer med läsnedsättning, om
inte annat följer av 3 kap. 4 §,

5. omsättning av sådana produkter som avses i 1–4, om de
a) tillhandahålls på elektronisk väg,
b) inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam, och
c) inte helt eller huvudsakligen består av rörlig bild eller hörbar musik,
6. tillträde till konserter, cirkus-, teater-, opera- eller balettföreställningar

eller andra jämförliga föreställningar,

7. tjänster som avses i 3 kap. 11 § 2 och 4 om verksamheten inte bedrivs

av och inte heller fortlöpande i mer än ringa omfattning understöds av det
allmänna,

8. tillträde till och förevisning av djurparker, förevisning av naturområden

utanför tätort samt av nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och
Natura 2000-områden,

9. upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter som omfattas av 1, 4 eller 5 §

lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, dock
inte när det är fråga om fotografier, reklamalster, system och program för
automatisk databehandling eller film, videogram eller annan jämförlig upp-
tagning som avser information,

10. upplåtelse eller överlåtelse av rättighet till ljud- eller bildupptagning

av en utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk,

11. omsättning av tjänster inom idrottsområdet som anges i 3 kap. 11 a §

första stycket och som inte undantas från skatteplikt enligt andra stycket
samma paragraf, och

12. personbefordran utom sådan befordran där resemomentet är av under-

ordnad betydelse.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt för vilken

skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Eva Posjnov
(Finansdepartementet)