SFS 2019:979 Lag om ändring i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

SFS2019-979.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:YLUFVW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:IISNFC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:OCRTXQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:IHIVXC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2017:612) om samverkan vid </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>utskrivning fr�n sluten h�lso- och sjukv�rd </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2017:612) om sam-<br/>verkan vid utskrivning fr�n sluten h�lso- och sjukv�rd </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 1 kap. 1 och 2 ��, 2 kap. 1, 5 och 6 ��, 4 kap. 1 och 35 �� och </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">5 kap. 1, 3 och 5 �� ska ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att rubriken till 4 kap. ska lyda Samverkan mellan region och </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">kommun. </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>1 kap. <br/>1 �</b> I denna lag finns best�mmelser om </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. samverkan vid planering av insatser f�r enskilda som efter att de skri-</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">vits ut fr�n sluten v�rd kan komma att beh�va insatser fr�n socialtj�nsten, <br/>den kommunalt finansierade h�lso- och sjukv�rden eller den region-<br/>finansierade �ppna v�rden, </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. hur insatserna ska planeras f�r enskilda som efter utskrivning beh�ver</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">insatser fr�n flera ber�rda enheter inom de aktuella verksamheterna, och </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">3. kommunens betalningsansvar f�r vissa utskrivningsklara patienter.<br/>Det som i denna lag s�gs om regioner g�ller �ven kommuner som inte</p> <p style="position:absolute;top:724px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ing�r i en region. </p> <p style="position:absolute;top:765px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>2 �</b> Denna lag syftar till att fr�mja en god v�rd och en socialtj�nst av god <br/>kvalitet f�r enskilda som efter utskrivning fr�n sluten v�rd beh�ver insatser <br/>fr�n socialtj�nsten, den kommunalt finansierade h�lso- och sjukv�rden eller <br/>den regionfinansierade �ppna v�rden. I detta syfte ska lagen s�rskilt fr�mja <br/>att en patient med behov av insatser skrivs ut fr�n den slutna v�rden s� snart <br/>som m�jligt efter det att den behandlande l�karen bed�mt att patienten �r <br/>utskrivningsklar. </p> <p style="position:absolute;top:928px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>2 kap. <br/>1 �</b> Om den behandlande l�karen, n�r en patient skrivs in i den slutna <br/>v�rden, bed�mer att patienten kan komma att beh�va insatser fr�n social-<br/>tj�nsten, den kommunalt finansierade h�lso- och sjukv�rden eller den <br/>regionfinansierade �ppna v�rden efter det att patienten har skrivits ut, ska <br/>den slutna v�rden underr�tta de ber�rda enheterna om denna bed�mning <br/>genom ett inskrivningsmeddelande. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> 2019:979 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft112"> 3 december 2019 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> 2019:979 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om insatser bed�ms beh�vas fr�n den kommunalt finansierade h�lso- och </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">sjukv�rden, ska inskrivningsmeddelandet �ven skickas till den region-<br/>finansierade �ppna v�rden. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>5 �</b> N�r en enhet i den regionfinansierade �ppna v�rden har tagit emot ett <br/>inskrivningsmeddelande i fr�ga om en patient, ska verksamhetschefen vid <br/>den enheten utse en fast v�rdkontakt f�r patienten. Verksamhetschefen ska <br/>utse den fasta v�rdkontakten innan patienten skrivs ut fr�n den slutna v�rden. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om patienten redan har en fast v�rdkontakt vid enheten, f�r denne fort-</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">s�tta att vara patientens fasta v�rdkontakt. </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>6 �</b> N�r en ber�rd enhet inom socialtj�nsten, den kommunalt finansierade <br/>h�lso- och sjukv�rden eller den regionfinansierade �ppna v�rden har f�tt ett <br/>inskrivningsmeddelande, ska enheten b�rja sin planering av de insatser som <br/>�r n�dv�ndiga f�r att patienten p� ett tryggt och s�kert s�tt ska kunna l�mna <br/>den slutna v�rden och efter utskrivningen f� sina behov av socialtj�nst eller <br/>h�lso- och sjukv�rd tillgodosedda. </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>4 kap. <br/>1 �</b> Om patienten efter utskrivningen beh�ver insatser fr�n b�de region <br/>och kommun i form av h�lso- och sjukv�rd eller socialtj�nst, ska en sam-<br/>ordnad individuell planering genomf�ras av representanter f�r de enheter <br/>som ansvarar f�r insatserna. Om insatser beh�vs fr�n den kommunalt finan-<br/>sierade h�lso- och sjukv�rden, ska �ven den regionfinansierade �ppna <br/>v�rden medverka i den samordnade individuella planeringen. </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r patienter som beh�ver insatser i samband med �ppen psykiatrisk tv�ngs-</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">v�rd eller �ppen r�ttspsykiatrisk v�rd, ska planeringen i st�llet genomf�ras <br/>enligt best�mmelserna om en samordnad v�rdplan i 7 a � lagen (1991:1128) <br/>om psykiatrisk tv�ngsv�rd och 12 a � lagen (1991:1129) om r�ttspsykiatrisk <br/>v�rd. </p> <p style="position:absolute;top:693px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>3 �</b> En kallelse till den samordnade individuella planering som avses i 1 � <br/>f�rsta stycket ska skickas till ber�rda enheter av patientens fasta v�rdkontakt <br/>i den regionfinansierade �ppna v�rden. </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Kallelsen ska skickas senast tre dagar efter det att en underr�ttelse enligt </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">3 kap. 1 � om att patienten �r utskrivningsklar har l�mnats. </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>4 �</b> Region och kommun ska i samr�d utarbeta gemensamma riktlinjer till <br/>v�rdgivare och till dem som bedriver socialtj�nst avseende samverkan enligt <br/>denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:897px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>5 �</b> Region och kommun f�r tr�ffa en �verenskommelse om att kom-<br/>munens betalningsansvar ska intr�da vid en annan tidpunkt �n den som <br/>anges i 5 kap. 4 � eller med ett annat belopp �n det som best�ms enligt 5 kap. <br/>6 �. </p> <p style="position:absolute;top:999px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>5 kap. <br/>1 �</b> En kommun betalar i enlighet med 26 �� ers�ttning till en region f�r <br/>en patient som v�rdas inom den slutna v�rden efter det att den behandlande <br/>l�karen har bed�mt att patienten �r utskrivningsklar. </p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>3 �</b> Kommunens betalningsansvar f�ruts�tter att den slutna v�rden har </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> 2019:979 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">1. underr�ttat kommunen om att patienten har skrivits in i enlighet med</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">2 kap. 13 ��, och </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">2. underr�ttat ber�rda enheter i kommunen om att patienten �r utskriv-</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">ningsklar i enlighet med 3 kap. 1 �. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">I de fall en samordnad individuell planering ska genomf�ras enligt 4 kap. 1 </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">och 2 �� �r kommunen betalningsansvarig endast om den fasta v�rdkon-<br/>takten i den regionfinansierade �ppna v�rden har kallat till samordnad <br/>individuell planering i enlighet med 4 kap. 3 �. </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>5 �</b> Kommunens betalningsansvar ska inte intr�da om patienten inte kan <br/>skrivas ut fr�n den slutna v�rden p� grund av att s�dana insatser som den <br/>regionfinansierade �ppna v�rden �r ansvarig f�r inte �r tillg�ngliga, eller det <br/>inte �r klarlagt om s�dana insatser �r tillg�ngliga. </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:379px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">LENA HALLENGREN </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft34">Lars Hedengran <br/>(Socialdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2017:612) om samverkan vid

