SFS 2019:911 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

SFS2019-911.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ZSSEYK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:FJSJEY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:MBDLJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2002:160) om l�kemedelsf�rm�ner </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3, 9, 13, 22, 23 och 26 �� lagen <br/>(2002:160) om l�kemedelsf�rm�ner m.m. ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>3 �</b> Det som i denna lag s�gs om regioner g�ller �ven kommuner som inte <br/>ing�r i en region. </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>9 �</b>2 Innan Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�nsverket meddelar beslut i <br/>fr�gor som avses i 7 � ska s�kanden och regionerna ges tillf�lle till �ver-<br/>l�ggningar med myndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>13 �</b>3 En fr�ga om �ndring av ett tidigare fastst�llt ink�pspris eller f�rs�lj-<br/>ningspris f�r, f�rutom p� eget initiativ av Tandv�rds- och l�kemedels-<br/>f�rm�nsverket, tas upp av myndigheten p� beg�ran av den som marknadsf�r <br/>l�kemedlet eller varan, en region eller den som enligt f�reskrifter som har <br/>meddelats med st�d av 8 � andra stycket har ans�kt om att l�kemedlet ska <br/>ing� i f�rm�nerna. Den som beg�r �ndringen har �ven r�tt till �verl�ggningar <br/>med myndigheten. Om �verl�ggningar inte beg�rs, eller om �verl�ggning-<br/>arna inte leder till en �verenskommelse, kan myndigheten fastst�lla det nya <br/>ink�pspriset eller f�rs�ljningspriset p� grundval av tillg�nglig utredning. </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">f�reskrifter om f�ruts�ttningar f�r �ndring av ink�pspris och f�rs�ljnings-<br/>pris f�r ett l�kemedel som ing�r i l�kemedelsf�rm�nerna om det </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">1. har g�tt 15 �r efter det att l�kemedlet godk�nts f�r f�rs�ljning, eller<br/>2. finns l�kemedel som �r utbytbara mot l�kemedlet och som marknads-</p> <p style="position:absolute;top:858px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rs till �ppenv�rdsapotek i Sverige. </p> <p style="position:absolute;top:899px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>22 �</b>4 Kostnader f�r f�rm�ner enligt denna lag ers�tts av den region inom <br/>vars omr�de den ber�ttigade �r bosatt. </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2008:655. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2016:530. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">4 Senaste lydelse 2010:1320. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2019:911</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">3 december 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2019:911</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om den ber�ttigade inte �r bosatt inom n�gon regions omr�de, ska den </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">region inom vars omr�de den ber�ttigade �r f�rv�rvsverksam eller, n�r det <br/>g�ller en person som �r arbetsl�s, den region inom vars omr�de personen �r <br/>registrerad som arbetss�kande, svara f�r kostnader f�r f�rm�ner enligt <br/>denna lag. N�r det g�ller den som �r ber�ttigad till f�rm�ner enligt denna lag <br/>i egenskap av familjemedlem till anst�lld eller egenf�retagare enligt Europa-<br/>parlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 883/2004, ska i st�llet den region <br/>inom vars omr�de den anst�llde eller egenf�retagaren �r f�rv�rvsverksam <br/>eller registrerad som arbetss�kande svara f�r kostnaderna f�r f�rm�nerna. </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">I andra fall �n som avses i f�rsta och andra styckena ers�tts kostnaderna </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">av den region inom vars omr�de den som f�rskrivit en f�rm�nsber�ttigad <br/>vara har sin verksamhetsort. </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>23 �</b> R�tten till f�rm�ner enligt denna lag pr�vas av den region som enligt <br/>22 � har att svara f�r kostnaden f�r f�rm�nerna. </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>26 �</b>5 Beslut som Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�nsverket eller en region <br/>i ett enskilt fall meddelar enligt denna lag eller enligt en f�reskrift som har <br/>meddelats med st�d av lagen f�r �verklagas till allm�n f�rvaltningsdomstol. </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:522px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">LENA HALLENGREN </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft27">Lars Hedengran <br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">5 Senaste lydelse 2008:655. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2002:160) om l�kemedelsf�rm�ner

m.m.

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3, 9, 13, 22, 23 och 26 �� lagen
(2002:160) om l�kemedelsf�rm�ner m.m. ska ha f�ljande lydelse.

3 � Det som i denna lag s�gs om regioner g�ller �ven kommuner som inte
ing�r i en region.

9 �2 Innan Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�nsverket meddelar beslut i
fr�gor som avses i 7 � ska s�kanden och regionerna ges tillf�lle till �ver-
l�ggningar med myndigheten.

13 �3 En fr�ga om �ndring av ett tidigare fastst�llt ink�pspris eller f�rs�lj-
ningspris f�r, f�rutom p� eget initiativ av Tandv�rds- och l�kemedels-
f�rm�nsverket, tas upp av myndigheten p� beg�ran av den som marknadsf�r
l�kemedlet eller varan, en region eller den som enligt f�reskrifter som har
meddelats med st�d av 8 � andra stycket har ans�kt om att l�kemedlet ska
ing� i f�rm�nerna. Den som beg�r �ndringen har �ven r�tt till �verl�ggningar
med myndigheten. Om �verl�ggningar inte beg�rs, eller om �verl�ggning-
arna inte leder till en �verenskommelse, kan myndigheten fastst�lla det nya
ink�pspriset eller f�rs�ljningspriset p� grundval av tillg�nglig utredning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om f�ruts�ttningar f�r �ndring av ink�pspris och f�rs�ljnings-
pris f�r ett l�kemedel som ing�r i l�kemedelsf�rm�nerna om det

1. har g�tt 15 �r efter det att l�kemedlet godk�nts f�r f�rs�ljning, eller
2. finns l�kemedel som �r utbytbara mot l�kemedlet och som marknads-

f�rs till �ppenv�rdsapotek i Sverige.

22 �4 Kostnader f�r f�rm�ner enligt denna lag ers�tts av den region inom
vars omr�de den ber�ttigade �r bosatt.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2008:655.

3 Senaste lydelse 2016:530.

4 Senaste lydelse 2010:1320.

SFS

2019:911

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:911

Om den ber�ttigade inte �r bosatt inom n�gon regions omr�de, ska den

region inom vars omr�de den ber�ttigade �r f�rv�rvsverksam eller, n�r det
g�ller en person som �r arbetsl�s, den region inom vars omr�de personen �r
registrerad som arbetss�kande, svara f�r kostnader f�r f�rm�ner enligt
denna lag. N�r det g�ller den som �r ber�ttigad till f�rm�ner enligt denna lag
i egenskap av familjemedlem till anst�lld eller egenf�retagare enligt Europa-
parlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 883/2004, ska i st�llet den region
inom vars omr�de den anst�llde eller egenf�retagaren �r f�rv�rvsverksam
eller registrerad som arbetss�kande svara f�r kostnaderna f�r f�rm�nerna.

I andra fall �n som avses i f�rsta och andra styckena ers�tts kostnaderna

av den region inom vars omr�de den som f�rskrivit en f�rm�nsber�ttigad
vara har sin verksamhetsort.

23 � R�tten till f�rm�ner enligt denna lag pr�vas av den region som enligt
22 � har att svara f�r kostnaden f�r f�rm�nerna.

26 �5 Beslut som Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�nsverket eller en region
i ett enskilt fall meddelar enligt denna lag eller enligt en f�reskrift som har
meddelats med st�d av lagen f�r �verklagas till allm�n f�rvaltningsdomstol.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

5 Senaste lydelse 2008:655.

;