SFS 2019:287 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

SFS2019-287.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Utfärdad den 16 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2004:46) om värde-
pappersfonder3

dels att 7 kap. 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 2 kap. 17 h–17 k §§, och

närmast före 2 kap. 17 h § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.
Principer för aktieägarengagemang
17 h §
Ett fondbolag som förvaltar en värdepappersfond eller ett fond-
företag vars medel placeras i aktier som är upptagna till handel på en reg-
lerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES, ska anta principer
för sitt aktieägarengagemang i fråga om sådana aktier. Av principerna ska
det framgå hur fondbolaget integrerar aktieägarengagemanget i placerings-
strategin för fonden.

Principerna ska beskriva hur fondbolaget
1. övervakar relevanta frågor om bolag som det placerar i (portföljbolag),

däribland bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och
risker, kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan och bolagsstyr-
ning,

2. för dialoger med företrädare för portföljbolag,
3. utövar rösträtt och andra rättigheter som är knutna till aktieinnehavet,
4. samarbetar med andra aktieägare,
5. kommunicerar med relevanta intressenter i portföljbolag, och
6. hanterar faktiska och potentiella intressekonflikter.

17 i § Ett fondbolag ska varje år redogöra för hur principerna för aktie-
ägarengagemang som avses i 17 h § har tillämpats.

Redogörelsen ska innehålla
1. en allmän beskrivning av fondbolagets röstningsbeteende i portfölj-

bolagen,

2. en förklaring av de viktigaste omröstningarna, och
3. uppgift om i vilka frågor som fondbolaget har använt sig av råd eller

röstningsrekommendationer från en röstningsrådgivare.

1 Prop. 2018/19:56, bet. 2018/19:CU16, rskr. 2018/19:213.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av

vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och

rådets direktiv (EU) 2017/828.

3 Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.

SFS

2019:287

Publicerad
den

24 maj 2019

background image

2

SFS

2019:287

Av redogörelsen ska det också framgå hur fondbolaget har röstat på port-

följbolagens stämmor. Omröstningar som är obetydliga på grund av ämnet
eller storleken på aktieinnehavet behöver dock inte redovisas.

17 j § Ett fondbolag får avstå från att uppfylla ett eller flera av kraven i
17 h och 17 i §§, om bolaget tydligt anger skälen för det.

17 k § Principerna för aktieägarengagemang enligt 17 h §, den årliga redo-
görelsen enligt 17 i § och uppgifter enligt 17 j § ska hållas tillgängliga utan
kostnad på fondbolagets webbplats.

7 kap.
3 §
4 Ett fondbolag som utför diskretionär portföljförvaltning avseende
finansiella instrument ska i denna förvaltning och när det utför tjänster enligt
1 § första stycket tillämpa 8 kap. 9–12, 14–16 och 22 §§ och 9 kap. 1, 3–6,
9, 10, 12–23, 26–29, 30 a och 40 §§, 41 § första stycket och 43 § lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden.

1. Denna lag träder i kraft den 10 juni 2019.
2. En årlig redogörelse enligt 2 kap. 17 i § ska hållas tillgänglig första

gången 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Anna Jegnell
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2017:690.