utskrivning fr�n sluten h�lso- och sjukv�rd

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2017:612) om sam-
verkan vid utskrivning fr�n sluten h�lso- och sjukv�rd

dels att 1 kap. 1 och 2 ��, 2 kap. 1, 5 och 6 ��, 4 kap. 1 och 35 �� och

5 kap. 1, 3 och 5 �� ska ha f�ljande lydelse,

dels att rubriken till 4 kap. ska lyda Samverkan mellan region och

kommun.

1 kap.
1 �
I denna lag finns best�mmelser om

1. samverkan vid planering av insatser f�r enskilda som efter att de skri-

vits ut fr�n sluten v�rd kan komma att beh�va insatser fr�n socialtj�nsten,
den kommunalt finansierade h�lso- och sjukv�rden eller den region-
finansierade �ppna v�rden,

2. hur insatserna ska planeras f�r enskilda som efter utskrivning beh�ver

insatser fr�n flera ber�rda enheter inom de aktuella verksamheterna, och

3. kommunens betalningsansvar f�r vissa utskrivningsklara patienter.
Det som i denna lag s�gs om regioner g�ller �ven kommuner som inte

ing�r i en region.

2 � Denna lag syftar till att fr�mja en god v�rd och en socialtj�nst av god
kvalitet f�r enskilda som efter utskrivning fr�n sluten v�rd beh�ver insatser
fr�n socialtj�nsten, den kommunalt finansierade h�lso- och sjukv�rden eller
den regionfinansierade �ppna v�rden. I detta syfte ska lagen s�rskilt fr�mja
att en patient med behov av insatser skrivs ut fr�n den slutna v�rden s� snart
som m�jligt efter det att den behandlande l�karen bed�mt att patienten �r
utskrivningsklar.

