SFS 2019:907 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2019-907.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 4 §, 2 kap. 2 §, 3 kap. 9 §,
7 kap. 2 §, 8 kap. 18 §, 14 kap. 17 §, 29 kap. 2 §, 65 kap. 3 och 4 §§ och
67 kap. 13 c § inkomstskattelagen (1999:1229)2 ska ha följande lydelse.

1 kap.
4 §
Fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga under någon del av
beskattningsåret ska betala kommunal inkomstskatt i form av kommunal-
skatt till hemortskommunen och, om hemortskommunen ingår i en region,
regionskatt till den regionen. Vad som avses med hemortskommun framgår
av 65 kap. 3 §.

Fysiska personer som är begränsat skattskyldiga under hela beskattnings-

året ska betala kommunal inkomstskatt för gemensamt kommunalt ändamål.

För sådana begränsat skattskyldiga fysiska personer med anknytning till

utländsk stats beskickning eller karriärkonsulat som avses i 3 kap. 17 § 2�4
tillämpas dock bestämmelserna i första stycket.

2 kap.
2 §
De termer och uttryck som används omfattar också motsvarande
utländska företeelser om det inte anges eller framgår av sammanhanget att
bara svenska företeelser avses.

Första stycket gäller inte bestämmelser som avser staten, regeringen,

regioner, kommuner och kommunalförbund.

3 kap.
9 §
3 En obegränsat skattskyldig person som har anställning som innebär
att han vistas utomlands i minst sex månader, är inte skattskyldig för inkomst
av sådan anställning till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet
(sexmånadersregeln). Detta gäller dock inte om det framkommer att
inkomsten beskattats i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning
eller gällande skatteavtal.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2009:583.

SFS

2019:907

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:907

Om vistelsen utomlands under anställningen varar i minst ett år i samma

land, är den skattskyldige inte skattskyldig för inkomsten även om denna
inte beskattas i verksamhetslandet, om detta beror på lagstiftning eller
administrativ praxis i det landet eller annat avtal än skatteavtal (ettårs-
regeln). Ettårsregeln gäller dock inte för anställningar hos staten, regioner,
kommuner eller församlingar inom Svenska kyrkan annat än vid tjänste-
export. Ettårsregeln gäller inte heller för uppdrag som ledamot av Europa-
parlamentet.

7 kap.
2 §
Helt undantagna från skattskyldighet är

1. staten,
2. regioner, kommuner och kommunalförbund,
3. pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensions-

utfästelse m.m., och

4. samordningsförbund enligt 4 § lagen (2003:1210) om finansiell sam-

ordning av rehabiliteringsinsatser.

I lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel finns bestäm-

melser om avkastningsskatt för pensionsstiftelser.

8 kap.
18 §
Hemsjukvårdsbidrag och hemvårdsbidrag som betalas ut av kom-
muners eller regioners medel till en vårdbehövande är skattefria.

14 kap.
17 §
Om ett aktiebolag eller en ekonomisk förening överlåter den huvud-
sakliga delen av sin näringsverksamhet eller sina tillgångar till staten, en
region eller en kommun, ska bestämmelserna i 18 § tillämpas. Detsamma
gäller om överlåtelsen sker till ett bolag som till övervägande del innehas,
direkt eller indirekt, av staten, en region eller en kommun.

Bestämmelserna i 18 § tillämpas dock inte vid överlåtelser inom en

svensk koncern. De tillämpas inte heller om överlåtelsen framstår som ett
normalt led i företagets verksamhet.

Vid bedömningen av om det är en huvudsaklig del som överlåts, ska

hänsyn tas till hela den näringsverksamhet som bolaget eller föreningen
bedrivit vid beskattningsårets ingång, förhållandena efter överlåtelsen samt
verksamhetens allmänna art och inriktning.

