SFS 2019:281 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

SFS2019-281.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av

alternativa investeringsfonder

Utfärdad den 9 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 1 och 5 §§ lagen (2013:561)
om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska ha följande lydelse.

10 kap.
1 §
För varje EES-baserad alternativ investeringsfond som AIF-förvalta-
ren förvaltar och för varje alternativ investeringsfond som förvaltaren mark-
nadsför inom EES ska det finnas en aktuell informationsbroschyr. Informa-
tionsbroschyren ska innehålla uppgifter om

1. fondens investeringsstrategi och mål samt de omständigheter under

vilka dessa eller investeringspolicyn kan ändras,

2. var mottagarfonden är etablerad om fonden är en matarfond till en alter-

nativ investeringsfond samt information om var de underliggande fonderna
är etablerade om fonden är en fond-i-fond,

3. de tillgångsslag som fonden får placera i och fondens riskprofil, inklu-

sive information om användande av finansiell hävstång,

4. de viktigaste rättsliga följderna av en investering i fonden,
5. AIF-förvaltare, förvaringsinstitut, revisorer och andra tjänsteleveran-

törer,

6. ansvarsförsäkring eller tillgängliga medel i enlighet med 7 kap. 5 § för

att täcka eventuella skadeståndsanspråk,

7. delegering av förvaltnings- och förvaringsfunktioner,
8. principer och rutiner för värdering av tillgångarna i fonden,
9. hantering av likviditetsrisker och rätt till inlösen samt förfarande och

villkor för emission och försäljning av andelar eller aktier,

10. avgifter och alla andra kostnader samt maximibelopp för direkta och

indirekta avgifter och kostnader som belastar fondens investerare,

11. förvaltarens principer för likabehandling av investerare och rätt till

förmånligare villkor för någon investerare i fonden,

12. fondens primärmäklare samt relevanta arrangemang mellan sådan

mäklare och fonden,

13. hur och när regelbunden information om fonden enligt 9 och 10 §§

lämnas,

14. den senaste årsberättelsen enligt 4 § och det senaste beräknade netto-

tillgångsvärdet (NAV) eller marknadsvärdet för fondens andelar eller aktier,
och

15. historisk avkastning.

1 Prop. 2018/19:38, bet. 2018/19:FiU37, rskr. 2018/19:200.

SFS

2019:281

Publicerad
den

22 maj 2019

background image

2

SFS

2019:281

Bestämmelser om vad en informationsbroschyr ska innehålla finns även i

artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av
den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappers-
finansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU)
nr 648/2012.

För en alternativ investeringsfond som omfattas av ett krav på att offent-

liggöra prospekt behöver AIF-förvaltaren endast lämna information enligt
första stycket som inte redan framgår av prospektet.

5 § Årsberättelsen ska innehålla

1. en balansräkning eller annan redovisning av tillgångar och skulder,
2. en resultaträkning,
3. en verksamhetsberättelse,
4. information om väsentliga förändringar i den information som ska läm-

nas enligt 1, 9 och 10 §§, och

5. information om ersättningar.
Bestämmelser om vad en årsberättelse ska innehålla finns även i artikel 13

i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365.

Uppgifterna om räkenskaperna i årsberättelsen ska sammanställas i enlig-

het med

1. bestämmelserna om redovisning i den alternativa investeringsfondens

hemland eller, om det är fråga om en icke EES-baserad alternativ investe-
ringsfond, i det land där fonden är etablerad, och

2. fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regel-

verk.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Anna Jegnell
(Finansdepartementet)

;