SFS 2019:373 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

SFS2019-373.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:SEXCGY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:KSWBYO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:ILYLTS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i merv�rdesskattelagen (1994:200) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 29 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 3 b � och 5 kap. 3 a � mer-<br/>v�rdesskattelagen (1994:200)2 ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>1 kap. <br/>3 b �</b>3 N�r oms�ttningen avser en personbil eller motorcykel som vid <br/>leveransen �r tillf�lligt registrerad enligt 17 � f�rsta stycket 1 lagen <br/>(2019:370) om fordons registrering och anv�ndning och fordonet levereras <br/>till en fysisk person, som �r bosatt eller stadigvarande vistas i ett annat land <br/>�n ett EU-land och som avser att f�ra fordonet till en plats utanf�r EU, <br/>intr�der skyldigheten att betala skatt vid utg�ngen av den sj�tte m�naden <br/>efter den m�nad d� fordonet levererades. </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>5 kap. <br/>3 a �</b>4 En oms�ttning enligt 2, 2 a, 2 b eller 3 � av en vara anses som en <br/>oms�ttning utomlands, om </p> <p style="position:absolute;top:670px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">1. s�ljaren levererar varan till en plats utanf�r EU,<br/>2. direkt utf�rsel av varan till en plats utanf�r EU ombes�rjs av en spedit�r</p> <p style="position:absolute;top:710px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller fraktf�rare, </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. en utl�ndsk beskattningsbar person f�rv�rvar varan f�r sin verksamhet</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">i utlandet och h�mtar den f�r direkt utf�rsel till en plats utanf�r EU, </p> <p style="position:absolute;top:772px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. varan levereras till ett luftfartyg i utrikes trafik f�r bruk ombord p� ett</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">s�dant luftfartyg eller f�r s�dan oms�ttning som anges i 1 � tredje stycket, </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4 a. varan levereras till ett luftfartyg i de fall som avses i 2 b � f�r f�r-</p> <p style="position:absolute;top:833px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">s�ljning ombord och avser s�dana livsmedel som anges i artikel 2 i Europa-<br/>parlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 <br/>om allm�nna principer och krav f�r livsmedelslagstiftning, om inr�ttande av <br/>Europeiska myndigheten f�r livsmedelss�kerhet och om f�rfaranden i fr�gor <br/>som g�ller livsmedelss�kerhet, dock inte punktskattepliktiga varor, </p> <p style="position:absolute;top:935px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. varan oms�tts p� fartyg eller luftfartyg i de fall som avses i 2 b � f�r</p> <p style="position:absolute;top:955px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">konsumtion ombord, </p> <p style="position:absolute;top:976px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">6. det �r fr�ga om en leverans av obeskattade unionsvaror av de slag som</p> <p style="position:absolute;top:996px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">avses i 4 � andra stycket lagen (1999:445) om exportbutiker och varorna �r <br/>avsedda f�r f�rs�ljning i en s�dan butik, </p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">6 a. det �r fr�ga om en s�dan f�rs�ljning som avses i 4 � f�rsta stycket </p> <p style="position:absolute;top:1058px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen om exportbutiker, </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Lagen omtryckt 2000:500. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2011:283. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">4 Senaste lydelse 2017:1196. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2019:373</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">7 juni 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2019:373</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">7. varan �r en personbil eller motorcykel som vid leveransen �r tillf�lligt</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">registrerad enligt 17 � f�rsta stycket 1 lagen (2019:370) om fordons <br/>registrering och anv�ndning, under f�ruts�ttning att </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">a) fordonet levereras till en fysisk person som �r bosatt eller stadigvarande</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">vistas i ett annat land �n ett EU-land, och </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">b) s�ljaren kan visa att fordonet varaktigt f�rts till en plats utanf�r EU f�re</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">utg�ngen av den sj�tte m�naden efter den m�nad d� fordonet levererades, <br/>eller </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">8. varan levereras h�r i landet till en fysisk person som �r bosatt eller</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">stadigvarande vistas i ett annat land �n ett EU-land, under f�ruts�ttning att </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">a) ers�ttningen utg�r minst 200 kronor, och<br/>b) s�ljaren kan visa att k�paren har medf�rt varan vid resa till en plats</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">utanf�r EU f�re utg�ngen av tredje m�naden efter den m�nad under vilken <br/>leveransen av varan gjordes. </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid leverans av en vara inom landet till en fysisk person som �r bosatt i </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">Norge eller p� �land anses oms�ttningen som en oms�ttning utomlands <br/>endast om </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. leveransen avser en vara eller en grupp av varor som normalt utg�r en</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">helhet och ers�ttningen utg�r minst 1 000 kronor efter avdrag f�r skatt enligt <br/>denna lag som h�nf�r sig till ers�ttningen, och </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. s�ljaren kan visa att k�paren i n�ra anslutning till leveransen f�rt in</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">varan eller varorna till Norge eller till �land och d�rvid enligt tullr�kning <br/>eller liknande handling betalat skatt motsvarande skatt enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">En leverans som avses i f�rsta stycket 4 av punktskattepliktiga varor ska </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">anses som en oms�ttning utomlands endast om leveransen uppfyller de <br/>villkor som g�ller f�r proviantering i 79 �� lagen (1999:446) om <br/>proviantering av fartyg och luftfartyg. </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019. </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:706px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Eva Posjnov <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i merv�rdesskattelagen (1994:200)

