SFS 2019:949 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

SFS2019-949.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 4 §, 3 kap. 8, 14 och 22 §§,
5 kap. 29 §, 7 kap. 1, 3 och 5–11 §§ och 13 kap. 1 § plan- och bygglagen
(2010:900) ska ha följande lydelse.

1 kap.
4 §
2 I denna lag avses med

allmän plats: en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som

enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov,

bebygga: att förse ett område med ett eller flera byggnadsverk,
bebyggelse: en samling av byggnadsverk som inte enbart består av andra

anläggningar än byggnader,

byggherre: den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-,

byggnads-, rivnings- eller markarbeten,

byggnad: en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och

väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under
mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att
vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den,

byggnadsnämnden: den eller de nämnder som fullgör kommunens upp-

gifter enligt denna lag,

byggnadsverk: en byggnad eller annan anläggning,
byggprodukt: en produkt som är avsedd att stadigvarande ingå i ett bygg-

nadsverk,

exploateringsavtal: avtal om genomförande av en detaljplan och om med-

finansieringsersättning mellan en kommun och en byggherre eller en
fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen, dock inte avtal
mellan en kommun och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruk-
tur,

genomförandetiden: den tid för genomförandet av en detaljplan som ska

bestämmas enligt 4 kap. 21–25 §§,

kvartersmark: mark som enligt en detaljplan inte ska vara allmän plats

eller vattenområde,

markanvisning: ett avtal mellan en kommun och en byggherre som ger

byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor
förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av
kommunen ägt markområde för bebyggande,

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2017:181.

SFS

2019:949

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

medfinansieringsersättning: ersättning som en byggherre eller en fastig-

hetsägare i samband med genomförande av en detaljplan åtar sig att betala
för en del av en kommuns kostnad för bidrag till byggande av en viss väg
eller järnväg som staten eller en region ansvarar för,

miljönämnden: den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter

på miljö- och hälsoskyddsområdet,

nybyggnad: uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare

uppförd byggnad till en ny plats,

ombyggnad: ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller

en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas,

omgivningsbuller: buller från flygplatser, industriell verksamhet, spår-

trafik och vägar,

planläggning: arbetet med att ta fram en regionplan, en översiktsplan, en

detaljplan eller områdesbestämmelser,

sammanhållen bebyggelse: bebyggelse på tomter som gränsar till var-

andra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark,

tillbyggnad: ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens

volym,

tomt: ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark

avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning
till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för
avsett ändamål,

underhåll: en eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller åter-

ställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller
kulturhistoriska värde, och

ändring av en byggnad: en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads

konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska
värde.

3 kap.


8 §3 När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan eller ändring i
planen ska kommunen samråda med länsstyrelsen, regionen och de kom-
muner som berörs. Kommunen ska också ge kommunens medlemmar, de
andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett
väsentligt intresse av förslaget tillfälle att delta i samrådet.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt

och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Under samrådet ska kommunen redovisa förslagets innebörd, skälen för

förslaget, förslagets konsekvenser och det planeringsunderlag som har
betydelse från nationell, regional, mellankommunal eller annan synpunkt.

14 §4 Innan utställningen äger rum ska kommunen skicka planförslaget
och kungörelsen till länsstyrelsen, regionen och de kommuner som berörs.

22 §5 När ett beslut att anta eller ändra översiktsplanen har fått laga kraft,
ska kommunen utan dröjsmål skicka följande handlingar till Boverket,
länsstyrelsen, regionen och de kommuner som berörs:

1. översiktsplanen,
2. den samrådsredogörelse som avses i 11 §,
3. det granskningsyttrande som avses i 16 §,
4. det utlåtande som avses i 17 §, och

3 Senaste lydelse 2018:1732.

4 Senaste lydelse 2018:1732.

5 Senaste lydelse 2018:1732.

2019:949

background image

3

SFS

5. ett protokollsutdrag med beslutet.

5 kap.


29 §6 När detaljplanen har antagits ska kommunen skicka ett meddelande
om detta till

1. länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten,
2. de kommuner som är berörda och till regionen om det i länet ska ske

planering enligt 7 kap., och

3. dem som anges i 11 § första stycket 2 och 3 och dem som får överklaga

enligt 13 kap. 12 eller 13 § och

a) senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som

inte blivit tillgodosedda, eller

b) har rätt att överklaga beslutet enligt 13 kap. 11 § andra stycket 1.
Meddelandet ska innehålla ett protokollsutdrag med beslutet och upplys-

ningar om vad den som vill överklaga beslutet måste göra.

Kommunen ska till länsstyrelsen skicka det granskningsutlåtande som

avses i 23 § tillsammans med meddelandet om att planen har antagits, om
kommunen inte redan har skickat utlåtandet enligt 24 §.

7 kap.


1 §7 Regional fysisk planering ska ske i Stockholms län och i Skåne län.
Regionen ansvarar för denna planering.

