SFS 2019:307 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2019-307.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:PMPJXT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:XDQFFD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:DGKPUM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i inkomstskattelagen (1999:1229) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 16 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om inkomstskattelagen <br/>(1999:1229)2 </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>dels</i> att 57 kap. 4 och 5 �� ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 57 kap. 4 a �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>57 kap. <br/>4 �</b>3 Med <i>kvalificerad andel</i> avses andel i eller avseende ett f�mansf�retag <br/>under f�ruts�ttning att </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. andels�garen eller n�gon n�rst�ende under beskattnings�ret eller n�got</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">av de fem f�reg�ende beskattnings�ren varit verksam i betydande omfatt-<br/>ning i f�retaget, </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. f�retaget, direkt eller indirekt, under beskattnings�ret eller n�got av de</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">fem f�reg�ende beskattnings�ren har �gt andelar i ett annat f�mansf�retag <br/>eller i ett f�manshandelsbolag och andels�garen eller n�gon n�rst�ende <br/>under beskattnings�ret eller n�got av de fem f�reg�ende beskattnings�ren <br/>varit verksam i betydande omfattning i detta f�mansf�retag eller f�mans-<br/>handelsbolag, eller </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. andels�garen eller n�gon n�rst�ende under beskattnings�ret eller n�got</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">av de fem f�reg�ende beskattnings�ren varit verksam i betydande omfatt-<br/>ning i ett f�mansf�retag eller ett f�manshandelsbolag som bedriver samma <br/>eller likartad verksamhet som ett f�mansf�retag eller f�manshandelsbolag <br/>som avses i 1 eller 2. </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en s�dan andel i ett f�mansf�retag som inte ska anses vara kvali-</p> <p style="position:absolute;top:824px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">ficerad enligt best�mmelserna i f�rsta stycket f�rv�rvats under beskatt-<br/>nings�ret eller n�got av de fem f�reg�ende beskattnings�ren genom s�dan <br/>utdelning p� en kvalificerad andel i ett annat f�mansf�retag som p� grund <br/>av best�mmelserna i 42 kap. 16 � inte har beskattats, ska villkoren i f�rsta <br/>stycket till�mpas som om det f�retag som den utdelade aktien avser vore det <br/>f�retag som delat ut aktien. </p> <p style="position:absolute;top:946px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om �garen till en kvalificerad andel d�r, ska andelen anses kvalificerad </p> <p style="position:absolute;top:967px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�ven hos d�dsboet. Del�gare i d�dsboet likst�lls d� med n�rst�ende. </p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>4 a �</b> En andel i ett f�mansf�retag ska inte anses kvalificerad enligt 4 � <br/>f�rsta stycket enbart p� grund av att n�gon annan n�rst�ende �n andels-<br/>�garens make har varit verksam i betydande omfattning i ett annat f�mans-<br/>f�retag eller f�manshandelsbolag som bedriver samma eller likartad </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2018/19:54, bet. 2018/19:SkU17, rskr. 2018/19:208. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Lagen omtryckt 2008:803. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2007:1419. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2019:307</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">28 maj 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2019:307</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">verksamhet som ett s�dant f�mansf�retag eller f�manshandelsbolag som <br/>avses i 4 � f�rsta stycket (<i>den aktiva n�rst�ende </i>respektive<i> verksamhets-<br/>f�retaget</i>) under f�ruts�ttning att </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. det f�mansf�retag som andels�garen �ger andelar i, direkt eller indirekt,</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">har �verl�tit en andel i ett f�mansf�retag eller f�manshandelsbolag, en <br/>r�relse eller en verksamhetsgren, </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. andels�garen eller dennes make varken direkt eller indirekt har �gt</p> <p style="position:absolute;top:194px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">andelar i verksamhetsf�retaget under beskattnings�ret, </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. andels�garen eller n�gon annan n�rst�ende �n den aktiva n�rst�ende</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">under minst fem av de sju beskattnings�ren n�rmast f�re det beskattnings�r <br/>d� �verl�telsen sker har varit verksam i betydande omfattning i verksam-<br/>hetsf�retaget eller i ett annat f�mansf�retag eller f�manshandelsbolag som <br/>har bedrivit samma eller likartad verksamhet som verksamhetsf�retaget, och </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">4. det inte finns s�rskilda sk�l f�r att andelen �nd� ska anses kvalificerad.</p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>5 �</b>4 Om utomst�ende, direkt eller indirekt, i betydande omfattning �ger <br/>del i f�retaget och, direkt eller indirekt, har r�tt till utdelning, ska en andel <br/>anses kvalificerad bara om det finns s�rskilda sk�l. Vid bed�mningen ska <br/>f�rh�llandena under beskattnings�ret och de fem f�reg�ende beskattnings-<br/>�ren beaktas. </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Med f�retag avses h�r det f�retag i vilket del�garen eller n�gon n�rst�ende </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">varit verksam i betydande omfattning under den tid som anges i f�rsta <br/>stycket. </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett f�retag ska anses �gt av utomst�ende utom till den del det �gs av </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">fysiska personer som </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft28">1. �ger kvalificerade andelar i f�retaget,<br/>2. indirekt �ger andelar i f�retaget som hade varit kvalificerade om de �gts</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">direkt, eller </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. �ger kvalificerade andelar i ett annat f�mansf�retag som avses i 4 �</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">eller andelar i ett f�manshandelsbolag som avses i den paragrafen. </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid till�mpning av tredje stycket ska s�dana andelar som avses i 4 a � </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">likst�llas med kvalificerade andelar. </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft28">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019.<br/>2. Best�mmelsen i 57 kap. 4 � i den nya lydelsen till�mpas f�rsta g�ngen</p> <p style="position:absolute;top:767px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r beskattnings�r som b�rjar efter den 31 december 2019. </p> <p style="position:absolute;top:788px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. Best�mmelsen i den nya 57 kap. 4 a � och best�mmelsen i 57 kap. 5 �</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">i den nya lydelsen till�mpas f�rsta g�ngen p� en andel, en r�relse eller en <br/>verksamhetsgren som har �verl�tits efter den 30 juni 2019. </p> <p style="position:absolute;top:869px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:910px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:931px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft28">Erik Sj�stedt <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">4 Senaste lydelse 2007:1419. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utf�rdad den 16 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om inkomstskattelagen
(1999:1229)2

