SFS 2019:960 Lag om ändring i lagen (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet

SFS2019-960.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2013:514) om landstingens och

kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att rubriken till lagen (2013:514) om
landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet samt
1–4 §§ ska ha följande lydelse.

Lag om regionernas och kommunernas kostnadsansvar

för viss vård i utlandet
1 §
I denna lag finns bestämmelser om regionernas och kommunernas
kostnadsansvar för viss vård i utlandet.

Det som i denna lag sägs om en region gäller även en kommun som inte

ingår i en region.

2 §2 En region har, om inget annat sägs i denna lag, kostnadsansvar för
ersättningar som har bestämts enligt

1. 7, 8 eller 9 § lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av

vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den

29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Första stycket gäller endast ersättningar som har betalats ut till en patient

som vid tiden för den vård ersättningen avser

1. var bosatt inom regionen, eller
2. hade skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481)

och stadigvarande vistades inom regionen.

3 § En region ska ersätta Försäkringskassan för sådana utbetalda ersätt-
ningar som avses i 2 §.

4 § En kommun som ingår i en region har kostnadsansvar för ersättning
som avses i 2 § om ersättningen avser hjälpmedel som kommunen skulle
haft kostnadsansvar för om dessa tillhandahållits i Sverige.

En kommun ska ersätta en region vad regionen enligt 3 § har betalat ut

för sådana hjälpmedel som kommunen enligt första stycket har kostnads-
ansvar för.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2018:693.

SFS

2019:960

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:960

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)