29 kap.
2 §
4 Med näringsbidrag avses stöd utan återbetalningsskyldighet som
lämnas till en näringsidkare för näringsverksamheten av staten, Europeiska
unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen, regioner, kommuner,
juridiska personer som avses i 7 kap. 16, 17 och 20 §§, allmänningsskogar
enligt lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna samt
stöd av detta slag som beslutas av en europeisk gruppering för territoriellt
samarbete.

Med näringsbidrag avses också stöd som lämnas i form av
1. elcertifikat till sådana skattskyldiga som avses i 17 kap. 22 a § 1,
2. utsläppsrätter till sådana skattskyldiga som avses i 17 kap. 22 b § första

stycket,

4 Senaste lydelse 2015:1028.

background image

3

SFS

2019:907

3. utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar till

sådana skattskyldiga som avses i 17 kap. 22 b § andra stycket 1, och

4. stöd enligt lagen (2015:1016) om resolution eller lagen (2015:1017) om

förebyggande statligt stöd till kreditinstitut, om stödet inte

� redovisas som en skuld i räkenskaperna, eller
� avser betalning för nyemitterade eller egna aktier.

65 kap.
3 §
5 För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga under någon del
av beskattningsåret är den kommunala inkomstskatten summan av de skatte-
satser för kommunalskatt och regionskatt som gäller i hemortskommunen
för beskattningsåret multiplicerad med den beskattningsbara förvärvs-
inkomsten.

Med hemortskommun avses den kommun där den fysiska personen var

folkbokförd den 1 november året före beskattningsåret. För den som var
bosatt eller stadigvarande vistades i Sverige under någon del av beskatt-
ningsåret, men som inte var folkbokförd här den 1 november föregående år,
avses med hemortskommun den kommun där den fysiska personen först var
bosatt eller stadigvarande vistades. För den som på grund av väsentlig
anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldig enligt 3 kap. 3 § första
stycket 3, avses med hemortskommun den kommun som anknytningen var
starkast till under året före beskattningsåret.

Med hemortskommun för ett dödsbo avses den dödes hemortskommun

för dödsåret. Om den döde hade bytt folkbokföringsort efter den 1 november
året före dödsåret, ska dock hemortskommunen för dödsboet från och med
beskattningsåret efter dödsåret anses vara den kommun där den döde hade
sin senaste rätta folkbokföringsort.

För en enskild näringsidkare som enligt 1 kap. 13 § andra stycket har ett

beskattningsår som inte sammanfaller med kalenderåret, avses med
beskattningsår enligt första�tredje styckena det kalenderår under vilket
beskattningsåret går ut.

4 §6 För fysiska personer som är begränsat skattskyldiga under hela
beskattningsåret är den kommunala inkomstskatten 25 procent av den
beskattningsbara förvärvsinkomsten.

För fysiska personer som är begränsat skattskyldiga enligt 3 kap. 18 §

första stycket 1, 2 eller 6 under hela beskattningsåret är den kommunala
inkomstskatten summan av de skattesatser för kommunal skatt och region-
skatt som genomsnittligt tillämpas för beskattningsåret, multiplicerad med
den beskattningsbara förvärvsinkomsten.

För begränsat skattskyldiga fysiska personer med anknytning till utländsk

stats beskickning som avses i 3 kap. 17 § 2�4 tillämpas 3 §.

67 kap.
13 c §
7 Som hushållsarbete räknas inte

1. arbete som enbart avser installationer eller service på maskiner och

andra inventarier vid tillämpningen av 13 a eller 13 b §,

2. arbete för vilket försäkringsersättning lämnats,
3. arbete för vilket bidrag eller annat ekonomiskt stöd lämnats från staten,

en kommun eller en region,

5 Senaste lydelse 2011:1256.

6 Senaste lydelse 2015:775.

7 Senaste lydelse 2012:757.

background image

4

SFS

2019:907

4. om- eller tillbyggnad av ett småhus för vilket fastighetsavgift inte har

tagits ut för de fem första kalenderåren efter beräknat värdeår, eller

5. sådana tjänster som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 5 mervärdesskatte-

lagen (1994:200).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)