dels att 57 kap. 4 och 5 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 57 kap. 4 a �, av f�ljande lydelse.

57 kap.
4 �
3 Med kvalificerad andel avses andel i eller avseende ett f�mansf�retag
under f�ruts�ttning att

1. andels�garen eller n�gon n�rst�ende under beskattnings�ret eller n�got

av de fem f�reg�ende beskattnings�ren varit verksam i betydande omfatt-
ning i f�retaget,

2. f�retaget, direkt eller indirekt, under beskattnings�ret eller n�got av de

fem f�reg�ende beskattnings�ren har �gt andelar i ett annat f�mansf�retag
eller i ett f�manshandelsbolag och andels�garen eller n�gon n�rst�ende
under beskattnings�ret eller n�got av de fem f�reg�ende beskattnings�ren
varit verksam i betydande omfattning i detta f�mansf�retag eller f�mans-
handelsbolag, eller

3. andels�garen eller n�gon n�rst�ende under beskattnings�ret eller n�got

av de fem f�reg�ende beskattnings�ren varit verksam i betydande omfatt-
ning i ett f�mansf�retag eller ett f�manshandelsbolag som bedriver samma
eller likartad verksamhet som ett f�mansf�retag eller f�manshandelsbolag
som avses i 1 eller 2.

Om en s�dan andel i ett f�mansf�retag som inte ska anses vara kvali-

ficerad enligt best�mmelserna i f�rsta stycket f�rv�rvats under beskatt-
nings�ret eller n�got av de fem f�reg�ende beskattnings�ren genom s�dan
utdelning p� en kvalificerad andel i ett annat f�mansf�retag som p� grund
av best�mmelserna i 42 kap. 16 � inte har beskattats, ska villkoren i f�rsta
stycket till�mpas som om det f�retag som den utdelade aktien avser vore det
f�retag som delat ut aktien.

Om �garen till en kvalificerad andel d�r, ska andelen anses kvalificerad

�ven hos d�dsboet. Del�gare i d�dsboet likst�lls d� med n�rst�ende.

4 a � En andel i ett f�mansf�retag ska inte anses kvalificerad enligt 4 �
f�rsta stycket enbart p� grund av att n�gon annan n�rst�ende �n andels-
�garens make har varit verksam i betydande omfattning i ett annat f�mans-
f�retag eller f�manshandelsbolag som bedriver samma eller likartad

1 Prop. 2018/19:54, bet. 2018/19:SkU17, rskr. 2018/19:208.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2007:1419.

SFS

2019:307

Publicerad
den

28 maj 2019

background image

2

SFS

2019:307

verksamhet som ett s�dant f�mansf�retag eller f�manshandelsbolag som
avses i 4 � f�rsta stycket (den aktiva n�rst�ende respektive verksamhets-
f�retaget
) under f�ruts�ttning att

1. det f�mansf�retag som andels�garen �ger andelar i, direkt eller indirekt,

har �verl�tit en andel i ett f�mansf�retag eller f�manshandelsbolag, en
r�relse eller en verksamhetsgren,

2. andels�garen eller dennes make varken direkt eller indirekt har �gt

andelar i verksamhetsf�retaget under beskattnings�ret,

3. andels�garen eller n�gon annan n�rst�ende �n den aktiva n�rst�ende

under minst fem av de sju beskattnings�ren n�rmast f�re det beskattnings�r
d� �verl�telsen sker har varit verksam i betydande omfattning i verksam-
hetsf�retaget eller i ett annat f�mansf�retag eller f�manshandelsbolag som
har bedrivit samma eller likartad verksamhet som verksamhetsf�retaget, och

4. det inte finns s�rskilda sk�l f�r att andelen �nd� ska anses kvalificerad.

5 �4 Om utomst�ende, direkt eller indirekt, i betydande omfattning �ger
del i f�retaget och, direkt eller indirekt, har r�tt till utdelning, ska en andel
anses kvalificerad bara om det finns s�rskilda sk�l. Vid bed�mningen ska
f�rh�llandena under beskattnings�ret och de fem f�reg�ende beskattnings-
�ren beaktas.

Med f�retag avses h�r det f�retag i vilket del�garen eller n�gon n�rst�ende

varit verksam i betydande omfattning under den tid som anges i f�rsta
stycket.

Ett f�retag ska anses �gt av utomst�ende utom till den del det �gs av

fysiska personer som

1. �ger kvalificerade andelar i f�retaget,
2. indirekt �ger andelar i f�retaget som hade varit kvalificerade om de �gts

direkt, eller

3. �ger kvalificerade andelar i ett annat f�mansf�retag som avses i 4 �

eller andelar i ett f�manshandelsbolag som avses i den paragrafen.

Vid till�mpning av tredje stycket ska s�dana andelar som avses i 4 a �

likst�llas med kvalificerade andelar.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019.
2. Best�mmelsen i 57 kap. 4 � i den nya lydelsen till�mpas f�rsta g�ngen

f�r beskattnings�r som b�rjar efter den 31 december 2019.

3. Best�mmelsen i den nya 57 kap. 4 a � och best�mmelsen i 57 kap. 5 �

i den nya lydelsen till�mpas f�rsta g�ngen p� en andel, en r�relse eller en
verksamhetsgren som har �verl�tits efter den 30 juni 2019.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Sj�stedt
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2007:1419.

;