SFS 2019:317 Lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

SFS2019-317.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets

brottsbekämpande verksamhet

Utfärdad den 23 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1997:1024) om
Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet2 ska ha följande lydelse.

1 §3 Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar brott enligt

1. skattebrottslagen (1971:69),
2. 30 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (2005:551),
3. 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensions-

utfästelse m.m.,

4. 4 kap. 6 b §, 14 kap. 1�4 och 10 §§ och 15 kap. 10�13 §§ brottsbalken,

om gärningen avser uppgift eller handling i ärende hos Skatteverket,

5. 9 kap. 1�3 och 11 §§ brottsbalken, om gärningen har samband med

Skatteverkets verksamhet enligt lagen (2009:194) om förfarandet vid skatte-
reduktion för hushållsarbete,

6. 11 kap. 5 § brottsbalken,
7. lagen (2014:836) om näringsförbud,
8. folkbokföringslagen (1991:481), samt
9. lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.
Skatteverket får medverka vid undersökning också i fråga om annat brott

än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns särskilda skäl
för detta.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:12, bet. 2018/19:SkU16, rskr. 2018/19:207.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2017:453.

3 Senaste lydelse 2018:688.

SFS

2019:317

Publicerad
den

29 maj 2019