SFS 2019:907 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2019-907.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ZLOTXP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ULFUFZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:BDJMAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft210{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:RURSXA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft38{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft39{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:NMXWVI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i inkomstskattelagen (1999:1229) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 4 �, 2 kap. 2 �, 3 kap. 9 �, <br/>7 kap. 2 �, 8 kap. 18 �, 14 kap. 17 �, 29 kap. 2 �, 65 kap. 3 och 4 �� och <br/>67 kap. 13 c � inkomstskattelagen (1999:1229)2 ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>1 kap. <br/>4 �</b> Fysiska personer som �r obegr�nsat skattskyldiga under n�gon del av <br/>beskattnings�ret ska betala kommunal inkomstskatt i form av kommunal-<br/>skatt till hemortskommunen och, om hemortskommunen ing�r i en region, <br/>regionskatt till den regionen. Vad som avses med hemortskommun framg�r <br/>av 65 kap. 3 �. </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Fysiska personer som �r begr�nsat skattskyldiga under hela beskattnings-</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�ret ska betala kommunal inkomstskatt f�r gemensamt kommunalt �ndam�l. </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r s�dana begr�nsat skattskyldiga fysiska personer med anknytning till </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">utl�ndsk stats beskickning eller karri�rkonsulat som avses i 3 kap. 17 � 24 <br/>till�mpas dock best�mmelserna i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>2 kap. <br/>2 �</b> De termer och uttryck som anv�nds omfattar ocks� motsvarande <br/>utl�ndska f�reteelser om det inte anges eller framg�r av sammanhanget att <br/>bara svenska f�reteelser avses. </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsta stycket g�ller inte best�mmelser som avser staten, regeringen, </p> <p style="position:absolute;top:789px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">regioner, kommuner och kommunalf�rbund. </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>3 kap. <br/>9 �</b>3 En obegr�nsat skattskyldig person som har anst�llning som inneb�r <br/>att han vistas utomlands i minst sex m�nader, �r inte skattskyldig f�r inkomst <br/>av s�dan anst�llning till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet <br/>(sexm�nadersregeln). Detta g�ller dock inte om det framkommer att <br/>inkomsten beskattats i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning <br/>eller g�llande skatteavtal. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Lagen omtryckt 2008:803. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2009:583. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> 2019:907 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft111"> 3 december 2019 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> 2019:907 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om vistelsen utomlands under anst�llningen varar i minst ett �r i samma </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">land, �r den skattskyldige inte skattskyldig f�r inkomsten �ven om denna <br/>inte beskattas i verksamhetslandet, om detta beror p� lagstiftning eller <br/>administrativ praxis i det landet eller annat avtal �n skatteavtal (ett�rs-<br/>regeln). Ett�rsregeln g�ller dock inte f�r anst�llningar hos staten, regioner, <br/>kommuner eller f�rsamlingar inom Svenska kyrkan annat �n vid tj�nste-<br/>export. Ett�rsregeln g�ller inte heller f�r uppdrag som ledamot av Europa-<br/>parlamentet. </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>7 kap. <br/>2 �</b> Helt undantagna fr�n skattskyldighet �r </p> <p style="position:absolute;top:285px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft29">1. staten,<br/>2. regioner, kommuner och kommunalf�rbund,<br/>3. pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensions-</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">utf�stelse m.m., och </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">4. samordningsf�rbund enligt 4 � lagen (2003:1210) om finansiell sam-</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ordning