SFS 2019:275 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

SFS2019-275.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i skolförordningen (2011:185)

Utfärdad den 16 maj 2019

Regeringen föreskriver att 7 kap. 1 § skolförordningen (2011:185) ska ha
följande lydelse.

7 kap.
1 §
För förskolan gäller en läroplan enligt 1 kap. 11 § första stycket skol-
lagen (2010:800).

Läroplanen finns i förordningen (SKOLFS 2018:50) om läroplan för för-

skolan.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2019:275

Publicerad
den

22 maj 2019