SFS 2019:976 Lag om ändring i lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården

SFS2019-976.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot

hälso- och sjukvården

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 3�6 §§ lagen (2017:372) om
stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården ska ha följande lydelse.

1 §2 I varje region och kommun ska det finnas en eller flera patient-
nämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter och deras närstående
inom den

1. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som

bedrivs av regioner eller enligt avtal med regioner,

2. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs av

kommuner eller enligt avtal med kommuner och den allmänna omvårdnad
enligt socialtjänstlagen (2001:453) som ges i samband med sådan hälso- och
sjukvård, och

3. tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs eller helt eller

delvis finansieras av regioner.

För patientnämnder gäller vad som är föreskrivet i kommunallagen

(2017:725).

Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192)

om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.

3 § Patientnämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäker-
het och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter
patienternas behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna
klagomål och synpunkter samt uppmärksamma regionen eller kommunen på
riskområden och hinder för utveckling av vården.

4 § Regionerna och kommunerna ska organisera patientnämnderna så att
de kan utföra sina uppgifter självständigt.

5 § En kommun som ingår i en region får överlåta skyldigheten enligt 1 §
till regionen, om kommunen och regionen har kommit överens om detta.
Kommunen får lämna sådant ekonomiskt bidrag till regionen som motiveras
av överenskommelsen.

6 § Regionerna och kommunerna ska organisera sin verksamhet så att
slutsatser av de analyser som patientnämnderna gör i enlighet med 3 § tas
om hand och bidrar till hälso- och sjukvårdens utveckling.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2017:776.

SFS

2019:976

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:976

Kommunens skyldighet att organisera sin verksamhet i enlighet med

första stycket gäller även om kommunen med stöd av 5 § överlåtit skyldig-
heten enligt 1 § till regionen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)