SFS 2019:965 Lag om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet

SFS2019-965.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av

rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-

avtalet

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 4 § lagen (2015:62) om identi-
fiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet
ska ha följande lydelse.

3 kap.
4 §
Med myndighetsenhet avses staten Sverige, Sveriges riksdag, Sveriges
regering, svenska regioner, svenska kommuner och till någon av dessa
hörande organ, verk, integrerade delar eller kontrollerade enheter.

Med integrerad del avses person, organisation, förvaltning, verk, fond,

institution eller annat organ, oavsett sammansättning, som utgör en svensk
myndighet. Detta gäller dock bara om myndighetens nettoinkomster till-
godogörs myndighetens eget konto eller annat svenskt konto som innehas
av en myndighetsenhet och ingen del av nettoinkomsterna fördelas till för-
mån för någon privatperson. Begreppet integrerad del omfattar inte fysisk
person som är statschef eller tjänsteman eller handläggare inom offentlig
förvaltning och som agerar i privat eller eget syfte.

Med kontrollerad enhet avses enhet som till sin form är skild från svenska

staten eller som på annat sätt utgör en separat juridisk enhet och

1. som helt och hållet ägs och kontrolleras av en eller flera svenska

myndighetsenheter, antingen direkt eller via en eller flera kontrollerade
enheter,

2. vars nettoinkomster tillgodogörs enhetens eget konto eller konton hos

en eller flera svenska myndighetsenheter, och ingen del av enhetens inkomster
fördelas till förmån för någon privatperson, och

3. vars tillgångar tillfaller en eller flera svenska myndighetsenheter vid

upplösning.

Inkomster anses inte fördelade till förmån för privatpersoner om dessa

personer är de avsedda förmånstagarna för ett offentligt program, och verk-
samheten inom programmet bedrivs till förmån för allmänheten och för det
allmännas bästa eller rör administration inom någon fas av myndighets-
utövning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:965

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:965

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)