SFS 2019:291 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

SFS2019-291.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:ZYIAIU+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:ANXUSS+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft34{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2013:561) om f�rvaltare av </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>alternativa investeringsfonder </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 16 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (2013:561) om f�r-<br/>valtare av alternativa investeringsfonder </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>dels</i> att 3 kap. 2 � ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det ska inf�ras sex nya paragrafer, 8 kap. 27 a27 d �� och 10 kap. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">6 a och 12 ��, och n�rmast f�re 8 kap. 27 a � och 10 kap. 12 � nya rubriker <br/>av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>3 kap. <br/>2 �</b>3 En extern AIF-f�rvaltare med tillst�nd enligt 1 �, f�r av Finansinspek-<br/>tionen ges tillst�nd att utf�ra diskretion�r f�rvaltning av investeringsport-<br/>f�ljer. </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">En AIF-f�rvaltare med tillst�nd f�r diskretion�r f�rvaltning av investerings-</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">portf�ljer f�r efter tillst�nd av Finansinspektionen </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. f�rvara och administrera andelar eller aktier i f�retag f�r kollektiva</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">investeringar, </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">2. ta emot medel med redovisningsskyldighet,<br/>3. ta emot och vidarebefordra order i fr�ga om finansiella instrument, och<br/>4. l�mna investeringsr�d.<br/>Vid erbjudande och tillhandah�llande av tj�nster enligt f�rsta och andra</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">styckena ska 8 kap. 2, 912, 1420 och 22 �� och 9 kap. 1, 310, 1229, <br/>30 a och 40 ��, 41 � f�rsta stycket och 43 � lagen (2007:528) om v�rde-<br/>pappersmarknaden till�mpas. Medel som tas emot med redovisningsskyl-<br/>dighet enligt andra stycket 2 ska omedelbart avskiljas fr�n AIF-f�rvaltarens <br/>egna tillg�ngar. </p> <p style="position:absolute;top:887px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>8 kap. <br/>Principer f�r aktie�garengagemang <br/>27 a �</b> En AIF-f�rvaltare med tillst�nd enligt 3 kap. 1 � som f�rvaltar en <br/>alternativ investeringsfond vars medel placeras i aktier som �r upptagna till <br/>handel p� en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES, <br/>ska anta principer f�r sitt aktie�garengagemang i fr�ga om s�dana aktier. Av <br/>principerna ska det framg� hur f�rvaltaren integrerar aktie�garengagemanget <br/>i fondens investeringsstrategi. </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2018/19:56, bet. 2018/19:CU16, rskr. 2018/19:213. </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">vissa av aktie�gares r�ttigheter i b�rsnoterade f�retag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">r�dets direktiv (EU) 2017/828. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2017:701. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2019:291</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft116">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">24 maj 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft25">Principerna ska beskriva hur f�rvaltaren <br/>1. �vervakar relevanta fr�gor om bolag som den placerar i (portf�ljbolag),</p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">d�ribland bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och <br/>risker, kapitalstruktur, sociala och milj�m�ssiga p�verkan och bolagsstyr-<br/>ning, </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft25">2. f�r dialoger med f�retr�dare f�r portf�ljbolag,<br/>3. ut�var r�str�tt och andra r�ttigheter som �r knutna till aktieinnehavet,<br/>4. samarbetar med andra aktie�gare,<br/>5. kommunicerar med relevanta intressenter i portf�ljbolag, och<br/>6. hanterar faktiska och potentiella intressekonflikter.</p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>27 b �</b> En AIF-f�rvaltare som enligt 27 a � �r skyldig att anta principer f�r <br/>sitt aktie�garengagemang ska varje �r redog�ra f�r hur principerna har <br/>till�mpats. </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft25">Redog�relsen ska inneh�lla <br/>1. en allm�n beskrivning av f�rvaltarens r�stningsbeteende i portf�lj-</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">bolagen, </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft25">2. en f�rklaring av de viktigaste omr�stningarna, och<br/>3. uppgift om i vilka fr�gor som f�rvaltaren har anv�nt sig av r�d eller</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">r�stningsrekommendationer fr�n en r�stningsr�dgivare. </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Av