SFS 2020:15 Lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

SFS2020-15.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering

av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Utfärdad den 23 januari 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (2002:444) om straff för
finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall2 ska ha följande
lydelse.

3 §3 Till fängelse i högst två år döms den som samlar in, tillhandahåller
eller tar emot pengar eller annan egendom i syfte att egendomen ska användas
eller med vetskap om att den är avsedd att användas

1. för att begå eller annars medverka till särskilt allvarlig brottslighet eller

försök, förberedelse eller stämpling till sådan brottslighet,

2. av en person eller en sammanslutning av personer som begår särskilt

allvarlig brottslighet eller gör sig skyldig till försök, förberedelse, stämpling
eller medverkan till sådan brottslighet, eller

3. för samröre med en terroristorganisation enligt 2 b § lagen (2010:299)

om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende
terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.

Om brott som anges i första stycket är grovt, döms till fängelse i lägst sex

månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det
särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits
i större omfattning eller om det annars har varit av särskilt farlig art.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Mikaela Bexar
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:36, bet. 2019/20:JuU13, rskr. 2019/20:145.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2009:73.

3 Senaste lydelse 2018:1311.

SFS

2020:15

Publicerad
den

28 januari 2020