SFS 2020:16 Lag om ändring i brottsbalken

SFS2020-16.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i brottsbalken

Utfärdad den 23 januari 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 kap. 12 § brottsbalken ska ha
följande lydelse.

19 kap.
12 §
2 Den som utan regeringens tillstånd här i landet värvar någon annan
till främmande krigstjänst eller därmed jämförlig tjänst döms för olovlig
värvning
till böter eller fängelse i högst ett år eller, om Sverige var i krig,
till fängelse i högst två år.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Mikaela Bexar
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:36, bet. 2019/20:JuU13, rskr. 2019/20:145.

2 Senaste lydelse 1974:565.

SFS

2020:16

Publicerad
den

28 januari 2020