redog�relsen ska det ocks� framg� hur f�rvaltaren har r�stat p� </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">portf�ljbolagens st�mmor. Omr�stningar som �r obetydliga p� grund av <br/>�mnet eller storleken p� aktieinnehavet beh�ver dock inte redovisas. </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>27 c �</b> En AIF-f�rvaltare f�r avst� fr�n att uppfylla ett eller flera av kraven i <br/>27 a och 27 b ��, om f�rvaltaren tydligt anger sk�len f�r det. </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>27 d �</b> Principerna f�r aktie�garengagemang enligt 27 a �, den �rliga redo-<br/>g�relsen enligt 27 b � och uppgifter enligt 27 c � ska h�llas tillg�ngliga utan <br/>kostnad p� AIF-f�rvaltarens webbplats. </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>10 kap. <br/>6 a �</b> Om en s�dan institutionell investerare som avses i artikel 2 i Europa-<br/>parlamentets och r�dets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om ut-<br/>nyttjande av vissa av aktie�gares r�ttigheter i b�rsnoterade f�retag, i lydelsen <br/>enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2017/828, har investerat i <br/>en alternativ investeringsfond som inte �r en specialfond, och fondens medel <br/>placeras i aktier som �r upptagna till handel p� en reglerad marknad och som <br/>har getts ut av ett bolag inom EES, ska �rsber�ttelsen, ut�ver vad som anges i <br/>5 �, i fr�ga om s�dana aktier inneh�lla information om </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. de mest betydande riskerna som investeringarna �r f�renade med p�</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">medell�ng till l�ng sikt, </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft25">2. fondens sammans�ttning,<br/>3. fondens oms�ttning och oms�ttningskostnader,<br/>4. de r�stningsr�dgivare som har anlitats f�r engagemang i de bolag som</p> <p style="position:absolute;top:979px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">har gett ut de aktier som ing�r i fonden, </p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">5. riktlinjer f�r utl�ning av v�rdepapper och hur dessa till�mpas f�r att</p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">fullf�lja engagemanget i till�mpliga fall, s�rskilt vid bolagsst�mmor i de <br/>bolag som har gett ut de aktier som ing�r i fonden, och </p> <p style="position:absolute;top:1061px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">6. huruvida, och i s� fall hur, AIF-f�rvaltaren fattar placeringsbeslut med</p> <p style="position:absolute;top:1081px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">utg�ngspunkt i en bed�mning av resultaten p� medell�ng till l�ng sikt i de <br/>bolag som har gett ut de aktier som ing�r i fonden. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>2019:291</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>Information till institutionella investerare <br/>12 �</b> Om en AIF-f�rvaltare med tillst�nd enligt 3 kap. 1 � har ing�tt en <br/>�verenskommelse med en s�dan institutionell investerare som avses i <br/>artikel 2 i Europaparlamentets och r�dets direktiv 2007/36/EG, i lydelsen <br/>enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2017/828, om placering <br/>av investerarens medel i en alternativ investeringsfond som inte �r en <br/>specialfond, och fondens medel placeras i aktier som �r upptagna till handel <br/>p� en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES, ska <br/>AIF-f�rvaltaren i fr�ga om s�dana aktier varje �r till investeraren l�mna en <br/>redog�relse med uppgift om </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">1. hur fondens investeringsstrategi i fr�ga om s�dana aktier �verens-</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">st�mmer med �verenskommelsen med investeraren och hur den bidrar till <br/>utvecklingen av fondens tillg�ngar p� medell�ng till l�ng sikt, och </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">2. huruvida n�gra intressekonflikter har uppkommit och i s� fall vilka och</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">hur de har hanterats. </p> <p style="position:absolute;top:387px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft35">1. Denna lag tr�der i kraft den 10 juni 2019.<br/>2. �rliga redog�relser enligt 8 kap. 27 b � och 10 kap. 12 � ska l�mnas</p> <p style="position:absolute;top:428px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">f�rsta g�ngen 2020. </p> <p style="position:absolute;top:448px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">3. Best�mmelserna i 10 kap. 6 a � ska till�mpas f�rsta g�ngen f�r den</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">�rsber�ttelse som ska l�mnas 2020. </p> <p style="position:absolute;top:509px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft35">Anna Jegnell<br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>2019:291</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2013:561) om f�rvaltare av

