SFS 2019:947 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

SFS2019-947.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skollagen (2010:800)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 och 6 §§, 4 kap. 15 §, 15 kap.
14, 30, 31, 39 och 40 §§, 16 kap. 48–50 §§, 17 kap. 17–19 och 21, 21 a, 23
och 26 a §§, 18 kap. 13, 27, 29 och 30 §§, 19 kap. 40–43 och 44 a §§, 20 kap.
18, 19 d och 22 §§, 21 kap. 15 §, 23 kap. 1, 5, 6, 8 och 9 §§, 26 kap. 17 §,
28 kap. 5 och 12 §§ och 29 kap. 1, 6, 10 och 26 §§ och rubrikerna närmast
före 2 kap. 3 §, 15 kap. 31 §, 17 kap. 18 §, 18 kap. 29 §, 28 kap. 5 och 12 §§
och 29 kap. 6 § skollagen (2010:800) ska ha följande lydelse.

2 kap.
Regioner
3 §2 En region får vara huvudman för gymnasieskola, gymnasiesärskola,
kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna i den utsträck-
ning som anges i denna lag.

I en region som är huvudman för sådana skolformer som anges i första

stycket ska det finnas en eller flera nämnder som ska fullgöra regionens upp-
gifter enligt denna lag.

För en sådan nämnd som avses i andra stycket gäller det som är föreskrivet

om nämnder i kommunallagen (2017:725).

6 § För att ett bolag eller en förening, där en kommun eller en region äger
aktier eller andelar eller på annat sätt har ett rättsligt inflytande över verk-
samheten, ska godkännas som huvudman enligt 5 § gäller utöver vad som
föreskrivs där att

1. bestämmanderätten inte tillkommer enbart en eller flera kommuner

eller regioner eller juridiska personer där en kommun eller en region genom
ägande eller på annat sätt har ett rättsligt bestämmande inflytande,

2. samverkan mellan en kommun eller en region och en enskild är nöd-

vändig för att verksamheten ska komma till stånd, och

3. det finns särskilda skäl med hänsyn till utbildningens innehåll eller

utformning.

4 kap.
15 §
3 En kommun eller en region får inrätta lokala styrelser inom den del
av skolväsendet som kommunen eller regionen är huvudman för enligt
bestämmelserna om självförvaltningsorgan i 8 kap. 4–8 §§ kommunallagen
(2017:725) om inte annat följer av denna lag.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2017:759.

3 Senaste lydelse 2017:759.

SFS

2019:947

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

15 kap.


14 §4 Antagningsorganisationen får vara gemensam för gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och
särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå.

Antagningsorganisationen får vara gemensam för gymnasieskola anord-

nad av kommuner, regioner och enskilda huvudmän.

30 § Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds
gymnasieutbildning av god kvalitet.

Kommunen kan erbjuda utbildning som den själv anordnar eller utbild-

ning som anordnas av en annan kommun eller en region enligt samverkans-
avtal med kommunen eller regionen. Kommuner som har ingått ett sam-
verkansavtal bildar ett samverkansområde för utbildningen.

Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt

det är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål.

Utbildning anordnad av regioner


31 §5 En region får anordna utbildningar på sådana nationella program
som avser naturbruk och omvårdnad.

Efter överenskommelse med en kommun får regionen anordna utbildning

även på andra nationella program.

Av 17 kap. 17 och 18 §§ följer vilken utbildning på introduktionsprogram

som får anordnas av en region.

Av 17 a kap. 2 § följer att en region som anordnar utbildning på teknik-

programmet också får anordna vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt
år.

39 § Avgifter får inte tas ut för insatser för omvårdnad i boendet eller
habilitering som tillhandahålls av staten, en kommun eller en region i an-
slutning till en gymnasieskola med Rh-anpassad utbildning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om avgifter för kost och logi.

40 § Hemkommunen ska betala ersättning för kostnader för boende och
omvårdnad i boendet för elever på Rh-anpassad utbildning. Hemregionen
eller, i förekommande fall hemkommunen, ska betala ersättning för kost-
nader för habilitering. Ersättningarna ska betalas till den huvudman som
enligt avtal med staten svarar för verksamheten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om ersättningar enligt första stycket.

