SFS 2019:372 Lag om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

SFS2019-372.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott

som begåtts utomlands

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1971:965) om straff för
trafikbrott som begåtts utomlands ska ha följande lydelse.

2 §2 Bestämmelserna i 36 § trafikskadelagen (1975:1410) och
bestämmelserna om straff för överträdelse av föreskrift i kungörelsen
(1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning, körkortslagen
(1998:488),

körkortsförordningen

(1998:980),

trafikförordningen

(1998:1276), fordonslagen (2002:574), fordonsförordningen (2009:211),
lagen (2019:370) om fordons registrering och användning och
förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning tillämpas
även i fråga om gärningar varigenom någon utomlands överträtt
motsvarande föreskrift som gällde på gärningsorten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erland Koch
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241.

2 Senaste lydelse 2002:926.

SFS

2019:372

Publicerad
den

7 juni 2019