av rehabiliteringsinsatser. </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">I lagen (1990:661) om avkastningsskatt p� pensionsmedel finns best�m-</p> <p style="position:absolute;top:428px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">melser om avkastningsskatt f�r pensionsstiftelser. </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>8 kap. <br/>18 �</b> Hemsjukv�rdsbidrag och hemv�rdsbidrag som betalas ut av kom-<br/>muners eller regioners medel till en v�rdbeh�vande �r skattefria. </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>14 kap. <br/>17 �</b> Om ett aktiebolag eller en ekonomisk f�rening �verl�ter den huvud-<br/>sakliga delen av sin n�ringsverksamhet eller sina tillg�ngar till staten, en <br/>region eller en kommun, ska best�mmelserna i 18 � till�mpas. Detsamma <br/>g�ller om �verl�telsen sker till ett bolag som till �verv�gande del innehas, <br/>direkt eller indirekt, av staten, en region eller en kommun. </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelserna i 18 � till�mpas dock inte vid �verl�telser inom en </p> <p style="position:absolute;top:711px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">svensk koncern. De till�mpas inte heller om �verl�telsen framst�r som ett <br/>normalt led i f�retagets verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid bed�mningen av om det �r en huvudsaklig del som �verl�ts, ska </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">h�nsyn tas till hela den n�ringsverksamhet som bolaget eller f�reningen <br/>bedrivit vid beskattnings�rets ing�ng, f�rh�llandena efter �verl�telsen samt <br/>verksamhetens allm�nna art och inriktning. </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>29 kap. <br/>2 �</b>4 Med <i>n�ringsbidrag</i> avses st�d utan �terbetalningsskyldighet som <br/>l�mnas till en n�ringsidkare f�r n�ringsverksamheten av staten, Europeiska <br/>unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen, regioner, kommuner, <br/>juridiska personer som avses i 7 kap. 16, 17 och 20 ��, allm�nningsskogar <br/>enligt lagen (1952:167) om allm�nningsskogar i Norrland och Dalarna samt <br/>st�d av detta slag som beslutas av en europeisk gruppering f�r territoriellt <br/>samarbete. </p> <p style="position:absolute;top:1027px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft29">Med n�ringsbidrag avses ocks� st�d som l�mnas i form av <br/>1. elcertifikat till s�dana skattskyldiga som avses i 17 kap. 22 a � 1,<br/>2. utsl�ppsr�tter till s�dana skattskyldiga som avses i 17 kap. 22 b � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:1088px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">stycket, </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">4 Senaste lydelse 2015:1028. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> 2019:907 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">3. utsl�ppsminskningsenheter och certifierade utsl�ppsminskningar till</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">s�dana skattskyldiga som avses i 17 kap. 22 b � andra stycket 1, och </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">4. st�d enligt lagen (2015:1016) om resolution eller lagen (2015:1017) om</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">f�rebyggande statligt st�d till kreditinstitut, om st�det inte </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft38"> redovisas som en skuld i r�kenskaperna, eller<br/> avser betalning f�r nyemitterade eller egna aktier.</p> <p style="position:absolute;top:194px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>65 kap. <br/>3 �</b>5 F�r fysiska personer som �r obegr�nsat skattskyldiga under n�gon del <br/>av beskattnings�ret �r den kommunala inkomstskatten summan av de skatte-<br/>satser f�r kommunalskatt och regionskatt som g�ller i hemortskommunen <br/>f�r beskattnings�ret multiplicerad med den beskattningsbara f�rv�rvs-<br/>inkomsten. </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Med hemortskommun avses den kommun d�r den fysiska personen var </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">folkbokf�rd den 1 november �ret f�re beskattnings�ret. F�r den som var <br/>bosatt eller stadigvarande vistades i Sverige under n�gon del av beskatt-<br/>nings�ret, men som inte var folkbokf�rd h�r den 1 november f�reg�ende �r, <br/>avses med hemortskommun den kommun d�r den fysiska personen