16 kap.


48 § Innan en kommun eller en region tar emot en sökande som inte är
hemmahörande i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen ska
yttrande inhämtas från den sökandes hemkommun. Yttrande behöver dock
inte inhämtas, om det med hänsyn till tidigare avgivet yttrande eller av andra
skäl är onödigt.

4 Senaste lydelse 2012:109.

5 Senaste lydelse 2014:530.

2019:947

background image

3

SFS

49 §6 En elev som har påbörjat ett nationellt program eller en nationell
inriktning och som därefter flyttar från kommunen eller samverkansområdet
för utbildningen, har rätt att fullfölja utbildningen på det påbörjade pro-
grammet eller den påbörjade inriktningen, om den nya hemkommunen
erbjuder sådan utbildning.

Erbjuder den nya hemkommunen inte den aktuella utbildningen, har elev-

en rätt att efter eget val fullfölja sin utbildning i en annan kommun eller en
region som anordnar utbildningen.

En elev som med anledning av placering i ett hem för vård eller boende

enligt 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) flyttar från kommunen eller
samverkansområdet för utbildningen, har rätt att fullfölja utbildningen på
det påbörjade programmet eller den påbörjade inriktningen i den kommun
där hemmet för vård eller boende är beläget, om kommunen erbjuder sådan
utbildning. Om den inte erbjuder den aktuella utbildningen, har eleven rätt
att efter eget val fullfölja sin utbildning i en annan kommun eller en region
som anordnar utbildningen, om detta inte hindrar eleven från att vistas i
hemmet för vård eller boende.

49 a §7 En elev som har påbörjat ett nationellt program eller en nationell
inriktning och som därefter placeras i ett sådant hem för vård eller boende
som avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) och som är beläget i en
annan kommun än hemkommunen eller samverkansområdet för utbild-
ningen har rätt att i hemkommunen fullfölja utbildningen på det påbörjade
programmet eller den påbörjade inriktningen när eleven efter placeringen
återvänder till hemkommunen, om den erbjuder sådan utbildning. Det-
samma gäller den elev som har påbörjat ett nationellt program eller en
nationell inriktning i den kommun där hemmet för vård eller boende är be-
läget.

Erbjuder hemkommunen inte den aktuella utbildningen, har eleven rätt att

efter eget val fullfölja sin utbildning i en annan kommun eller en region som
anordnar utbildningen.

50 § En kommun som på ett nationellt program har antagit en elev som
inte är hemmahörande i kommunen eller i samverkansområdet för utbild-
ningen ska ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av dennes hem-
kommun (interkommunal ersättning).

Första stycket gäller även en region som på ett nationellt program har

antagit en elev som inte är hemmahörande i samverkansområdet för ut-
bildningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om interkommunal ersättning.

17 kap.


17 §8 En region som anordnar ett nationellt program får anordna program-
inriktat val som är inriktat mot det nationella programmet.

Utbildning anordnad av regioner


18 § En region får, utöver vad som följer av 17 §, efter överenskommelse
med en kommun anordna yrkesintroduktion och individuellt alternativ.

6 Senaste lydelse 2015:176.

7 Senaste lydelse 2015:176.

8 Senaste lydelse 2018:749.

2019:947

background image

4

SFS

19 §9 En kommun eller en region som anordnar programinriktat val som
har utformats för en grupp elever eller yrkesintroduktion som har utformats
för en grupp elever ska ta emot alla de behöriga sökande till utbildningen
som hör hemma i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen.

En elev som vistas i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen

på grund av placering i ett sådant hem för vård eller boende som avses i
6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) ska vid beslut om mottagande enligt
första stycket jämställas med den som är hemmahörande i kommunen eller
samverkansområdet för utbildningen.

Om det finns platser över på utbildningen, sedan alla sökande som ska tas

emot enligt första och andra styckena har antagits, får kommunen eller
regionen ta emot andra behöriga sökande till utbildningen.