alternativa investeringsfonder

Utf�rdad den 16 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (2013:561) om f�r-
valtare av alternativa investeringsfonder

dels att 3 kap. 2 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras sex nya paragrafer, 8 kap. 27 a27 d �� och 10 kap.

6 a och 12 ��, och n�rmast f�re 8 kap. 27 a � och 10 kap. 12 � nya rubriker
av f�ljande lydelse.

3 kap.
2 �
3 En extern AIF-f�rvaltare med tillst�nd enligt 1 �, f�r av Finansinspek-
tionen ges tillst�nd att utf�ra diskretion�r f�rvaltning av investeringsport-
f�ljer.

En AIF-f�rvaltare med tillst�nd f�r diskretion�r f�rvaltning av investerings-

portf�ljer f�r efter tillst�nd av Finansinspektionen

1. f�rvara och administrera andelar eller aktier i f�retag f�r kollektiva

investeringar,

2. ta emot medel med redovisningsskyldighet,
3. ta emot och vidarebefordra order i fr�ga om finansiella instrument, och
4. l�mna investeringsr�d.
Vid erbjudande och tillhandah�llande av tj�nster enligt f�rsta och andra

styckena ska 8 kap. 2, 912, 1420 och 22 �� och 9 kap. 1, 310, 1229,
30 a och 40 ��, 41 � f�rsta stycket och 43 � lagen (2007:528) om v�rde-
pappersmarknaden till�mpas. Medel som tas emot med redovisningsskyl-
dighet enligt andra stycket 2 ska omedelbart avskiljas fr�n AIF-f�rvaltarens
egna tillg�ngar.

8 kap.
Principer f�r aktie�garengagemang
27 a �
En AIF-f�rvaltare med tillst�nd enligt 3 kap. 1 � som f�rvaltar en
alternativ investeringsfond vars medel placeras i aktier som �r upptagna till
handel p� en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES,
ska anta principer f�r sitt aktie�garengagemang i fr�ga om s�dana aktier. Av
principerna ska det framg� hur f�rvaltaren integrerar aktie�garengagemanget
i fondens investeringsstrategi.

1 Prop. 2018/19:56, bet. 2018/19:CU16, rskr. 2018/19:213.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av

vissa av aktie�gares r�ttigheter i b�rsnoterade f�retag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och

r�dets direktiv (EU) 2017/828.

3 Senaste lydelse 2017:701.

SFS

2019:291

Publicerad
den

24 maj 2019

background image

2

SFS

Principerna ska beskriva hur f�rvaltaren
1. �vervakar relevanta fr�gor om bolag som den placerar i (portf�ljbolag),

d�ribland bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och
risker, kapitalstruktur, sociala och milj�m�ssiga p�verkan och bolagsstyr-
ning,

2. f�r dialoger med f�retr�dare f�r portf�ljbolag,
3. ut�var r�str�tt och andra r�ttigheter som �r knutna till aktieinnehavet,
4. samarbetar med andra aktie�gare,
5. kommunicerar med relevanta intressenter i portf�ljbolag, och
6. hanterar faktiska och potentiella intressekonflikter.

27 b � En AIF-f�rvaltare som enligt 27 a � �r skyldig att anta principer f�r
sitt aktie�garengagemang ska varje �r redog�ra f�r hur principerna har
till�mpats.

