SFS 2019:361 Lag om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

SFS2019-361.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa

hälsofarliga varor

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (1999:42) om förbud mot
vissa hälsofarliga varor ska ha följande lydelse.

5 § Varor som varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet av dem
samt vinning av sådant brott ska förklaras förverkade, om det inte är uppen-
bart oskäligt.

För beslag av egendom som kan antas vara förverkad enligt första stycket

gäller bestämmelserna i rättegångsbalken.

Bestämmelserna i 2 § första stycket 1 och 3 § lagen (1958:205) om för-

verkande av alkohol m.m. ska tillämpas på motsvarande sätt då varor som
avses i 1 § denna lag tagits i beslag. Tiden för att anmäla missnöje ska dock
räknas från dagen för förordnandet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239.

SFS

2019:361

Publicerad
den

4 juni 2019