21 §10 En kommun som anordnar programinriktat val som har utformats
för en enskild elev, yrkesintroduktion som har utformats för en enskild elev,
individuellt alternativ eller språkintroduktion får ta emot ungdomar som
uppfyller behörighetsvillkoren för respektive utbildning även om de inte
kommer från kommunen.

Även en region som anordnar programinriktat val som har utformats för

en enskild elev, yrkesintroduktion som har utformats för en enskild elev eller
individuellt alternativ, får ta emot behöriga ungdomar till utbildningen obe-
roende av vilken kommun de kommer från.

21 a §11 En kommun som anordnar sådan utbildning som avses i 21 §
första stycket ska ta emot ungdomar som uppfyller behörighetsvillkoren för
respektive utbildning om de på grund av placering i ett sådant hem för vård
eller boende som avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) vistas i kom-
munen eller samverkansområdet för utbildningen. Det gäller också för en
region som anordnar sådan utbildning som avses i 21 § andra stycket.

23 §12 En kommun som på programinriktat val har antagit en elev som inte
är hemmahörande i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen,
ska ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av dennes hemkommun
(interkommunal ersättning).

Första stycket gäller även en region som på programinriktat val antagit en

elev som inte är hemmahörande i samverkansområdet för utbildningen.

Om inte den anordnande huvudmannen och hemkommunen kommer över-

ens om annat, ska den interkommunala ersättningen beräknas enligt 24–27 §§.

26 a §13 En kommun eller en region som enligt 19 § andra stycket har tagit
emot en elev på programinriktat val som har utformats för en grupp elever
eller yrkesintroduktion som har utformats för en grupp elever ska ersättas
för sina kostnader för elevens utbildning av elevens hemkommun. Detsam-
ma gäller den kommun eller region som enligt 21 a § har tagit emot en elev
på programinriktat val som har utformats för en enskild elev, yrkesintro-
duktion som har utformats för en enskild elev, individuellt alternativ eller
språkintroduktion.

9 Senaste lydelse 2018:749.

10 Senaste lydelse 2018:749.

11 Senaste lydelse 2015:176.

12 Senaste lydelse 2018:749.

13 Senaste lydelse 2018:749.

2019:947

background image

5

SFS

Om den anordnande huvudmannen och elevens hemkommun inte kom-

mer överens om annat ska ersättningen för utbildningen motsvara anord-
narens självkostnad.

18 kap.


13 §14 Antagningsorganisationen får vara gemensam för gymnasiesär-
skolan, gymnasieskolan, särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Antagningsorganisationen får vara gemensam för gymnasiesärskola an-

ordnad av kommuner, regioner och enskilda huvudmän.

27 §15 Varje kommun ansvarar för att alla ungdomar i kommunen som
tillhör gymnasiesärskolans målgrupp erbjuds utbildning av god kvalitet i
gymnasiesärskolan.

Kommunen får erbjuda utbildning som den själv anordnar eller utbildning

som anordnas av en annan kommun eller en region enligt samverkansavtal
med kommunen eller regionen. Kommuner som har ingått ett samverkans-
avtal bildar ett samverkansområde för utbildningen.

Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt

det är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål.

Utbildning får anordnas av regioner16


29 §17 Efter överenskommelse med en kommun får en region anordna
utbildning i gymnasiesärskolan på nationella och individuella program.

30 §18 Elever i gymnasiesärskola med offentlig huvudman har rätt till
kostnadsfri skolskjuts inom hemkommunen från en plats i anslutning till
elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan
skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

För elever som går i en annan kommuns gymnasiesärskola ska hemkom-

munen anordna skolskjuts i de fall det kan ske utan organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter.

Elevens hemkommun eller den region som anordnar utbildningen ska

ombesörja att skolskjuts anordnas enligt första stycket.

19 kap.


40 §19 En kommun får ta emot en elev från en annan kommun på ett
individuellt program i sin gymnasiesärskola under förutsättning att hem-
kommunen har bedömt att eleven inte kan följa undervisningen på ett natio-
nellt program. Även en region får ta emot en elev på ett individuellt program
under samma förutsättning.

Det som sägs i första stycket gäller dock endast om hemkommunen och

den mottagande kommunen eller regionen kommer överens om ersättningen
för utbildningen.

