SFS 2019:310 Lag om ändring i brottsbalken

SFS2019-310.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i brottsbalken

Utfärdad den 23 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 9 kap. 3 b § brottsbalken ska ha
följande lydelse.

9 kap.
3 b §3
Den som, i strid med föreskrifter eller villkor, använder ett bidrag
eller utnyttjar en förmån som finansieras över eller på annat sätt påverkar
Europeiska unionens eller Europeiska atomenergigemenskapens budgetar
för ett annat ändamål än det som bidraget eller förmånen har beviljats för,
döms för subventionsmissbruk till böter eller fängelse i högst två år. I ringa
fall ska det inte dömas till ansvar.

Är brottet grovt, döms för grovt subventionsmissbruk till fängelse i lägst

sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska
det särskilt beaktas om gärningen avsett betydande värde eller varit av sär-
skilt farlig art.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erland Koch
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:78, bet. 2018/19:JuU24, rskr. 2018/19:229.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande

genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen,

i den ursprungliga lydelsen.

3 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2017:442.

SFS 2019:

309

Publicerad
den

28 maj 2019