SFS 2019:264 Lag om ändring i lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.

SFS2019-264.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1981:1310) om offentliga

funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i

vissa mål m.m.

Utfärdad den 16 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (1981:1310) om offentliga
funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m. ska
ha följande lydelse.

5 § Om domstolen i ett mål om enskilt åtal mot den som är eller har varit
offentlig funktionär för brott i utövningen av tjänsten har förpliktat mål-
säganden att ersätta den tilltalade för rättegångskostnad, ska den som var
den tilltalades arbetsgivare vid tiden för den åtalade gärningen på ansökan
av den tilltalade utge det utdömda beloppet, i den mån målsäganden inte har
betalat det. Arbetsgivaren inträder då intill det utgivna beloppet i den till-
talades rätt gentemot målsäganden.

Om högre rätt ändrar domstolens beslut om rättegångskostnad till den

tilltalades nackdel får arbetsgivaren kräva tillbaka motsvarande belopp av
honom eller henne. Detsamma gäller, sedan avgörandet fått laga kraft, om
målsäganden har betalat hela eller delar av det utdömda beloppet till den
tilltalade.

Första och andra styckena tillämpas även när någon annan än arbets-

givaren, utan samband med allmänt åtal, har fört talan mot den som är eller
har varit offentlig funktionär om enskilt anspråk på grund av åtgärd i
utövningen av tjänsten.

Denna lag träder i kraft den 11 juni 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:71, bet. 2018/19:JuU21, rskr. 2018/19:206.

SFS

2019:264

Publicerad
den

21 maj 2019