14 Senaste lydelse 2012:109.

15 Senaste lydelse 2012:109.

16 Senaste lydelse 2012:109.

17 Senaste lydelse 2012:109.

18 Senaste lydelse 2012:109.

19 Senaste lydelse 2012:109.

2019:947

background image

6

SFS

40 a §20 En kommun eller en region ska ta emot en elev på ett individuellt
program om

1. eleven vistas i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen på

grund av placering i ett sådant hem för vård eller boende som avses i 6 kap.
1 § socialtjänstlagen (2001:453), och

2. hemkommunen har bedömt att eleven inte kan följa undervisningen på

ett nationellt program.

41 §21 Innan en kommun tar emot en sökande som inte är hemmahörande
i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen ska yttrande inhäm-
tas från den sökandes hemkommun. Yttrandet ska innehålla uppgift om
huruvida eleven tillhör gymnasiesärskolans målgrupp. Detsamma gäller innan
en region tar emot en sökande. I de fall där eleven har sökt till ett individuellt
program ska yttrandet också innehålla uppgifter om huruvida eleven kan
följa ett nationellt program och om överenskommelse om ersättning för
utbildningen enligt 40 §.

42 §22 En elev som har påbörjat ett nationellt program eller en nationell
inriktning och som därefter flyttar från kommunen eller samverkansområdet
för utbildningen, har rätt att fullfölja utbildningen på det påbörjade program-
met eller den påbörjade inriktningen, om den nya hemkommunen erbjuder
sådan utbildning.

Erbjuder den nya hemkommunen inte den aktuella utbildningen, har

eleven rätt att efter eget val fullfölja sin utbildning i en annan kommun eller
en region som anordnar utbildningen.

En elev som med anledning av placering i ett hem för vård eller boende

enligt 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) flyttar från kommunen eller
samverkansområdet för utbildningen, har rätt att fullfölja utbildningen på
det påbörjade programmet eller den påbörjade inriktningen i den kommun
där hemmet för vård eller boende är beläget, om kommunen erbjuder sådan
utbildning. Om den inte erbjuder den aktuella utbildningen, har eleven rätt
att efter eget val fullfölja sin utbildning i en annan kommun eller en region
som anordnar utbildningen, om detta inte hindrar eleven från att vistas i
hemmet för vård eller boende.

42 a §23 En elev som har påbörjat ett nationellt program eller en nationell
inriktning och som därefter placeras i ett sådant hem för vård eller boende
som avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) och som är beläget i en
annan kommun än hemkommunen eller samverkansområdet för utbild-
ningen har rätt att i hemkommunen fullfölja utbildningen på det påbörjade
programmet eller den påbörjade inriktningen när eleven efter placeringen
återvänder till hemkommunen, om den erbjuder sådan utbildning. Det-
samma gäller den elev som har påbörjat ett nationellt program eller en
nationell inriktning i den kommun där hemmet för vård eller boende är
beläget.

Erbjuder hemkommunen inte den aktuella utbildningen, har eleven rätt att

efter eget val fullfölja sin utbildning i en annan kommun eller en region som
anordnar utbildningen.

20 Senaste lydelse 2015:176.

21 Senaste lydelse 2012:109.

22 Senaste lydelse 2015:176.

23 Senaste lydelse 2015:176.

2019:947

background image

7

SFS

43 §24 En kommun som på ett nationellt program har antagit en elev som
inte är hemmahörande i kommunen eller i samverkansområdet för utbild-
ningen ska ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av hans eller
hennes hemkommun (interkommunal ersättning).

Första stycket gäller även en region som på ett nationellt program har

antagit en elev som inte är hemmahörande i samverkansområdet för utbild-
ningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om interkommunal ersättning för de nationella programmen.

44 a §25 En kommun eller en region som har tagit emot en elev på ett
individuellt program enligt 40 a § ska ersättas för sina kostnader för elevens
utbildning av elevens hemkommun.

Om den anordnande huvudmannen och elevens hemkommun inte kom-

mer överens om annat ska ersättningen för utbildningen motsvara anord-
narens självkostnad.

20 kap.


