SFS 2019:978 Lag om ändring i lagen (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor

SFS2019-978.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:571) om försöksverksamhet

med branschskolor

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (2017:571) om
försöksverksamhet med branschskolor ska ha följande lydelse.

1 § En huvudman för utbildning på ett yrkesprogram inom gymnasie-
skolan eller för kommunal vuxenutbildning enligt skollagen (2010:800) får,
inom ramen för en försöksverksamhet, med bibehållet huvudmannaskap
sluta avtal med en branschskola om att skolan utför vissa uppgifter inom
sådan utbildning (entreprenad). De uppgifter som får överlämnas på entre-
prenad är undervisning i karaktärsämnen som har en yrkesinriktad profil
(yrkesämnen) och undervisning som avser sådant gymnasiearbete som ingår
i utbildningen enligt skollagen.

Om sådan undervisning överlämnas på entreprenad, får även den myndig-

hetsutövning som hör till en lärares undervisningsuppgift och uppgifter som
inte är hänförliga till undervisningen överlämnas till branschskolan på entre-
prenad.

Endast en kommun, en region eller en enskild fysisk eller juridisk person

som uppfyller vissa villkor kan efter ansökan till den myndighet som rege-
ringen bestämmer få ett godkännande att bedriva branschskola.

Regeringen får meddela föreskrifter om sådana villkor och om urval.

3 §2 Trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) om an-
knytning till kommunens eller regionens område eller deras medlemmar får
en kommun eller en region genom sådan entreprenad som avses i 1 § utföra
uppgifter åt en annan huvudman inom skolväsendet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2017:1105.

SFS

2019:978

Publicerad
den

3 december 2019