SFS 2019:957 Lag om ändring i lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ

SFS2019-957.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:VBGDEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:VBGDEN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:FOQEZT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2012:263) om kvalitets- och </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>s�kerhetsnormer vid hantering av m�nskliga organ </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 � lagen (2012:263) om kvalitets- <br/>och s�kerhetsnormer vid hantering av m�nskliga organ ska ha f�ljande <br/>lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>2 �</b>2 I denna lag anv�nds f�ljande beteckningar med nedan angiven <br/>betydelse. </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>Allvarlig avvikande h�ndelse </i></p> <p style="position:absolute;top:515px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft113">H�ndelse som intr�ffar i n�got steg <br/>i kedjan fr�n donation till trans-<br/>plantation och som kan </p> <p style="position:absolute;top:577px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft10">1. leda till �verf�ring av en smitt-</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft10">sam sjukdom eller till d�den, </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft10">2. vara livshotande eller invalidi-</p> <p style="position:absolute;top:638px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft113">serande eller medf�ra betydande <br/>funktionsneds�ttning f�r patienten, <br/>eller </p> <p style="position:absolute;top:699px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft10">3. leda till eller f�rl�nga sjukdom</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft10">eller behov av sjukhusv�rd. </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>Allvarlig biverkning </i></p> <p style="position:absolute;top:748px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft113">Icke avsedd reaktion, inbegripet <br/>smittsam sjukdom, hos den levande <br/>donatorn eller mottagaren som kan <br/>ha samband med n�got steg i kedjan <br/>fr�n donation till transplantation, <br/>och som </p> <p style="position:absolute;top:871px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft10">1. kan leda till d�den eller till ett</p> <p style="position:absolute;top:891px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft113">livshotande eller invalidiserande <br/>tillst�nd, </p> <p style="position:absolute;top:932px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft10">2. medf�r betydande funktions-</p> <p style="position:absolute;top:953px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft10">neds�ttning, eller </p> <p style="position:absolute;top:973px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft10">3. leder till eller f�rl�nger sjuk-</p> <p style="position:absolute;top:993px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft10">dom eller behov av sjukhusv�rd. </p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><i>Beh�rig myndighet eller delegerad <br/>inr�ttning </i></p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft113">De myndigheter eller inr�ttningar <br/>som anges i den f�rteckning som <br/>Europeiska kommissionen ska <br/>f�rse medlemsstaterna med enligt </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2014:358. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2019:957</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">3 december 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2019:957</b></p> <p style="position:absolute;top:56px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft24">artikel 8 i kommissionens genom-<br/>f�randedirektiv 2012/25/EU av den <br/>9 oktober 2012 om informations-<br/>f�rfarandena f�r utbyte mellan <br/>medlemsstater av m�nskliga organ <br/>avsedda f�r transplantation. </p> <p style="position:absolute;top:187px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Organ </i></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft20">1. Differentierad del av m�n-</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft24">niskokroppen som best�r av olika <br/>sorters v�vnad och som uppr�tt-<br/>h�ller sin struktur, k�rlbildning och <br/>f�rm�ga att utveckla fysiologiska <br/>funktioner med en betydande grad <br/>av autonomi, eller </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft20">2. del av ett s�dant organ som</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft24">avses i 1 och som �r avsedd att <br/>anv�ndas f�r samma syfte som hela <br/>organet i m�nniskokroppen och <br/>som uppfyller kraven f�r struktur <br/>och k�rlbildning. </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>V�rdgivare </i></p> <p style="position:absolute;top:461px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft24">Statlig myndighet, region och kom-<br/>mun i fr�ga om s�dan h�lso- och <br/>sjukv�rd som myndigheten, region-<br/>en eller kommunen har ansvar f�r <br/>samt annan juridisk person eller en-<br/>skild n�ringsidkare som bedriver <br/>h�lso- och sjukv�rd. </p> <p style="position:absolute;top:630px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020 </p> <p style="position:absolute;top:671px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:711px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">LENA HALLENGREN </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft24">Lars Hedengran <br/>(Socialdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2012:263) om kvalitets- och

s�kerhetsnormer vid hantering av m�nskliga organ

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 � lagen (2012:263) om kvalitets-
och s�kerhetsnormer vid hantering av m�nskliga organ ska ha f�ljande
lydelse.

2 �2 I denna lag anv�nds f�ljande beteckningar med nedan angiven
betydelse.

Allvarlig avvikande h�ndelse

H�ndelse som intr�ffar i n�got steg
i kedjan fr�n donation till trans-
plantation och som kan

1. leda till �verf�ring av en smitt-

sam sjukdom eller till d�den,

2. vara livshotande eller invalidi-

serande eller medf�ra betydande
funktionsneds�ttning f�r patienten,
eller

3. leda till eller f�rl�nga sjukdom

eller behov av sjukhusv�rd.

Allvarlig biverkning

Icke avsedd reaktion, inbegripet
smittsam sjukdom, hos den levande
donatorn eller mottagaren som kan
ha samband med n�got steg i kedjan
fr�n donation till transplantation,
och som

1. kan leda till d�den eller till ett

livshotande eller invalidiserande
tillst�nd,

2. medf�r betydande funktions-

neds�ttning, eller

3. leder till eller f�rl�nger sjuk-

dom eller behov av sjukhusv�rd.

Beh�rig myndighet eller delegerad
inr�ttning

De myndigheter eller inr�ttningar
som anges i den f�rteckning som
Europeiska kommissionen ska
f�rse medlemsstaterna med enligt

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2014:358.

SFS

2019:957

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:957

artikel 8 i kommissionens genom-
f�randedirektiv 2012/25/EU av den
9 oktober 2012 om informations-
f�rfarandena f�r utbyte mellan
medlemsstater av m�nskliga organ
avsedda f�r transplantation.

Organ

1. Differentierad del av m�n-

niskokroppen som best�r av olika
sorters v�vnad och som uppr�tt-
h�ller sin struktur, k�rlbildning och
f�rm�ga att utveckla fysiologiska
funktioner med en betydande grad
av autonomi, eller

2. del av ett s�dant organ som

avses i 1 och som �r avsedd att
anv�ndas f�r samma syfte som hela
organet i m�nniskokroppen och
som uppfyller kraven f�r struktur
och k�rlbildning.

V�rdgivare

Statlig myndighet, region och kom-
mun i fr�ga om s�dan h�lso- och
sjukv�rd som myndigheten, region-
en eller kommunen har ansvar f�r
samt annan juridisk person eller en-
skild n�ringsidkare som bedriver
h�lso- och sjukv�rd.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020

P� regeringens v�gnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

;