18 § En region får tillhandahålla utbildning på gymnasial nivå inom om-
rådena naturbruk och omvårdnad. Efter överenskommelse med en kommun
får regionen tillhandahålla utbildning på gymnasial nivå även inom andra
områden.

19 d §26 Den som har rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå enligt
19, 19 a eller 19 b § har rätt att delta i sådan utbildning i en annan kommun
än sin hemkommun eller i en region, om utbildningen finns där och inte
erbjuds av hemkommunen.

När det gäller ungdomar som har sådan rätt som avses i första stycket ska

bestämmelserna i 15 kap. 32 § tillämpas till och med första kalenderhalvåret
det år de fyller 20 år.

22 §27 Den huvudman som anordnar utbildning på gymnasial nivå beslutar
om den sökande ska tas emot till utbildningen.

Hemkommunen ska ta emot en sökande om de villkor som anges i 20 §

är uppfyllda eller om den sökande har rätt till utbildning enligt 19, 19 a eller
19 b §.

En kommun ska ta emot en sökande från en annan kommun och en region

ska ta emot en sökande, om

1. de villkor som anges i 20 § är uppfyllda eller om den sökande har rätt

till utbildning enligt 19, 19 a eller 19 b §, och

2. hemkommunen har åtagit sig eller, efter överklagande enligt 28 kap.

12 §, ska åta sig att svara för kostnaderna för den sökandes utbildning.

Av ett beslut om att en sökande ska tas emot ska det framgå på vilken eller

vilka grunder den sökande tas emot.

21 kap.


15 § En region får efter överenskommelse med en kommun tillhandahålla
utbildning på gymnasial nivå.

24 Senaste lydelse 2012:109.

25 Senaste lydelse 2015:176.

26 Senaste lydelse 2016:1184.

27 Senaste lydelse 2016:1184.

2019:947

background image

8

SFS

23 kap.


1 §28 En kommun, en region eller en enskild huvudman får enligt bestäm-
melserna i detta kapitel med bibehållet huvudmannaskap sluta avtal om att
någon annan än kommunen, regionen eller den enskilde huvudmannen utför
uppgifter inom utbildning eller annan verksamhet enligt denna lag (entre-
prenad).

Trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) om anknyt-

ning till kommunens eller regionens område eller deras medlemmar får en
kommun eller en region genom ett avtal enligt första stycket utföra uppgifter
åt en annan huvudman inom skolväsendet.

De bestämmelser som finns för en utbildning eller en annan verksamhet

enligt denna lag ska med de undantag som anges i detta kapitel gälla även
vid entreprenad.

5 §29 Om det finns särskilda skäl får regeringen efter ansökan av en kom-
mun, en region eller en enskild huvudman i andra fall än som anges i 2 och
3 a–4 a §§ medge att kommunen, regionen eller den enskilde huvudmannen
får överlämna åt någon annan att bedriva undervisning inom skolväsendet
på entreprenad.

6 §30 Om en kommun, en region eller en enskild huvudman överlämnar
uppgiften att bedriva undervisning på entreprenad, får kommunen, regionen
eller den enskilde huvudmannen överlämna den myndighetsutövning som
hör till en lärares undervisningsuppgift.

Kommunen eller regionen får när det gäller kommunal vuxenutbildning

och särskild utbildning för vuxna överlämna även den myndighetsutövning
som hör till rektorns uppgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om begränsningar när det gäller överlämnande av rektorsupp-
gifter som innefattar myndighetsutövning.

8 §31 En kommun får sluta avtal med en annan kommun om att denna ska
ta över ansvaret för kommunens uppgifter inom förskolan, fritidshemmet,
kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna eller sådan peda-
gogisk verksamhet som avses i 25 kap.

En kommun får också sluta avtal med en region om att regionen ska ta

över ansvaret för kommunens uppgifter inom kommunal vuxenutbildning
på grundläggande eller gymnasial nivå eller inom särskild utbildning för
vuxna.

9 § En kommun får som huvudman överlåta ansvaret för sådana medicin-
ska insatser som anges i 2 kap. 25–28 §§ till en region, om kommunen och
regionen är överens om detta. På samma sätt får en region överlåta ansvaret
till en kommun.

