SFS 2019:263 Lag om ändring i rättegångsbalken

SFS2019-263.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i rättegångsbalken

Utfärdad den 16 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

dels att 21 kap. 3 a § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 21 kap. 9 a § och 33 kap. 6 a §,

av följande lydelse.

21 kap.
3 a §
2 Är den misstänkte anhållen eller häktad ska offentlig försvarare
förordnas för honom eller henne, om han eller hon begär det. Offentlig
försvarare ska också på begäran förordnas för den som är misstänkt för ett
brott, för vilket det inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader.

Offentlig försvarare ska därutöver förordnas
1. om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen

om brottet,

2. om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd

som ska väljas och det finns anledning att döma till en annan påföljd än böter
eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller

3. om det i övrigt finns särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes

personliga förhållanden eller till vad målet rör.

Om den misstänkte biträds av en försvarare som han eller hon själv har

utsett, ska det inte förordnas någon offentlig försvarare vid sidan av denne.
Offentlig försvarare ska dock förordnas om det finns synnerliga skäl.

9 a § Om det med hänsyn till omständigheterna finns anledning att pröva
om den person som utsetts att biträda den misstänkte uppfyller kraven i 3 §
tredje stycket, ska åklagaren anmäla detta till rätten.

33 kap.
6 a §
Bestämmelserna i 6 § andra stycket gäller även handlingar i ett mål
enligt 28 kap. 9 § brottsbalken om informationen har delgetts den dömde
personligen av ordföranden vid det sammanträde då övervakningsnämnden
beslutade begära att åklagare för talan om att skyddstillsynen ska undan-
röjas.

Denna lag träder i kraft den 11 juni 2019.

1 Prop. 2018/19:71, bet. 2018/19:JuU21, rskr. 2018/19:206.

2 Senaste lydelse 1983:920.

SFS

2019:263

Publicerad
den

21 maj 2019

background image

2

SFS

2019:263

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)

;