SFS 2019:979 Lag om ändring i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

SFS2019-979.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:612) om samverkan vid

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2017:612) om sam-
verkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

dels att 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 1, 5 och 6 §§, 4 kap. 1 och 3�5 §§ och

5 kap. 1, 3 och 5 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken till 4 kap. ska lyda ⬝Samverkan mellan region och

kommun⬝.

1 kap.
1 §
I denna lag finns bestämmelser om

1. samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter att de skri-

vits ut från sluten vård kan komma att behöva insatser från socialtjänsten,
den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den region-
finansierade öppna vården,

2. hur insatserna ska planeras för enskilda som efter utskrivning behöver

insatser från flera berörda enheter inom de aktuella verksamheterna, och

3. kommunens betalningsansvar för vissa utskrivningsklara patienter.
Det som i denna lag sägs om regioner gäller även kommuner som inte

ingår i en region.

2 § Denna lag syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god
kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser
från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller
den regionfinansierade öppna vården. I detta syfte ska lagen särskilt främja
att en patient med behov av insatser skrivs ut från den slutna vården så snart
som möjligt efter det att den behandlande läkaren bedömt att patienten är
utskrivningsklar.

2 kap.
1 §
Om den behandlande läkaren, när en patient skrivs in i den slutna
vården, bedömer att patienten kan komma att behöva insatser från social-
tjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den
regionfinansierade öppna vården efter det att patienten har skrivits ut, ska
den slutna vården underrätta de berörda enheterna om denna bedömning
genom ett inskrivningsmeddelande.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:979

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:979

Om insatser bedöms behövas från den kommunalt finansierade hälso- och

sjukvården, ska inskrivningsmeddelandet även skickas till den region-
finansierade öppna vården.

5 § När en enhet i den regionfinansierade öppna vården har tagit emot ett
inskrivningsmeddelande i fråga om en patient, ska verksamhetschefen vid
den enheten utse en fast vårdkontakt för patienten. Verksamhetschefen ska
utse den fasta vårdkontakten innan patienten skrivs ut från den slutna vården.

Om patienten redan har en fast vårdkontakt vid enheten, får denne fort-

sätta att vara patientens fasta vårdkontakt.

6 § När en berörd enhet inom socialtjänsten, den kommunalt finansierade
hälso- och sjukvården eller den regionfinansierade öppna vården har fått ett
inskrivningsmeddelande, ska enheten börja sin planering av de insatser som
är nödvändiga för att patienten på ett tryggt och säkert sätt ska kunna lämna
den slutna vården och efter utskrivningen få sina behov av socialtjänst eller
hälso- och sjukvård tillgodosedda.

4 kap.
1 §
Om patienten efter utskrivningen behöver insatser från både region
och kommun i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst, ska en sam-
ordnad individuell planering genomföras av representanter för de enheter
som ansvarar för insatserna. Om insatser behövs från den kommunalt finan-
sierade hälso- och sjukvården, ska även den regionfinansierade öppna
vården medverka i den samordnade individuella planeringen.

För patienter som behöver insatser i samband med öppen psykiatrisk tvångs-

vård eller öppen rättspsykiatrisk vård, ska planeringen i stället genomföras
enligt bestämmelserna om en samordnad vårdplan i 7 a § lagen (1991:1128)
om psykiatrisk tvångsvård och 12 a § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård.

3 § En kallelse till den samordnade individuella planering som avses i 1 §
första stycket ska skickas till berörda enheter av patientens fasta vårdkontakt
i den regionfinansierade öppna vården.

Kallelsen ska skickas senast tre dagar efter det att en underrättelse enligt

3 kap. 1 § om att patienten är utskrivningsklar har lämnats.

4 § Region och kommun ska i samråd utarbeta gemensamma riktlinjer till
vårdgivare och till dem som bedriver socialtjänst avseende samverkan enligt
denna lag.

5 § Region och kommun får träffa en överenskommelse om att kom-
munens betalningsansvar ska inträda vid en annan tidpunkt än den som
anges i 5 kap. 4 § eller med ett annat belopp än det som bestäms enligt 5 kap.
6 §.

5 kap.
1 §
En kommun betalar i enlighet med 2�6 §§ ersättning till en region för
en patient som vårdas inom den slutna vården efter det att den behandlande
läkaren har bedömt att patienten är utskrivningsklar.

3 § Kommunens betalningsansvar förutsätter att den slutna vården har

background image

3

SFS

2019:979

1. underrättat kommunen om att patienten har skrivits in i enlighet med

2 kap. 1�3 §§, och

2. underrättat berörda enheter i kommunen om att patienten är utskriv-

ningsklar i enlighet med 3 kap. 1 §.

I de fall en samordnad individuell planering ska genomföras enligt 4 kap. 1

och 2 §§ är kommunen betalningsansvarig endast om den fasta vårdkon-
takten i den regionfinansierade öppna vården har kallat till samordnad
individuell planering i enlighet med 4 kap. 3 §.

5 § Kommunens betalningsansvar ska inte inträda om patienten inte kan
skrivas ut från den slutna vården på grund av att sådana insatser som den
regionfinansierade öppna vården är ansvarig för inte är tillgängliga, eller det
inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)