Staten eller en enskild får som huvudman överlåta ansvaret för de medi-

cinska insatser som anges i 2 kap. 25–28 §§ till en kommun eller en region,
om huvudmannen och kommunen eller regionen är överens om detta.

28 Senaste lydelse 2017:759.

29 Senaste lydelse 2017:570.

30 Senaste lydelse 2015:482.

31 Senaste lydelse 2015:482.

2019:947

background image

9

SFS

26 kap.


17 §32 Statens skolinspektion får när det gäller en verksamhet som bedrivs
av en kommun eller en region besluta att staten på kommunens eller regio-
nens bekostnad ska vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma
rättelse, om kommunen eller regionen

1. inte har följt ett föreläggande enligt 10 §, och
2. missförhållandet är allvarligt.
Har staten haft kostnader för en åtgärd som vidtagits med stöd av denna

paragraf, får denna kostnad kvittas mot belopp som staten annars skulle ha
betalat ut till kommunen eller regionen.

28 kap.


Beslut av en kommun eller en region


5 §33 Beslut av en kommun eller en region får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol i fråga om

1. godkännande enligt 2 kap. 5 § eller återkallelse av sådant godkännande

enligt 26 kap. 13 eller 14 §,

2. bidrag enligt 8 kap. 21 §, 9 kap. 19 §, 10 kap. 37 §, 11 kap. 36 §, 14 kap.

15 §, 16 kap. 52 §, 17 kap. 35 § eller 19 kap. 45 §,

3. avstängning enligt 5 kap. 17 eller 19 §,
4. föreläggande för vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter enligt

7 kap. 23 §,

5. skolskjuts enligt 9 kap. 15 b § första stycket, 9 kap. 15 c § första stycket,

10 kap. 32 § första stycket, 10 kap. 33 § första stycket, 11 kap. 31 § första
stycket, 11 kap. 32 § första stycket, 18 kap. 30 § första stycket eller 18 kap.
31 § första stycket,

6. ekonomiskt stöd till inackordering enligt 15 kap. 32 § eller 18 kap. 32 §

första stycket,

7. medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt eller återkallelse av

sådant medgivande enligt 24 kap. 23 eller 24 §,

8. rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 eller 15 § eller återkallelse av sådan rätt

enligt 26 kap. 13 §,

9. bidrag enligt 25 kap. 11 §,
10. tillfälligt verksamhetsförbud enligt 26 kap. 18 §, eller
11. vitesföreläggande enligt 26 kap. 27 §.


Beslut av en kommun eller en region


12 §34 Beslut av en kommun eller en region får överklagas hos Skol-
väsendets överklagandenämnd i fråga om

1. barns mottagande i grundsärskolan enligt 7 kap. 5 § eller tillhörighet

till grundsärskolans målgrupp enligt 7 kap. 5 b §,

2. uppskjuten skolplikt enligt 7 kap. 10 § andra stycket,
3. skolpliktens förlängning enligt 7 kap. 13 § eller skolpliktens upphör-

ande enligt 7 kap. 14 §,

4. mottagande av en elev från en annan kommun enligt 9 kap. 13 §, 10 kap.

25 § eller 11 kap. 25 §,

5. åtgärder enligt 10 kap. 29 § tredje stycket för en elev som inte bor

hemma,

32 Senaste lydelse 2018:608.

33 Senaste lydelse 2018:749.

34 Senaste lydelse 2015:482.

2019:947

background image

10

SFS

6. placering vid en annan skolenhet än den vårdnadshavaren önskar enligt

9 kap. 15 § andra stycket, 10 kap. 30 § andra stycket eller 11 kap. 29 § andra
stycket,

7. mottagande i första hand enligt 16 kap. 36 §, mottagande enligt 17 kap.