2 kap.
1 �
Om den behandlande l�karen, n�r en patient skrivs in i den slutna
v�rden, bed�mer att patienten kan komma att beh�va insatser fr�n social-
tj�nsten, den kommunalt finansierade h�lso- och sjukv�rden eller den
regionfinansierade �ppna v�rden efter det att patienten har skrivits ut, ska
den slutna v�rden underr�tta de ber�rda enheterna om denna bed�mning
genom ett inskrivningsmeddelande.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:979

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:979

Om insatser bed�ms beh�vas fr�n den kommunalt finansierade h�lso- och

sjukv�rden, ska inskrivningsmeddelandet �ven skickas till den region-
finansierade �ppna v�rden.

5 � N�r en enhet i den regionfinansierade �ppna v�rden har tagit emot ett
inskrivningsmeddelande i fr�ga om en patient, ska verksamhetschefen vid
den enheten utse en fast v�rdkontakt f�r patienten. Verksamhetschefen ska
utse den fasta v�rdkontakten innan patienten skrivs ut fr�n den slutna v�rden.

Om patienten redan har en fast v�rdkontakt vid enheten, f�r denne fort-

s�tta att vara patientens fasta v�rdkontakt.

6 � N�r en ber�rd enhet inom socialtj�nsten, den kommunalt finansierade
h�lso- och sjukv�rden eller den regionfinansierade �ppna v�rden har f�tt ett
inskrivningsmeddelande, ska enheten b�rja sin planering av de insatser som
�r n�dv�ndiga f�r att patienten p� ett tryggt och s�kert s�tt ska kunna l�mna
den slutna v�rden och efter utskrivningen f� sina behov av socialtj�nst eller
h�lso- och sjukv�rd tillgodosedda.

4 kap.
1 �
Om patienten efter utskrivningen beh�ver insatser fr�n b�de region
och kommun i form av h�lso- och sjukv�rd eller socialtj�nst, ska en sam-
ordnad individuell planering genomf�ras av representanter f�r de enheter
som ansvarar f�r insatserna. Om insatser beh�vs fr�n den kommunalt finan-
sierade h�lso- och sjukv�rden, ska �ven den regionfinansierade �ppna
v�rden medverka i den samordnade individuella planeringen.

F�r patienter som beh�ver insatser i samband med �ppen psykiatrisk tv�ngs-

v�rd eller �ppen r�ttspsykiatrisk v�rd, ska planeringen i st�llet genomf�ras
enligt best�mmelserna om en samordnad v�rdplan i 7 a � lagen (1991:1128)
om psykiatrisk tv�ngsv�rd och 12 a � lagen (1991:1129) om r�ttspsykiatrisk
v�rd.

3 � En kallelse till den samordnade individuella planering som avses i 1 �
f�rsta stycket ska skickas till ber�rda enheter av patientens fasta v�rdkontakt
i den regionfinansierade �ppna v�rden.

Kallelsen ska skickas senast tre dagar efter det att en underr�ttelse enligt

3 kap. 1 � om att patienten �r utskrivningsklar har l�mnats.

4 � Region och kommun ska i samr�d utarbeta gemensamma riktlinjer till
v�rdgivare och till dem som bedriver socialtj�nst avseende samverkan enligt
denna lag.

5 � Region och kommun f�r tr�ffa en �verenskommelse om att kom-
munens betalningsansvar ska intr�da vid en annan tidpunkt �n den som
anges i 5 kap. 4 � eller med ett annat belopp �n det som best�ms enligt 5 kap.
6 �.

5 kap.
1 �
En kommun betalar i enlighet med 26 �� ers�ttning till en region f�r
en patient som v�rdas inom den slutna v�rden efter det att den behandlande
l�karen har bed�mt att patienten �r utskrivningsklar.

3 � Kommunens betalningsansvar f�ruts�tter att den slutna v�rden har

background image

3

SFS

2019:979

1. underr�ttat kommunen om att patienten har skrivits in i enlighet med

2 kap. 13 ��, och

2. underr�ttat ber�rda enheter i kommunen om att patienten �r utskriv-

ningsklar i enlighet med 3 kap. 1 �.

I de fall en samordnad individuell planering ska genomf�ras enligt 4 kap. 1

och 2 �� �r kommunen betalningsansvarig endast om den fasta v�rdkon-
takten i den regionfinansierade �ppna v�rden har kallat till samordnad
individuell planering i enlighet med 4 kap. 3 �.

5 � Kommunens betalningsansvar ska inte intr�da om patienten inte kan
skrivas ut fr�n den slutna v�rden p� grund av att s�dana insatser som den
regionfinansierade �ppna v�rden �r ansvarig f�r inte �r tillg�ngliga, eller det
inte �r klarlagt om s�dana insatser �r tillg�ngliga.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

;