SFS 2019:918 Lag om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott

SFS2019-918.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning

av brott

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 § lagen (2005:225) om rättsintyg
i anledning av brott ska ha följande lydelse.

12 § Regioner får ta ut en avgift av den myndighet som har beslutat att
inhämta ett rättsintyg, om detta har utfärdats i tjänsten av läkare inom den
offentligt bedrivna vården.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mikael Kullberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:918

Publicerad
den

3 december 2019