SFS 2019:359 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

SFS2019-359.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk

tvångsvård

Utfärdad den

29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 24 § lagen (1991:1128) om psykia-
trisk tvångsvård2 ska ha följande lydelse.

24 § Har narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, så-
dana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopnings-
medel eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot
vissa hälsofarliga varor omhändertagits enligt 21 eller 22 § eller har sådan
egendom påträffats där patienter intagits för tvångsvård utan att det finns
någon känd ägare till egendomen, ska chefsöverläkaren låta förstöra eller
sälja egendomen enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § 1
första stycket lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m. Detsamma
gäller i fråga om injektionssprutor eller kanyler, som kan användas för in-
sprutning i människokroppen, och i fråga om andra föremål som är särskilt
ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika.

Belopp som har erhållits vid försäljning tillfaller staten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239.

2 Lagen omtryckt 2008:415.

SFS

2019:359

Publicerad
den

4 juni 2019