SFS 2019:911 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

SFS2019-911.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner

m.m.

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3, 9, 13, 22, 23 och 26 §§ lagen
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska ha följande lydelse.

3 § Det som i denna lag sägs om regioner gäller även kommuner som inte
ingår i en region.

9 §2 Innan Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket meddelar beslut i
frågor som avses i 7 § ska sökanden och regionerna ges tillfälle till över-
läggningar med myndigheten.

13 §3 En fråga om ändring av ett tidigare fastställt inköpspris eller försälj-
ningspris får, förutom på eget initiativ av Tandvårds- och läkemedels-
förmånsverket, tas upp av myndigheten på begäran av den som marknadsför
läkemedlet eller varan, en region eller den som enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av 8 § andra stycket har ansökt om att läkemedlet ska
ingå i förmånerna. Den som begär ändringen har även rätt till överläggningar
med myndigheten. Om överläggningar inte begärs, eller om överläggning-
arna inte leder till en överenskommelse, kan myndigheten fastställa det nya
inköpspriset eller försäljningspriset på grundval av tillgänglig utredning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om förutsättningar för ändring av inköpspris och försäljnings-
pris för ett läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna om det

1. har gått 15 år efter det att läkemedlet godkänts för försäljning, eller
2. finns läkemedel som är utbytbara mot läkemedlet och som marknads-

förs till öppenvårdsapotek i Sverige.

22 §4 Kostnader för förmåner enligt denna lag ersätts av den region inom
vars område den berättigade är bosatt.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2008:655.

3 Senaste lydelse 2016:530.

4 Senaste lydelse 2010:1320.

SFS

2019:911

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:911

Om den berättigade inte är bosatt inom någon regions område, ska den

region inom vars område den berättigade är förvärvsverksam eller, när det
gäller en person som är arbetslös, den region inom vars område personen är
registrerad som arbetssökande, svara för kostnader för förmåner enligt
denna lag. När det gäller den som är berättigad till förmåner enligt denna lag
i egenskap av familjemedlem till anställd eller egenföretagare enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004, ska i stället den region
inom vars område den anställde eller egenföretagaren är förvärvsverksam
eller registrerad som arbetssökande svara för kostnaderna för förmånerna.

I andra fall än som avses i första och andra styckena ersätts kostnaderna

av den region inom vars område den som förskrivit en förmånsberättigad
vara har sin verksamhetsort.

23 § Rätten till förmåner enligt denna lag prövas av den region som enligt
22 § har att svara för kostnaden för förmånerna.

26 §5 Beslut som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket eller en region
i ett enskilt fall meddelar enligt denna lag eller enligt en föreskrift som har
meddelats med stöd av lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

5 Senaste lydelse 2008:655.