SFS 2019:936 Lag om ändring i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan

SFS2019-936.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 och 19 §§ lagen (2009:128) om
yrkeshögskolan ska ha följande lydelse.

4 §2 Utbildning inom yrkeshögskolan får anordnas av statliga universitet
och högskolor, andra statliga myndigheter, kommuner, regioner och enskil-
da fysiska eller juridiska personer. Utbildningsanordnaren får anordna ut-
bildningen i samverkan med andra.

19 § En studerande får tills vidare avskiljas från en utbildning som an-
ordnas av staten, en kommun eller en region om han eller hon

1. lider av psykisk störning,
2. missbrukar alkohol eller narkotika, eller
3. har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.
Som ytterligare förutsättning för ett avskiljande gäller att det, till följd av

något sådant förhållande som avses i första stycket, bedöms finnas en
påtaglig risk att den studerande kan komma att skada någon annan person
eller värdefull egendom under utbildningen.

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om avskiljande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2016:1183.

SFS

2019:936

Publicerad
den

3 december 2019