SFS 2019:964 Lag om ändring i patientlagen (2014:821)

SFS2019-964.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i patientlagen (2014:821)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 2 §, 3 kap. 2 b §, 8 kap. 1 §
och 9 kap. 1 § patientlagen (2014:821) ska ha följande lydelse.

1 kap.
2 §
Bestämmelserna i 1 kap. 9 §, 6 kap. 4 § och 7 kap. 1 och 2 §§ gäller
endast hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs med en region eller en
kommun som huvudman.

Bestämmelserna i 2 kap. 3 och 4 §§, 6 kap. 3 §, 8 kap. 1 § och 9 kap. 1 §

gäller endast hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs med en region
som huvudman.

3 kap.
2 b §
2 En patient som skrivs ut från sluten vård ska få sammanfattande
information om den vård och behandling som getts under vårdtiden, om
avsikten är att patienten ska få insatser från socialtjänst, kommunal hälso-
och sjukvård eller den regionfinansierade öppna vården. Om information
finns tillgänglig, ska patienten även få uppgifter om vem som är patientens
fasta vårdkontakt, tidpunkt för när samordnad individuell planering avses
genomföras och uppgifter om befintliga planer för vård och omsorg efter
utskrivningen.

8 kap.
1 §
En patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada
ska få möjlighet att inom eller utom den egna regionen få en ny medicinsk
bedömning.

Patienten ska erbjudas den behandling som den nya bedömningen kan ge

anledning till om

1. behandlingen står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad

erfarenhet, och

2. det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kost-

naderna för behandlingen framstår som befogat.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2017:615.

SFS

2019:964

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:964

9 kap.
1 §
En patient som omfattas av en regions ansvar för hälso- och sjukvård
ska inom eller utom denna region få möjlighet att välja utförare av offentligt
finansierad öppen vård.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)