SFS 2019:927 Lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

SFS2019-927.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot

internationella hot mot människors hälsa

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4, 6, 7, 9�12, 24 och 25 §§ lagen
(2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa ska ha
följande lydelse.

4 § Kommunen svarar enligt denna lag för att åtgärder till skydd för
människors hälsa vidtas i fråga om transportmedel, bagage och annat gods
samt djur.

Regionen svarar enligt denna lag för att smittskyddsåtgärder som riktar

sig till människor vidtas.

Det som sägs i denna lag om regioner gäller också en kommun som inte

ingår i en region.

6 § Med hamn respektive flygplats avses i denna lag sådan hamn eller
flygplats där internationell trafik förekommer.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, ska efter

samråd med berörda kommuner och regioner besluta vilka hamnar och
flygplatser som ska vara karantänshamnar respektive karantänsflygplatser.

7 § Kommuner och regioner ska inom sina respektive ansvarsområden
svara för att karantänshamnar och karantänsflygplatser har tillgång till den
personal och den utrustning som behövs för kontroll av passagerare, trans-
portmedel, bagage och annat gods samt djur för att skydda mot inter-
nationella hot mot människors hälsa.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela

föreskrifter om vilken personal och vilken utrustning som karantänshamnar
och karantänsflygplatser ska ha.

9 § Myndigheter, kommuner och regioner som utför uppgifter enligt
denna lag ska vid behov samverka med varandra, med Världshälsoorganisa-
tionen och med myndigheter i andra länder för att förebygga och begränsa
internationella hot mot människors hälsa.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:927

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:927

10 §2 Myndigheter, kommuner och regioner som inom sina respektive
ansvarsområden får information om ett misstänkt internationellt hot mot
människors hälsa ska omedelbart underrätta Folkhälsomyndigheten om det
misstänkta hotet. Underrättelsen ska innehålla de uppgifter som Folkhälso-
myndigheten behöver för att kunna bedöma om det föreligger ett inter-
nationellt hot mot människors hälsa.

På begäran ska myndigheter, kommuner och regioner inom sina respek-

tive ansvarsområden snarast möjligt lämna den information som Folkhälso-
myndigheten behöver för att kunna fullgöra sin informationsskyldighet till
Världshälsoorganisationen.

Berörda myndigheter, kommuner och regioner ska informera Folkhälso-

myndigheten om vilka åtgärder som har vidtagits och som kommer att vidtas
med stöd av denna lag. Folkhälsomyndigheten ska lämna information om
åtgärderna till berörda myndigheter, kommuner och regioner.

11 §3 Folkhälsomyndigheten ska, om den får information om ett misstänkt
internationellt hot mot människors hälsa, skyndsamt och senast inom
24 timmar underrätta Världshälsoorganisationen om det misstänkta hotet.

Om Världshälsoorganisationen har fått information om ett misstänkt

internationellt hot mot människors hälsa i landet ska Folkhälsomyndigheten,
på begäran från Världshälsoorganisationen, skyndsamt och senast inom
24 timmar efter begäran lämna information till Världshälsoorganisationen
om hälsoläget i landet.

Folkhälsomyndigheten ska lämna information om ett misstänkt inter-

nationellt hot mot människors hälsa till berörda myndigheter, kommuner
och regioner.

12 §4 Om det bedöms nödvändigt för att skydda mot ett internationellt hot
mot människors hälsa ska Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndig-
heter, kommuner och regioner lämna uppgifter till Världshälsoorganisa-
tionen och till berörda utländska myndigheter även om de är sekretess-
belagda enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Bestämmelser om skydd mot kränkning av en enskilds personliga

integritet genom behandling av personuppgifter finns i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning) och i lagen (2018:218) med kompletterande
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har
meddelats i anslutning till den lagen.

Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter, kommuner och

regioner får överföra personuppgifter till Världshälsoorganisationen och
tredjeland för att fullgöra sin uppgiftsskyldighet enligt denna lag. Uppgifter
som rör någons hälsa får behandlas helt eller delvis automatiserat, om det är
nödvändigt för att en myndighet, en kommun eller en region ska kunna
fullgöra sin uppgiftsskyldighet enligt denna lag.

24 § Om en myndighet, en kommun eller en region har vidtagit en åtgärd
till skydd för människors hälsa enligt denna lag eller enligt föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen, ska den som vidtagit åtgärden utfärda ett intyg
om åtgärden, om den som berörs av åtgärden begär det.

2 Senaste lydelse 2014:1550.

3 Senaste lydelse 2014:1550.

4 Senaste lydelse 2018:445.

background image

3

SFS

2019:927

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela

föreskrifter om vem som får utfärda intyg, skyldighet att visa upp intyg och
undantag från sådan skyldighet samt andra behövliga föreskrifter om intyg
enligt denna lag.

25 § Kommuner och regioner får ta ut avgifter för åtgärder enligt denna
lag enligt vad som närmare föreskrivs av regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)