SFS 2019:954 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

SFS2019-954.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 5 §, 26 kap. 34 §, 62 kap. 1
och 10 §§, 64 kap. 2 och 3 §§, 66 kap. 27 § och rubrikerna närmast före
26 kap. 34 § och 62 kap. 10 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha
följande lydelse.

10 kap.
5 §
Skatteavdrag ska inte göras från

1. ersättning för arbete som ett svenskt handelsbolag eller en i utlandet

delägarbeskattad juridisk person betalar ut till en delägare i bolaget eller i
den juridiska personen,

2. sjukpenning eller annan ersättning som avses i 15 kap. 8 § inkomst-

skattelagen (1999:1229) till en mottagare som har debiterats preliminär skatt
för beskattningsåret, eller

3. ersättning för arbete som betalas ut till staten, regioner, kommuner eller

kommunalförbund.

26 kap.
Kommuner och regioner
34 § Kommuner och regioner ska lämna arbetsgivardeklaration och punkt-
skattedeklaration enligt uppställningen i 26 §. Mervärdesskattedeklaration
ska lämnas enligt uppställningen för punktskattedeklaration i den
paragrafen. De skattedeklarationer som ska lämnas i januari och augusti ska
dock ha kommit in till Skatteverket senast den 12 i månaden.

62 kap.
1 §
I detta kapitel finns bestämmelser om

� inbetalning till det särskilda kontot för skattebetalningar (2 §),
� när skatter och avgifter som redovisas i en skattedeklaration ska betalas

(3 §),

� när F-skatt och särskild A-skatt ska betalas (4�7 §§),
� när övriga skatter och avgifter ska betalas (8 och 9 §§),
� betalning från kommuner och regioner (10 §),
� avräkning (11�14 §§),
� vilken skatt eller avgift som är betald (15 och 16 §§),
� ålderspensionsavgift och allmän pensionsavgift (17 och 18 §§), samt
� inbetalda belopp som inte har kunnat tillgodoräknas någon (19 §).

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:954

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:954

Kommuner och regioner
10 §
2 Betalning av skatt och avgift enligt denna lag från kommuner och
regioner ska göras genom avräkning från fordran enligt 4 § lagen (1965:269)
med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets ut-
debitering av skatt, m.m. Detsamma gäller sådan ersättning eller sådant
justeringsbelopp som har debiterats enligt 17 b § lagen (2005:807) om
ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunal-
förbund och samordningsförbund.

64 kap.
2 §
Om en avstämning av skattekontot visar att det finns ett överskott på
kontot, ska beloppet betalas tillbaka om

1. kontohavaren begär det,
2. överskottet grundas på
a) en slutskatteberäkning enligt 56 kap. 9 §,
b) ett beslut om överskjutande ingående mervärdesskatt,
c) ett beslut om överskjutande punktskatt,
d) ett omprövningsbeslut eller ett beslut av domstol, eller
3. kontohavaren är en kommun eller en region.
En automatisk återbetalning enligt första stycket 2 ska dock göras bara

om beloppet är minst 2 000 kronor eller återbetalningen kan göras till ett
konto hos bank- eller kreditmarknadsföretag.

3 § �verskjutande ingående mervärdesskatt och överskjutande punktskatt
som har redovisats före den tid som anges i 26 kap. 26, 27, 28 eller 30 §, ska
betalas tillbaka först när samtliga arbetsgivar-, mervärdesskatte- och punkt-
skattedeklarationer har lämnats för skatter och avgifter som ska redovisas
senast den månad då den överskjutande skatten redovisades. Det gäller dock
inte deklarationer för redovisningsperioder som omfattas av ett ompröv-
ningsbeslut.

Första stycket gäller inte kommuner och regioner.

66 kap.
27 §
3 Ett beslut om omprövning till nackdel för den som beslutet gäller av
ett beslut om skatt eller avgift som avses i 2 kap. 2 § får meddelas inom sex
år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut
(efterbeskattning) om

1. ett beslut har blivit felaktigt eller inte fattats på grund av att den

uppgiftsskyldige

a) under förfarandet har lämnat oriktig uppgift till ledning för egen

beskattning,

b) har lämnat oriktig uppgift i ett mål om egen beskattning,
c) inte har lämnat en deklaration eller låtit bli att lämna en begärd uppgift,

eller

d) inte har lämnat begärt varuprov,
2. en felräkning, felskrivning eller något annat uppenbart förbiseende ska

rättas,

3. kontrolluppgift som ska lämnas utan föreläggande eller uppgift om en

betalningsmottagare som ska lämnas i en arbetsgivardeklaration har saknats

2 Senaste lydelse 2012:387.

3 Senaste lydelse 2017:387.

background image

3

SFS

2019:954

eller varit felaktig och den som uppgiften ska lämnas för inte har varit
skyldig att lämna inkomstdeklaration,

4. det föranleds av ett beslut i ett ärende eller mål
a) om en annan skatt eller avgift som avses i 2 kap. 2 §, eller samma skatt

eller avgift som avses i 2 kap. 2 §, men för en annan redovisningsperiod, ett
annat beskattningsår eller en annan person,

b) om fastighetstaxering,
c) om utländsk skatt eller om obligatoriska utländska socialförsäkrings-

avgifter som avses i 62 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229),

d) enligt lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för

kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund,

e) om huruvida en inkomst ska beskattas enligt inkomstskattelagen eller

enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller
lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister
m.fl.,

f) om Skatteverkets prissättningsbesked enligt lagen (2009:1289) om

prissättningsbesked vid internationella transaktioner eller beslut om ändring
av sådant prissättningsbesked, eller

g) om återkallelse av godkännande för tonnagebeskattning enligt

13 a kap. 10 § första stycket 2�4,

5. en förening eller ett registrerat trossamfund inte har genomfört en

investering inom den tid som föreskrivs i ett sådant beslut som avses i 7 kap.
9 § inkomstskattelagen eller inte har följt ett annat villkor i beslutet, eller

6. det föranleds av en uppgift om skalbolag enligt 31 kap. 14 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Martina Löfstrand
(Finansdepartementet)