SFS 2019:990 Lag om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista

SFS2019-990.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:FNCIVE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:KPRMNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:KRFUJU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2018:1212) om nationell </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>l�kemedelslista </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 2 �, 3 kap. 5 �, 6 kap. 3 � och <br/>rubriken n�rmast f�re 6 kap. 3 � lagen (2018:1212) om nationell l�ke-<br/>medelslista ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>1 kap. <br/>2 �</b> Det som s�gs om regioner i denna lag g�ller ocks� kommuner som inte <br/>ing�r i en region. </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>3 kap. <br/>5 �</b> Personuppgifterna f�r behandlas om det �r n�dv�ndigt f�r �vriga �nda-<br/>m�l: </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">1. debitering till regionerna,<br/>2. ekonomisk uppf�ljning och framst�llning av statistik hos E-h�lso-</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">myndigheten, </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. registrering och redovisning till regionerna av uppgifter f�r ekonomisk</p> <p style="position:absolute;top:692px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och medicinsk uppf�ljning samt f�r framst�llning av statistik, </p> <p style="position:absolute;top:713px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. registrering och redovisning till f�rskrivare, verksamhetschefer enligt</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">h�lso- och sjukv�rdslagen (2017:30), verksamhetschefer enligt tandv�rds-<br/>lagen (1985:125) och l�kemedelskommitt�er enligt lagen (1996:1157) om <br/>l�kemedelskommitt�er av uppgifter f�r medicinsk uppf�ljning, utv�rdering <br/>och kvalitetss�kring i h�lso- och sjukv�rden, </p> <p style="position:absolute;top:815px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter f�r</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">epidemiologiska unders�kningar, forskning, framst�llning av statistik, upp-<br/>f�ljning, utv�rdering och kvalitetss�kring inom h�lso- och sjukv�rds-<br/>omr�det, </p> <p style="position:absolute;top:897px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">6. registrering och redovisning till Inspektionen f�r v�rd och omsorg av</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">uppgifter om en l�kares eller tandl�kares f�rskrivning av narkotiskt l�ke-<br/>medel eller annat s�rskilt l�kemedel, f�r inspektionens tillsyn �ver h�lso- <br/>och sjukv�rdspersonal enligt patientsakerhetslagen (2010:659), </p> <p style="position:absolute;top:978px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">7. registrering och redovisning av uppgifter f�r Tandv�rds- och l�ke-</p> <p style="position:absolute;top:999px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">medelsf�rm�nsverkets tillsyn �ver utbyte av l�kemedel enligt 21 � lagen <br/>(2002:160) om l�kemedelsf�rm�ner m.m. och f�r pr�vning och tillsyn enligt <br/>samma lag av l�kemedel som f�r s�ljas enligt 4 kap. 10 � och 5 kap. 1 � <br/>andra stycket l�kemedelslagen (2015:315), eller </p> <p style="position:absolute;top:1080px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">8. registrering och redovisning av uppgifter f�r L�kemedelsverkets tillsyn</p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�ver tillhandah�llandeskyldigheten enligt 2 kap. 6 � 3 lagen (2009:366) om </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2019:990</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">3 december 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2019:990</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">handel med l�kemedel samt f�r L�kemedelsverkets tillsyn �ver uppgifts-<br/>l�mnande vid expediering av en f�rskrivning enligt 2 kap. 6 � 5 lagen om <br/>handel med l�kemedel. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>6 kap. <br/>Regioner <br/>3 �</b> E-h�lsomyndigheten ska till den region som enligt 22 � lagen <br/>(2002:160) om l�kemedelsf�rm�ner m.m. ska ers�tta kostnaderna f�r l�ke-<br/>medelsf�rm�ner, f�r de �ndam�l som anges i 3 kap. 5 � 1 och 3, l�mna ut <br/>uppgifter om expedieringar av f�rskrivna l�kemedel och andra varor som <br/>omfattas av den lagen. </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">E-h�lsomyndigheten ska, f�r samma �ndam�l som anges i f�rsta stycket,</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">till den region som enligt 7 kap. 4 � smittskyddslagen (2004:168) ska ers�tta <br/>kostnader f�r l�kemedel l�mna ut uppgifter om expedieringar av f�rskrivna <br/>l�kemedel som �r kostnadsfria enligt den lagen. </p> <p style="position:absolute;top:374px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r �ndam�l som anges i 3 kap. 5 � 3 ska uppgifter om patientens identitet </p> <p style="position:absolute;top:395px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">vara krypterade p� ett s�dant s�tt att dennes identitet skyddas. I 4 kap. 6 � <br/>andra stycket patientdatalagen (2008:355) finns best�mmelser om att detta <br/>skydd f�r patientens identitet ska best� hos regionerna. </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:517px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">LENA HALLENGREN </p> <p style="position:absolute;top:537px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft25">Lars Hedengran <br/>(Socialdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2018:1212) om nationell