Regionen ska
1. utreda regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö,
2. upprätta ett förslag till regionplan enligt 2–4 §§ eller förslag till ändring

av en sådan plan,

3. anta, pröva aktualiteten hos och vid behov ändra planen,
4. lämna underlag om regionala frågor av betydelse för länets fysiska

miljö till länsstyrelsen, andra berörda regioner och de kommuner, regionala
kollektivtrafikmyndigheter och andra myndigheter som berörs,

5. yttra sig över förslag till översiktsplaner inom länet under utställnings-

tiden i fråga om hur dessa planer förhåller sig till regionplanen,

6. verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av

bostäder kan tillgodoses, och

7. verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan

och dess effekter.

Regionen ska lämna regeringen de uppgifter om den regionala fysiska

planeringen som regeringen begär.

3 §8 Av regionplanen ska det framgå

1. hur hänsyn har tagits till allmänna intressen enligt 2 kap., hur riks-

intressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken har tillgodosetts och på vilket sätt
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken har följts,

2. hur hänsyn har tagits till och hur planen har samordnats med den

regionala utvecklingsstrategin, länsplanen för regional transportinfrastruk-
tur, trafikförsörjningsprogram och kommunala riktlinjer för bostadsför-
sörjning samt nationella och andra regionala och kommunala mål, planer
och program av betydelse för en hållbar utveckling i länet, och

3. hur planen är avsedd att genomföras.

6 Senaste lydelse 2018:1732.

7 Senaste lydelse 2018:1732.

8 Senaste lydelse 2018:1732.

2019:949

background image

4

SFS

I fråga om strategisk miljöbedömning gäller 3 kap. 4 § andra och tredje

styckena. Vid tillämpningen ska det som sägs där om översiktsplan i stället
gälla regionplan och det som sägs om kommunen gälla regionen.

Länsstyrelsens granskningsyttrande över planförslaget ska redovisas till-

sammans med regionplanen. Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en
viss del, ska det anmärkas i planen.

5 §9 Bestämmelserna i 3 kap. 7 § 2 och 3 och 8–18 §§ om samråd, utställ-
ning och granskning gäller i tillämpliga delar också i fråga om förslag till
regionplan eller förslag till ändring av en sådan plan. Vid tillämpningen ska
det som sägs där om översiktsplan i stället gälla regionplan och det som sägs
om kommunen i stället gälla regionen. Utställningstiden ska dock vara minst
tre månader.

6 §10 Regionen ska minst en gång under fullmäktiges mandattid pröva om
regionplanen är aktuell i förhållande till kraven i 2–4 §§ (aktualitets-
prövning). Vid denna prövning ska regionen begära länsstyrelsens och
berörda kommuners synpunkter i fråga om sådana intressen som anges i 7
och 8 §§.

7 §11 När regionen begär länsstyrelsens synpunkter enligt 6 §, ska
länsstyrelsen redovisa sina synpunkter i fråga om sådana statliga och
mellankommunala intressen som kan ha betydelse vid aktualitetspröv-
ningen. Synpunkterna ska redovisas i en sammanfattande redogörelse. Av
redogörelsen ska det framgå hur synpunkterna förhåller sig till planen.

8 §12 När regionen begär berörda kommuners synpunkter enligt 6 §, ska
kommunerna redovisa sina synpunkter i fråga om sådana kommunala
intressen som kan ha betydelse vid aktualitetsprövningen.

9 §13 Regionfullmäktige beslutar i frågor om antagande, aktualitets-
prövning och ändring av en regionplan.

10 §14 När regionen antar, prövar aktualiteten hos eller ändrar en region-
plan ska den

1. senast dagen efter att beslutet tillkännagetts skicka ett meddelande om

tillkännagivandet och ett protokollsutdrag med beslutet till länsstyrelsen och
kommunerna i länet, och

2. skicka planen eller beslutet om aktualitetsprövning till Boverket, läns-

styrelsen och kommunerna i länet när beslutet har fått laga kraft.

11 §15 Om regionen begär det, ska länsstyrelsen, andra berörda regioner
och de kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra myndig-
heter som berörs lämna det underlag som behövs för att regionen ska kunna
fullgöra de uppgifter som anges i 1 § andra stycket.

9 Senaste lydelse 2018:1732.

10 Senaste lydelse 2018:1732.

11 Senaste lydelse 2018:1732.

12 Senaste lydelse 2018:1732.

13 Senaste lydelse 2018:1732.

14 Senaste lydelse 2018:1732.

15 Senaste lydelse 2018:1732.

2019:949

background image

5

SFS

13 kap.


1 §16 Följande beslut enligt denna lag får överklagas i den ordning som
gäller för laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725):

1. kommunfullmäktiges beslut om översiktsplan,
2. kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt byggnadsnämnden att anta,

ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser,

3. kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt byggnadsnämnden att fatta

beslut om skyldighet för fastighetsägare att betala kostnader för gator och
andra allmänna platser eller att fatta beslut om villkoren för sådan betalning,

4. kommunfullmäktiges eller byggnadsnämndens beslut att inte anta, ändra

eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser,

5. kommunfullmäktiges eller byggnadsnämndens beslut om grunderna för

skyldighet att betala kostnader för gator och andra allmänna platser och om
generella villkor för sådan betalning,

6. kommunfullmäktiges beslut om taxa i ärenden hos byggnadsnämnden,
7. kommunens beslut om riktlinjer för exploateringsavtal, och
8. regionfullmäktiges beslut om regionplan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Magnus Bengtson

(Finansdepartementet)

16 Senaste lydelse 2018:1732.

2019:949