SFS 2019:967 Lag om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

SFS2019-967.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:KZZVPT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:PZIUHJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:DGUCWH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2015:911) om identifiering av </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av </b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>upplysningar om finansiella konton </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 kap. 3 � lagen (2015:911) om identi-<br/>fiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplys-<br/>ningar om finansiella konton ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>3 kap. <br/>3 �</b> Med svensk myndighetsenhet avses staten Sverige, Sveriges riksdag, <br/>Sveriges regering, svenska regioner, svenska kommuner och till n�gon av <br/>dessa h�rande organ, verk, integrerade delar eller kontrollerade enheter. </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Med integrerad del avses person, organisation, f�rvaltning, verk, fond, </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">institution eller annat organ, oavsett sammans�ttning, som utg�r en svensk <br/>myndighet. Detta g�ller dock bara om myndighetens nettoinkomster till-<br/>godog�rs myndighetens eget konto eller annat svenskt konto som innehas <br/>av en myndighetsenhet och ingen del av nettoinkomsterna f�rdelas till f�r-<br/>m�n f�r n�gon privatperson. Begreppet integrerad del omfattar inte en fysisk <br/>person som �r statschef eller tj�nsteman eller handl�ggare inom offentlig <br/>f�rvaltning och som agerar i privat eller eget syfte. </p> <p style="position:absolute;top:727px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Med kontrollerad enhet avses en enhet som till sin form �r skild fr�n </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">svenska staten eller som p� annat s�tt utg�r en separat juridisk enhet och </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. som helt och h�llet �gs och kontrolleras av en eller flera svenska myn-</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">dighetsenheter, antingen direkt eller via en eller flera kontrollerade enheter, </p> <p style="position:absolute;top:808px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. vars nettoinkomster tillgodog�rs enhetens eget konto eller konton hos</p> <p style="position:absolute;top:829px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">en eller flera svenska myndighetsenheter, och ingen del av enhetens in-<br/>komster f�rdelas till f�rm�n f�r n�gon privatperson, och </p> <p style="position:absolute;top:870px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. vars tillg�ngar tillfaller en eller flera svenska myndighetsenheter vid</p> <p style="position:absolute;top:890px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">uppl�sning. </p> <p style="position:absolute;top:910px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Inkomster anses inte f�rdelade till f�rm�n f�r privatpersoner om dessa </p> <p style="position:absolute;top:931px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">personer �r de avsedda f�rm�nstagarna f�r ett offentligt program, och verk-<br/>samheten inom programmet bedrivs till f�rm�n f�r allm�nheten och f�r det <br/>allm�nnas b�sta eller r�r administration inom n�gon fas av myndighets-<br/>ut�vning. </p> <p style="position:absolute;top:1035px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> 2019:967 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft111"> 3 december 2019 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> 2019:967 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Claes Lundgren <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2015:911) om identifiering av

rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av

upplysningar om finansiella konton

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 kap. 3 � lagen (2015:911) om identi-
fiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplys-
ningar om finansiella konton ska ha f�ljande lydelse.

3 kap.
3 �
Med svensk myndighetsenhet avses staten Sverige, Sveriges riksdag,
Sveriges regering, svenska regioner, svenska kommuner och till n�gon av
dessa h�rande organ, verk, integrerade delar eller kontrollerade enheter.

Med integrerad del avses person, organisation, f�rvaltning, verk, fond,

institution eller annat organ, oavsett sammans�ttning, som utg�r en svensk
myndighet. Detta g�ller dock bara om myndighetens nettoinkomster till-
godog�rs myndighetens eget konto eller annat svenskt konto som innehas
av en myndighetsenhet och ingen del av nettoinkomsterna f�rdelas till f�r-
m�n f�r n�gon privatperson. Begreppet integrerad del omfattar inte en fysisk
person som �r statschef eller tj�nsteman eller handl�ggare inom offentlig
f�rvaltning och som agerar i privat eller eget syfte.

Med kontrollerad enhet avses en enhet som till sin form �r skild fr�n

svenska staten eller som p� annat s�tt utg�r en separat juridisk enhet och

1. som helt och h�llet �gs och kontrolleras av en eller flera svenska myn-

dighetsenheter, antingen direkt eller via en eller flera kontrollerade enheter,

2. vars nettoinkomster tillgodog�rs enhetens eget konto eller konton hos

en eller flera svenska myndighetsenheter, och ingen del av enhetens in-
komster f�rdelas till f�rm�n f�r n�gon privatperson, och

3. vars tillg�ngar tillfaller en eller flera svenska myndighetsenheter vid

uppl�sning.

Inkomster anses inte f�rdelade till f�rm�n f�r privatpersoner om dessa

personer �r de avsedda f�rm�nstagarna f�r ett offentligt program, och verk-
samheten inom programmet bedrivs till f�rm�n f�r allm�nheten och f�r det
allm�nnas b�sta eller r�r administration inom n�gon fas av myndighets-
ut�vning.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:967

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:967

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

;