SFS 2019:341 Lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

SFS2019-341.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 1 § lagen (2006:351) om gene-
tisk integritet m.m. ska ha följande lydelse.

3 kap.
1 §
En genetisk undersökning som utgör eller ingår som ett led i en allmän
hälsoundersökning får utföras endast efter tillstånd av Socialstyrelsen.

En sådan undersökning får inte omfatta någon annan än den som lämnat

skriftligt samtycke. För undersökningar i enlighet med 5 kap. 2 § lagen
(2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. tillämpas i stället
bestämmelserna om samtycke i 3 kap. den lagen.

Beträffande undersökningar av foster finns särskilda bestämmelser i

4 kap.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:85, bet. 2018/19:SoU19, rskr. 2018/19:240.

SFS

2019:341

Publicerad
den

4 juni 2019