SFS 2019:929 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

SFS2019-929.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:528) om värdepappers-

marknaden

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 16 kap. 2 § och 18 kap. 2 § lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

16 kap.
2 §
2 Bestämmelserna i detta kapitel ska inte tillämpas om emittenten är

1. en stat,
2. en region eller en kommun eller en motsvarande regional eller lokal

myndighet i en stat,

3. en mellanstatlig organisation i vilken en eller flera stater inom EES är

medlemmar,

4. Europeiska centralbanken,
5. en centralbank i en stat inom EES, eller
6. Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten eller andra mekanismer

som upprättats i syfte att upprätthålla finansiell stabilitet i Europeiska mone-
tära unionen.

18 kap.
2 §
I 3–6 §§ avses med skuldebrev obligationer och andra överlåtbara
skuldförbindelser, med undantag för sådana som

1. om de konverteras eller om de rättigheter som de medför utövas, ger

rätt att förvärva aktier eller finansiella instrument som kan jämställas med
aktier, eller

2. utgörs av penningmarknadsinstrument med kortare löptid än ett år.
Bestämmelserna i 3–6 §§ ska tillämpas i fråga om skuldebrev som efter

ansökan av utgivaren är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.

Bestämmelserna i 4–6 §§ ska inte tillämpas i fråga om skuldebrev som

har getts ut av en stat inom EES eller av en region eller en kommun eller
motsvarande regional eller lokal myndighet inom EES.

I 8 § finns bestämmelser om undantag från 3–6 §§ för vissa utgivare som

inte har säte i en stat inom EES.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2015:960.

SFS

2019:929

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:929

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Rebecca Appelgren
(Finansdepartementet)