f�rst var <br/>bosatt eller stadigvarande vistades. F�r den som p� grund av v�sentlig <br/>anknytning till Sverige �r obegr�nsat skattskyldig enligt 3 kap. 3 � f�rsta <br/>stycket 3, avses med hemortskommun den kommun som anknytningen var <br/>starkast till under �ret f�re beskattnings�ret. </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Med hemortskommun f�r ett d�dsbo avses den d�des hemortskommun </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">f�r d�ds�ret. Om den d�de hade bytt folkbokf�ringsort efter den 1 november <br/>�ret f�re d�ds�ret, ska dock hemortskommunen f�r d�dsboet fr�n och med <br/>beskattnings�ret efter d�ds�ret anses vara den kommun d�r den d�de hade <br/>sin senaste r�tta folkbokf�ringsort. </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r en enskild n�ringsidkare som enligt 1 kap. 13 � andra stycket har ett </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">beskattnings�r som inte sammanfaller med kalender�ret, avses med <br/>beskattnings�r enligt f�rstatredje styckena det kalender�r under vilket <br/>beskattnings�ret g�r ut. </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>4 �</b>6 F�r fysiska personer som �r begr�nsat skattskyldiga under hela <br/>beskattnings�ret �r den kommunala inkomstskatten 25 procent av den <br/>beskattningsbara f�rv�rvsinkomsten. </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r fysiska personer som �r begr�nsat skattskyldiga enligt 3 kap. 18 � </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">f�rsta stycket 1, 2 eller 6 under hela beskattnings�ret �r den kommunala <br/>inkomstskatten summan av de skattesatser f�r kommunal skatt och region-<br/>skatt som genomsnittligt till�mpas f�r beskattnings�ret, multiplicerad med <br/>den beskattningsbara f�rv�rvsinkomsten. </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r begr�nsat skattskyldiga fysiska personer med anknytning till utl�ndsk </p> <p style="position:absolute;top:897px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">stats beskickning som avses i 3 kap. 17 � 24 till�mpas 3 �. </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft39"><b>67 kap. <br/>13 c �</b>7 Som hush�llsarbete r�knas inte </p> <p style="position:absolute;top:988px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">1. arbete som enbart avser installationer eller service p� maskiner och</p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">andra inventarier vid till�mpningen av 13 a eller 13 b �, </p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft38">2. arbete f�r vilket f�rs�kringsers�ttning l�mnats,<br/>3. arbete f�r vilket bidrag eller annat ekonomiskt st�d l�mnats fr�n staten,</p> <p style="position:absolute;top:1070px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">en kommun eller en region, </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">5 Senaste lydelse 2011:1256. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">6 Senaste lydelse 2015:775. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">7 Senaste lydelse 2012:757. </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft40">4 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> 2019:907 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">4. om- eller tillbyggnad av ett sm�hus f�r vilket fastighetsavgift inte har</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">tagits ut f�r de fem f�rsta kalender�ren efter ber�knat v�rde�r, eller </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">5. s�dana tj�nster som anges i 7 kap. 1 � andra stycket 5 merv�rdesskatte-</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">lagen (1994:200). </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:236px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:257px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft43">Johanna Mihaic <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 4 �, 2 kap. 2 �, 3 kap. 9 �,
7 kap. 2 �, 8 kap. 18 �, 14 kap. 17 �, 29 kap. 2 �, 65 kap. 3 och 4 �� och
67 kap. 13 c � inkomstskattelagen (1999:1229)2 ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.
4 �
Fysiska personer som �r obegr�nsat skattskyldiga under n�gon del av
beskattnings�ret ska betala kommunal inkomstskatt i form av kommunal-
skatt till hemortskommunen och, om hemortskommunen ing�r i en region,
regionskatt till den regionen. Vad som avses med hemortskommun framg�r
av 65 kap. 3 �.