Utf�rdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 3 b � och 5 kap. 3 a � mer-
v�rdesskattelagen (1994:200)2 ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.
3 b �
3 N�r oms�ttningen avser en personbil eller motorcykel som vid
leveransen �r tillf�lligt registrerad enligt 17 � f�rsta stycket 1 lagen
(2019:370) om fordons registrering och anv�ndning och fordonet levereras
till en fysisk person, som �r bosatt eller stadigvarande vistas i ett annat land
�n ett EU-land och som avser att f�ra fordonet till en plats utanf�r EU,
intr�der skyldigheten att betala skatt vid utg�ngen av den sj�tte m�naden
efter den m�nad d� fordonet levererades.

5 kap.
3 a �
4 En oms�ttning enligt 2, 2 a, 2 b eller 3 � av en vara anses som en
oms�ttning utomlands, om

1. s�ljaren levererar varan till en plats utanf�r EU,
2. direkt utf�rsel av varan till en plats utanf�r EU ombes�rjs av en spedit�r

eller fraktf�rare,

3. en utl�ndsk beskattningsbar person f�rv�rvar varan f�r sin verksamhet

i utlandet och h�mtar den f�r direkt utf�rsel till en plats utanf�r EU,

4. varan levereras till ett luftfartyg i utrikes trafik f�r bruk ombord p� ett

s�dant luftfartyg eller f�r s�dan oms�ttning som anges i 1 � tredje stycket,

4 a. varan levereras till ett luftfartyg i de fall som avses i 2 b � f�r f�r-

s�ljning ombord och avser s�dana livsmedel som anges i artikel 2 i Europa-
parlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002
om allm�nna principer och krav f�r livsmedelslagstiftning, om inr�ttande av
Europeiska myndigheten f�r livsmedelss�kerhet och om f�rfaranden i fr�gor
som g�ller livsmedelss�kerhet, dock inte punktskattepliktiga varor,

5. varan oms�tts p� fartyg eller luftfartyg i de fall som avses i 2 b � f�r

konsumtion ombord,

6. det �r fr�ga om en leverans av obeskattade unionsvaror av de slag som

avses i 4 � andra stycket lagen (1999:445) om exportbutiker och varorna �r
avsedda f�r f�rs�ljning i en s�dan butik,

6 a. det �r fr�ga om en s�dan f�rs�ljning som avses i 4 � f�rsta stycket

lagen om exportbutiker,

1 Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241.

2 Lagen omtryckt 2000:500.

3 Senaste lydelse 2011:283.

4 Senaste lydelse 2017:1196.

SFS

2019:373

Publicerad
den

7 juni 2019

background image

2

SFS

2019:373

7. varan �r en personbil eller motorcykel som vid leveransen �r tillf�lligt

registrerad enligt 17 � f�rsta stycket 1 lagen (2019:370) om fordons
registrering och anv�ndning, under f�ruts�ttning att

a) fordonet levereras till en fysisk person som �r bosatt eller stadigvarande

vistas i ett annat land �n ett EU-land, och

b) s�ljaren kan visa att fordonet varaktigt f�rts till en plats utanf�r EU f�re

utg�ngen av den sj�tte m�naden efter den m�nad d� fordonet levererades,
eller

8. varan levereras h�r i landet till en fysisk person som �r bosatt eller

stadigvarande vistas i ett annat land �n ett EU-land, under f�ruts�ttning att

a) ers�ttningen utg�r minst 200 kronor, och
b) s�ljaren kan visa att k�paren har medf�rt varan vid resa till en plats

utanf�r EU f�re utg�ngen av tredje m�naden efter den m�nad under vilken
leveransen av varan gjordes.

Vid leverans av en vara inom landet till en fysisk person som �r bosatt i

Norge eller p� �land anses oms�ttningen som en oms�ttning utomlands
endast om

1. leveransen avser en vara eller en grupp av varor som normalt utg�r en

helhet och ers�ttningen utg�r minst 1 000 kronor efter avdrag f�r skatt enligt
denna lag som h�nf�r sig till ers�ttningen, och

2. s�ljaren kan visa att k�paren i n�ra anslutning till leveransen f�rt in

varan eller varorna till Norge eller till �land och d�rvid enligt tullr�kning
eller liknande handling betalat skatt motsvarande skatt enligt denna lag.

En leverans som avses i f�rsta stycket 4 av punktskattepliktiga varor ska

anses som en oms�ttning utomlands endast om leveransen uppfyller de
villkor som g�ller f�r proviantering i 79 �� lagen (1999:446) om
proviantering av fartyg och luftfartyg.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Eva Posjnov
(Finansdepartementet)

;