14 § när det gäller en utbildning i gymnasieskolan som utformats för en
grupp elever, mottagande enligt 17 a kap. 18 § eller mottagande i första hand
enligt 19 kap. 29 § första stycket,

8. tillhörighet till målgruppen för gymnasiesärskolan enligt 18 kap. 5 eller

7 §,

9. mottagande till kommunal vuxenutbildning enligt 20 kap. 13 §, 14 §

andra stycket, 22 § eller 33 § eller till särskild utbildning för vuxna enligt
21 kap. 7 § tredje stycket,

10. upphörande av utbildningen för en elev i kommunal vuxenutbildning

enligt 20 kap. 9 § andra stycket eller i särskild utbildning för vuxna enligt
21 kap. 9 § andra stycket,

11. att på nytt bereda kommunal vuxenutbildning enligt 20 kap. 9 § tredje

eller fjärde stycket eller särskild utbildning för vuxna enligt 21 kap. 9 §
tredje stycket,

12. åtagande om interkommunal ersättning enligt 20 kap. 21 § tredje

stycket, eller

13. rätt till utbildning eller annan verksamhet för någon som avses i

29 kap. 2 § andra stycket 3.

Beslut som avses i första stycket 1, 4 och 7–12 får överklagas endast av

barnet, eleven eller den sökande.

29 kap.


1 §35 I detta kapitel finns bestämmelser om

– bosättning (2–5 §§),
– hemkommun och hemregion (6 §),
– utlandssvenska elever (7 §),
– personer med begåvningsmässig funktionsnedsättning (8 §),
– kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar (9 §),
– handläggning (10 och 11 §§),
– talerätt (12 §),
– samverkan och anmälan till socialnämnden (13 §),
– tystnadsplikt (14 §),
– International Baccalaureate (17 §),
– överlämnande av betygshandlingar (18 §),
– informationsskyldighet (19 §),
– uppgiftsskyldighet (19 a §), och
– övriga bemyndiganden (20–29 §§).

Hemkommun och hemregion


6 §36 Med en persons hemkommun avses i denna lag den kommun som
personen är folkbokförd i.

För den som är bosatt i landet utan att vara folkbokförd här avses med

hemkommun den kommun som han eller hon stadigvarande vistas i eller,
om han eller hon saknar stadigvarande vistelseort, den kommun som han
eller hon för tillfället uppehåller sig i. Detsamma gäller den som har skyddad
folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481).

Med hemregion avses den region som hemkommunen hör till.

35 Senaste lydelse 2015:73.

36 Senaste lydelse 2018:692.

2019:947

background image

11

SFS

10 §37 I ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild enligt
denna lag hos en kommun, en region eller en enskild huvudman tillämpas
följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

– 10 § om partsinsyn,
– 23 § om utredningsansvaret,
– 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
– 25 § om kommunikation,
– 27 § om dokumentation av uppgifter,
– 31 § om dokumentation av beslut,
– 32 § om motivering av beslut,
– 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett över-

klagande går till, och

– 36 § om rättelse av skrivfel eller liknande.
I sådana ärenden hos en enskild huvudman tillämpas även bestämmel-

serna i 16–18 §§ förvaltningslagen.

Trots första stycket tillämpas inte
1. bestämmelserna i 10 och 25 §§ förvaltningslagen i fråga om uppgifter

som rör någon annan sökande i ett ärende om plats i utbildning eller annan
verksamhet enligt denna lag, och

2. bestämmelserna i 25 och 32 §§ förvaltningslagen vid antagning för

frivillig utbildning.

Det som sägs i denna paragraf gäller inte vid betygssättning.

26 §38 Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om bestämmandet
av det bidrag som kommunerna enligt 8 kap. 21 §, 9 kap. 19 §, 10 kap. 37 §,
11 kap. 36 §, 14 kap. 15 §, 16 kap. 52 §, 19 kap. 45 § och 25 kap. 11 § är
skyldiga att lämna till fristående förskolor, fristående skolor och enskilt be-
driven pedagogisk omsorg.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om skyldighet för en kommun eller en region att lämna uppgifter
om verksamheten som behövs för beslut om bidrag till fristående förskolor
och fristående skolor samt hur bidrag till en fristående förskola eller fri-
stående skola eller annan enskild verksamhet har beräknats.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)


37 Senaste lydelse 2018:844.

38 Senaste lydelse 2018:749.

2019:947