Fysiska personer som �r begr�nsat skattskyldiga under hela beskattnings-

�ret ska betala kommunal inkomstskatt f�r gemensamt kommunalt �ndam�l.

F�r s�dana begr�nsat skattskyldiga fysiska personer med anknytning till

utl�ndsk stats beskickning eller karri�rkonsulat som avses i 3 kap. 17 � 24
till�mpas dock best�mmelserna i f�rsta stycket.

2 kap.
2 �
De termer och uttryck som anv�nds omfattar ocks� motsvarande
utl�ndska f�reteelser om det inte anges eller framg�r av sammanhanget att
bara svenska f�reteelser avses.

F�rsta stycket g�ller inte best�mmelser som avser staten, regeringen,

regioner, kommuner och kommunalf�rbund.

3 kap.
9 �
3 En obegr�nsat skattskyldig person som har anst�llning som inneb�r
att han vistas utomlands i minst sex m�nader, �r inte skattskyldig f�r inkomst
av s�dan anst�llning till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet
(sexm�nadersregeln). Detta g�ller dock inte om det framkommer att
inkomsten beskattats i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning
eller g�llande skatteavtal.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2009:583.

SFS

2019:907

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:907

Om vistelsen utomlands under anst�llningen varar i minst ett �r i samma

land, �r den skattskyldige inte skattskyldig f�r inkomsten �ven om denna
inte beskattas i verksamhetslandet, om detta beror p� lagstiftning eller
administrativ praxis i det landet eller annat avtal �n skatteavtal (ett�rs-
regeln). Ett�rsregeln g�ller dock inte f�r anst�llningar hos staten, regioner,
kommuner eller f�rsamlingar inom Svenska kyrkan annat �n vid tj�nste-
export. Ett�rsregeln g�ller inte heller f�r uppdrag som ledamot av Europa-
parlamentet.

7 kap.
2 �
Helt undantagna fr�n skattskyldighet �r

1. staten,
2. regioner, kommuner och kommunalf�rbund,
3. pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensions-

utf�stelse m.m., och

4. samordningsf�rbund enligt 4 � lagen (2003:1210) om finansiell sam-

ordning av rehabiliteringsinsatser.

I lagen (1990:661) om avkastningsskatt p� pensionsmedel finns best�m-

melser om avkastningsskatt f�r pensionsstiftelser.

8 kap.
18 �
Hemsjukv�rdsbidrag och hemv�rdsbidrag som betalas ut av kom-
muners eller regioners medel till en v�rdbeh�vande �r skattefria.

14 kap.
17 �
Om ett aktiebolag eller en ekonomisk f�rening �verl�ter den huvud-
sakliga delen av sin n�ringsverksamhet eller sina tillg�ngar till staten, en
region eller en kommun, ska best�mmelserna i 18 � till�mpas. Detsamma
g�ller om �verl�telsen sker till ett bolag som till �verv�gande del innehas,
direkt eller indirekt, av staten, en region eller en kommun.

Best�mmelserna i 18 � till�mpas dock inte vid �verl�telser inom en

svensk koncern. De till�mpas inte heller om �verl�telsen framst�r som ett
normalt led i f�retagets verksamhet.

Vid bed�mningen av om det �r en huvudsaklig del som �verl�ts, ska

h�nsyn tas till hela den n�ringsverksamhet som bolaget eller f�reningen
bedrivit vid beskattnings�rets ing�ng, f�rh�llandena efter �verl�telsen samt
verksamhetens allm�nna art och inriktning.

29 kap.
2 �
4 Med n�ringsbidrag avses st�d utan �terbetalningsskyldighet som
l�mnas till en n�ringsidkare f�r n�ringsverksamheten av staten, Europeiska
unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen, regioner, kommuner,
juridiska personer som avses i 7 kap. 16, 17 och 20 ��, allm�nningsskogar
enligt lagen (1952:167) om allm�nningsskogar i Norrland och Dalarna samt
st�d av detta slag som beslutas av en europeisk gruppering f�r territoriellt
samarbete.

Med n�ringsbidrag avses ocks� st�d som l�mnas i form av
1. elcertifikat till s�dana skattskyldiga som avses i 17 kap. 22 a � 1,
2. utsl�ppsr�tter till s�dana skattskyldiga som avses i 17 kap. 22 b � f�rsta

stycket,

4 Senaste lydelse 2015:1028.

background image

3

SFS

2019:907

3. utsl�ppsminskningsenheter och certifierade utsl�ppsminskningar till

s�dana skattskyldiga som avses i 17 kap. 22 b � andra stycket 1, och

4. st�d enligt lagen (2015:1016) om resolution eller lagen (2015:1017) om

f�rebyggande statligt st�d till kreditinstitut, om st�det inte

 redovisas som en skuld i r�kenskaperna, eller
 avser betalning f�r nyemitterade eller egna aktier.