Redog�relsen ska inneh�lla
1. en allm�n beskrivning av f�rvaltarens r�stningsbeteende i portf�lj-

bolagen,

2. en f�rklaring av de viktigaste omr�stningarna, och
3. uppgift om i vilka fr�gor som f�rvaltaren har anv�nt sig av r�d eller

r�stningsrekommendationer fr�n en r�stningsr�dgivare.

Av redog�relsen ska det ocks� framg� hur f�rvaltaren har r�stat p�

portf�ljbolagens st�mmor. Omr�stningar som �r obetydliga p� grund av
�mnet eller storleken p� aktieinnehavet beh�ver dock inte redovisas.

27 c � En AIF-f�rvaltare f�r avst� fr�n att uppfylla ett eller flera av kraven i
27 a och 27 b ��, om f�rvaltaren tydligt anger sk�len f�r det.

27 d � Principerna f�r aktie�garengagemang enligt 27 a �, den �rliga redo-
g�relsen enligt 27 b � och uppgifter enligt 27 c � ska h�llas tillg�ngliga utan
kostnad p� AIF-f�rvaltarens webbplats.

10 kap.
6 a �
Om en s�dan institutionell investerare som avses i artikel 2 i Europa-
parlamentets och r�dets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om ut-
nyttjande av vissa av aktie�gares r�ttigheter i b�rsnoterade f�retag, i lydelsen
enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2017/828, har investerat i
en alternativ investeringsfond som inte �r en specialfond, och fondens medel
placeras i aktier som �r upptagna till handel p� en reglerad marknad och som
har getts ut av ett bolag inom EES, ska �rsber�ttelsen, ut�ver vad som anges i
5 �, i fr�ga om s�dana aktier inneh�lla information om

1. de mest betydande riskerna som investeringarna �r f�renade med p�

medell�ng till l�ng sikt,

2. fondens sammans�ttning,
3. fondens oms�ttning och oms�ttningskostnader,
4. de r�stningsr�dgivare som har anlitats f�r engagemang i de bolag som

har gett ut de aktier som ing�r i fonden,

5. riktlinjer f�r utl�ning av v�rdepapper och hur dessa till�mpas f�r att

fullf�lja engagemanget i till�mpliga fall, s�rskilt vid bolagsst�mmor i de
bolag som har gett ut de aktier som ing�r i fonden, och

6. huruvida, och i s� fall hur, AIF-f�rvaltaren fattar placeringsbeslut med

utg�ngspunkt i en bed�mning av resultaten p� medell�ng till l�ng sikt i de
bolag som har gett ut de aktier som ing�r i fonden.

2019:291

background image

3

SFS

Information till institutionella investerare
12 �
Om en AIF-f�rvaltare med tillst�nd enligt 3 kap. 1 � har ing�tt en
�verenskommelse med en s�dan institutionell investerare som avses i
artikel 2 i Europaparlamentets och r�dets direktiv 2007/36/EG, i lydelsen
enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2017/828, om placering
av investerarens medel i en alternativ investeringsfond som inte �r en
specialfond, och fondens medel placeras i aktier som �r upptagna till handel
p� en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES, ska
AIF-f�rvaltaren i fr�ga om s�dana aktier varje �r till investeraren l�mna en
redog�relse med uppgift om

1. hur fondens investeringsstrategi i fr�ga om s�dana aktier �verens-

st�mmer med �verenskommelsen med investeraren och hur den bidrar till
utvecklingen av fondens tillg�ngar p� medell�ng till l�ng sikt, och

2. huruvida n�gra intressekonflikter har uppkommit och i s� fall vilka och

hur de har hanterats.

1. Denna lag tr�der i kraft den 10 juni 2019.
2. �rliga redog�relser enligt 8 kap. 27 b � och 10 kap. 12 � ska l�mnas

f�rsta g�ngen 2020.

3. Best�mmelserna i 10 kap. 6 a � ska till�mpas f�rsta g�ngen f�r den

�rsber�ttelse som ska l�mnas 2020.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Anna Jegnell
(Finansdepartementet)

2019:291

;