SFS 2019:355 Lag om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

SFS2019-355.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 § narkotikastrafflagen (1968:64)
ska ha följande lydelse.

7 §2 Angående beslag av egendom, som kan antas vara förverkad enligt
6 §, gäller bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken med följande av-
vikelser.

Bestämmelserna i 2 § 1 och 3 § lagen (1958:205) om förverkande av alko-

hol m.m. ska tillämpas på motsvarande sätt då beslag har skett av narkotika,
narkotikaprekursorer eller egendom som avses i 6 § fjärde stycket denna lag.
Tiden för att anmäla missnöje ska dock räknas från dagen för förordnandet.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-
mare föreskrifter om förfarandet med narkotika och narkotikaprekursorer
som tagits i beslag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mikaela Bexar
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239.

2 Senaste lydelse 2006:46.

SFS

2019:355

Publicerad
den

4 juni 2019