SFS 2019:307 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2019-307.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 16 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen
(1999:1229)2

dels att 57 kap. 4 och 5 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 57 kap. 4 a §, av följande lydelse.

57 kap.
4 §
3 Med kvalificerad andel avses andel i eller avseende ett fåmansföretag
under förutsättning att

1. andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något

av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfatt-
ning i företaget,

2. företaget, direkt eller indirekt, under beskattningsåret eller något av de

fem föregående beskattningsåren har ägt andelar i ett annat fåmansföretag
eller i ett fåmanshandelsbolag och andelsägaren eller någon närstående
under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren
varit verksam i betydande omfattning i detta fåmansföretag eller fåmans-
handelsbolag, eller

3. andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något

av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfatt-
ning i ett fåmansföretag eller ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma
eller likartad verksamhet som ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag
som avses i 1 eller 2.

Om en sådan andel i ett fåmansföretag som inte ska anses vara kvali-

ficerad enligt bestämmelserna i första stycket förvärvats under beskatt-
ningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren genom sådan
utdelning på en kvalificerad andel i ett annat fåmansföretag som på grund
av bestämmelserna i 42 kap. 16 § inte har beskattats, ska villkoren i första
stycket tillämpas som om det företag som den utdelade aktien avser vore det
företag som delat ut aktien.

Om ägaren till en kvalificerad andel dör, ska andelen anses kvalificerad

även hos dödsboet. Delägare i dödsboet likställs då med närstående.

4 a § En andel i ett fåmansföretag ska inte anses kvalificerad enligt 4 §
första stycket enbart på grund av att någon annan närstående än andels-
ägarens make har varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmans-
företag eller fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad

1 Prop. 2018/19:54, bet. 2018/19:SkU17, rskr. 2018/19:208.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2007:1419.

SFS

2019:307

Publicerad
den

28 maj 2019

background image

2

SFS

2019:307

verksamhet som ett sådant fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som
avses i 4 § första stycket (den aktiva närstående respektive verksamhets-
företaget
) under förutsättning att

1. det fåmansföretag som andelsägaren äger andelar i, direkt eller indirekt,

har överlåtit en andel i ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag, en
rörelse eller en verksamhetsgren,

2. andelsägaren eller dennes make varken direkt eller indirekt har ägt

andelar i verksamhetsföretaget under beskattningsåret,

3. andelsägaren eller någon annan närstående än den aktiva närstående

under minst fem av de sju beskattningsåren närmast före det beskattningsår
då överlåtelsen sker har varit verksam i betydande omfattning i verksam-
hetsföretaget eller i ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som
har bedrivit samma eller likartad verksamhet som verksamhetsföretaget, och

4. det inte finns särskilda skäl för att andelen ändå ska anses kvalificerad.

5 §4 Om utomstående, direkt eller indirekt, i betydande omfattning äger
del i företaget och, direkt eller indirekt, har rätt till utdelning, ska en andel
anses kvalificerad bara om det finns särskilda skäl. Vid bedömningen ska
förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattnings-
åren beaktas.

Med företag avses här det företag i vilket delägaren eller någon närstående

varit verksam i betydande omfattning under den tid som anges i första
stycket.

Ett företag ska anses ägt av utomstående utom till den del det ägs av

fysiska personer som

1. äger kvalificerade andelar i företaget,
2. indirekt äger andelar i företaget som hade varit kvalificerade om de ägts

direkt, eller

3. äger kvalificerade andelar i ett annat fåmansföretag som avses i 4 §

eller andelar i ett fåmanshandelsbolag som avses i den paragrafen.

Vid tillämpning av tredje stycket ska sådana andelar som avses i 4 a §

likställas med kvalificerade andelar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
2. Bestämmelsen i 57 kap. 4 § i den nya lydelsen tillämpas första gången

för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2019.

3. Bestämmelsen i den nya 57 kap. 4 a § och bestämmelsen i 57 kap. 5 §

i den nya lydelsen tillämpas första gången på en andel, en rörelse eller en
verksamhetsgren som har överlåtits efter den 30 juni 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2007:1419.