SFS 2019:945 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

SFS2019-945.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 3 § patientsäkerhetslagen
(2010:659) ska ha följande lydelse.

1 kap.
3 §
Med vårdgivare avses i denna lag statlig myndighet, region och kom-
mun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, regionen eller
kommunen har ansvar för samt annan juridisk person eller enskild närings-
idkare som bedriver hälso- och sjukvård.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:945

Publicerad
den

3 december 2019