SFS 2019:304 Lag om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

SFS2019-304.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

Utfärdad den 23 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 21 och 43 §§ lagen (1996:242) om
domstolsärenden ska ha följande lydelse.

21 §2 I fråga om offentlighet och ordning m.m. vid ett sammanträde tilläm-
pas 5 kap. 1�5 och 9�15 §§ rättegångsbalken.

Under sammanträdet ska det föras anteckningar om vad som förekommer

vid detta när det gäller yrkanden, medgivanden, bestridanden, åberopanden,
invändningar och erkännanden samt om den utredning som läggs fram vid
sammanträdet. Om sammanträdet har begränsats enligt 13 §, ska även det
antecknas.

I fråga om dokumentation av berättelser som lämnas i bevissyfte och av

syn tillämpas 6 kap. 6 och 6 a §§ rättegångsbalken.

43 § I fråga om straff för en förseelse under förfarandet, för brott mot för-
budet att ta upp bild och för brott mot tystnadsplikt som ålagts av domstolen
tillämpas 9 kap. 5�6 §§ rättegångsbalken.

I fråga om vite och hämtning tillämpas 9 kap. 7�10 §§ rättegångsbalken.
Domstolen ska självmant ta upp frågor om ansvar för rättegångsförseelse

och om utdömande av vite som förelagts med stöd av denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227.

2 Senaste lydelse 2005:707 (jfr 2007:636).

SFS

2019:304

Publicerad
den

28 maj 2019