65 kap.
3 �
5 F�r fysiska personer som �r obegr�nsat skattskyldiga under n�gon del
av beskattnings�ret �r den kommunala inkomstskatten summan av de skatte-
satser f�r kommunalskatt och regionskatt som g�ller i hemortskommunen
f�r beskattnings�ret multiplicerad med den beskattningsbara f�rv�rvs-
inkomsten.

Med hemortskommun avses den kommun d�r den fysiska personen var

folkbokf�rd den 1 november �ret f�re beskattnings�ret. F�r den som var
bosatt eller stadigvarande vistades i Sverige under n�gon del av beskatt-
nings�ret, men som inte var folkbokf�rd h�r den 1 november f�reg�ende �r,
avses med hemortskommun den kommun d�r den fysiska personen f�rst var
bosatt eller stadigvarande vistades. F�r den som p� grund av v�sentlig
anknytning till Sverige �r obegr�nsat skattskyldig enligt 3 kap. 3 � f�rsta
stycket 3, avses med hemortskommun den kommun som anknytningen var
starkast till under �ret f�re beskattnings�ret.

Med hemortskommun f�r ett d�dsbo avses den d�des hemortskommun

f�r d�ds�ret. Om den d�de hade bytt folkbokf�ringsort efter den 1 november
�ret f�re d�ds�ret, ska dock hemortskommunen f�r d�dsboet fr�n och med
beskattnings�ret efter d�ds�ret anses vara den kommun d�r den d�de hade
sin senaste r�tta folkbokf�ringsort.

F�r en enskild n�ringsidkare som enligt 1 kap. 13 � andra stycket har ett

beskattnings�r som inte sammanfaller med kalender�ret, avses med
beskattnings�r enligt f�rstatredje styckena det kalender�r under vilket
beskattnings�ret g�r ut.

4 �6 F�r fysiska personer som �r begr�nsat skattskyldiga under hela
beskattnings�ret �r den kommunala inkomstskatten 25 procent av den
beskattningsbara f�rv�rvsinkomsten.

F�r fysiska personer som �r begr�nsat skattskyldiga enligt 3 kap. 18 �

f�rsta stycket 1, 2 eller 6 under hela beskattnings�ret �r den kommunala
inkomstskatten summan av de skattesatser f�r kommunal skatt och region-
skatt som genomsnittligt till�mpas f�r beskattnings�ret, multiplicerad med
den beskattningsbara f�rv�rvsinkomsten.

F�r begr�nsat skattskyldiga fysiska personer med anknytning till utl�ndsk

stats beskickning som avses i 3 kap. 17 � 24 till�mpas 3 �.

67 kap.
13 c �
7 Som hush�llsarbete r�knas inte

1. arbete som enbart avser installationer eller service p� maskiner och

andra inventarier vid till�mpningen av 13 a eller 13 b �,

2. arbete f�r vilket f�rs�kringsers�ttning l�mnats,
3. arbete f�r vilket bidrag eller annat ekonomiskt st�d l�mnats fr�n staten,

en kommun eller en region,

5 Senaste lydelse 2011:1256.

6 Senaste lydelse 2015:775.

7 Senaste lydelse 2012:757.

background image

4

SFS

2019:907

4. om- eller tillbyggnad av ett sm�hus f�r vilket fastighetsavgift inte har

tagits ut f�r de fem f�rsta kalender�ren efter ber�knat v�rde�r, eller

5. s�dana tj�nster som anges i 7 kap. 1 � andra stycket 5 merv�rdesskatte-

lagen (1994:200).

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)

;