SFS 2019:301 Lag om ändring i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol

SFS2019-301.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i

domstol

Utfärdad den 23 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 och 3 §§ lagen (1981:1064) om
säkerhetskontroll i domstol2 ska ha följande lydelse.

2 §3 Säkerhetskontroll beslutas av domstolens chef eller någon annan lag-
faren domare som han eller hon har delegerat beslutanderätten till. Om en
säkerhetskontroll ska genomföras med anledning av en viss förhandling, får
den även beslutas av rätten.

Innan en säkerhetskontroll beslutas ska samråd ske med Polismyndig-

heten och, om kontrollen ska genomföras med anledning av en viss förhand-
ling i brottmål, med åklagaren. Samråd behöver dock inte ske om det är
uppenbart obehövligt.

Ett beslut om säkerhetskontroll ska avse en viss tid, dock längst sex måna-

der, eller en viss förhandling. I beslutet ska det anges vilka lokaler som
kontrollen ska omfatta.

3 §4 En säkerhetskontroll omfattar dem som har kallats att närvara vid en
förhandling och övriga besökare till de lokaler som beslutet om säkerhets-
kontroll avser.

Kontrollen omfattar inte domstolens anställda eller nämndemän och inte

heller åklagare, advokater, polismän eller ordningsvakter som i tjänsten in-
finner sig i berörda lokaler. Kontrollen omfattar inte heller personer som är
anhållna, häktade eller intagna i kriminalvårdsanstalt och dem som ombe-
sörjer transporten av dessa personer. Om det finns särskilda skäl, får den
som enligt 2 § beslutar om säkerhetskontrollen undanta andra personer från
kontrollen eller besluta att personer som annars skulle vara undantagna ska
omfattas av den.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2001:180.

3 Senaste lydelse 2014:645.

4 Senaste lydelse 2012:325.

SFS

2019:301

Publicerad
den

28 maj 2019

;