l�kemedelslista

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 2 �, 3 kap. 5 �, 6 kap. 3 � och
rubriken n�rmast f�re 6 kap. 3 � lagen (2018:1212) om nationell l�ke-
medelslista ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.
2 �
Det som s�gs om regioner i denna lag g�ller ocks� kommuner som inte
ing�r i en region.

3 kap.
5 �
Personuppgifterna f�r behandlas om det �r n�dv�ndigt f�r �vriga �nda-
m�l:

1. debitering till regionerna,
2. ekonomisk uppf�ljning och framst�llning av statistik hos E-h�lso-

myndigheten,

3. registrering och redovisning till regionerna av uppgifter f�r ekonomisk

och medicinsk uppf�ljning samt f�r framst�llning av statistik,

4. registrering och redovisning till f�rskrivare, verksamhetschefer enligt

h�lso- och sjukv�rdslagen (2017:30), verksamhetschefer enligt tandv�rds-
lagen (1985:125) och l�kemedelskommitt�er enligt lagen (1996:1157) om
l�kemedelskommitt�er av uppgifter f�r medicinsk uppf�ljning, utv�rdering
och kvalitetss�kring i h�lso- och sjukv�rden,

5. registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter f�r

epidemiologiska unders�kningar, forskning, framst�llning av statistik, upp-
f�ljning, utv�rdering och kvalitetss�kring inom h�lso- och sjukv�rds-
omr�det,

6. registrering och redovisning till Inspektionen f�r v�rd och omsorg av

uppgifter om en l�kares eller tandl�kares f�rskrivning av narkotiskt l�ke-
medel eller annat s�rskilt l�kemedel, f�r inspektionens tillsyn �ver h�lso-
och sjukv�rdspersonal enligt patientsakerhetslagen (2010:659),

7. registrering och redovisning av uppgifter f�r Tandv�rds- och l�ke-

medelsf�rm�nsverkets tillsyn �ver utbyte av l�kemedel enligt 21 � lagen
(2002:160) om l�kemedelsf�rm�ner m.m. och f�r pr�vning och tillsyn enligt
samma lag av l�kemedel som f�r s�ljas enligt 4 kap. 10 � och 5 kap. 1 �
andra stycket l�kemedelslagen (2015:315), eller

8. registrering och redovisning av uppgifter f�r L�kemedelsverkets tillsyn

�ver tillhandah�llandeskyldigheten enligt 2 kap. 6 � 3 lagen (2009:366) om

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:990

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:990

handel med l�kemedel samt f�r L�kemedelsverkets tillsyn �ver uppgifts-
l�mnande vid expediering av en f�rskrivning enligt 2 kap. 6 � 5 lagen om
handel med l�kemedel.

6 kap.
Regioner
3 �
E-h�lsomyndigheten ska till den region som enligt 22 � lagen
(2002:160) om l�kemedelsf�rm�ner m.m. ska ers�tta kostnaderna f�r l�ke-
medelsf�rm�ner, f�r de �ndam�l som anges i 3 kap. 5 � 1 och 3, l�mna ut
uppgifter om expedieringar av f�rskrivna l�kemedel och andra varor som
omfattas av den lagen.

E-h�lsomyndigheten ska, f�r samma �ndam�l som anges i f�rsta stycket,

till den region som enligt 7 kap. 4 � smittskyddslagen (2004:168) ska ers�tta
kostnader f�r l�kemedel l�mna ut uppgifter om expedieringar av f�rskrivna
l�kemedel som �r kostnadsfria enligt den lagen.

F�r �ndam�l som anges i 3 kap. 5 � 3 ska uppgifter om patientens identitet

vara krypterade p� ett s�dant s�tt att dennes identitet skyddas. I 4 kap. 6 �
andra stycket patientdatalagen (2008:355) finns best�mmelser om att detta
skydd f�r patientens identitet ska best� hos regionerna.

P� regeringens v�gnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

;