SFS 2019:362 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

SFS2019-362.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 16 § smittskyddslagen (2004:168)
ska ha följande lydelse.

5 kap.
16 §
Har narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, så-
dana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopnings-
medel eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot
vissa hälsofarliga varor omhändertagits enligt 13 eller 15 § eller har sådan
egendom påträffats där någon är isolerad enligt 1 eller 3 § utan att det finns
någon känd ägare till egendomen, ska chefsöverläkaren låta förstöra eller
sälja egendomen enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § 1
första stycket lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m. Detsamma
gäller i fråga om injektionssprutor eller kanyler, som kan användas för in-
sprutning i människokroppen, eller i fråga om andra föremål som är särskilt
ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika.

Belopp som har erhållits vid försäljning tillfaller staten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239.

SFS

2019:362

Publicerad
den

4 juni 2019