SFS 2020:32 Lag om skatt på plastbärkassar

SFS2020-32.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om skatt på plastbärkassar

Utfärdad den 30 januari 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde
1 §
Skatt ska betalas till staten för plastbärkassar enligt denna lag.

Ord och uttryck i lagen
2 §
I denna lag avses med

� plastbärkasse: bärkasse som i mer än försumbar omfattning består av

plast,

� bärkasse: påse, med eller utan handtag, som är avsedd att tillhandahållas

konsumenter för att de ska kunna packa varor på en plats där varor
tillhandahålls eller bära varor därifrån och som inte är avsedd för varaktigt
bruk,

� plast: en polymer i den mening som avses i den ursprungliga lydelsen

av artikel 3.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering,
godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en
europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och
upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens
förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och
kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och
2000/21/EG, som kan ha tillförts tillsatser eller andra ämnen, med undantag
för naturligt förekommande polymerer,

� naturligt förekommande polymer: en polymer som förekommer

naturligt i miljön och som, om den har genomgått en kemisk process eller
behandling eller en fysikalisk mineralogisk omvandling, inte har förändrats
i sin kemiska struktur,

� EU-land: områden som tillhör Europeiska unionens punktskatteområde,
� tredjeland: länder och områden utanför Europeiska unionens

punktskatteområde,

� import: såväl att en skattepliktig vara förs in till Sverige från tredjeland,

under förutsättning att varan inte omfattas av sådant suspensivt
tullförfarande eller suspensivt tullarrangemang som avses i artikel 4.6 i
rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler
för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG, som att varan
frisläpps från ett sådant förfarande eller arrangemang.

1 Prop. 2019/20:47, bet. 2019/20:SkU13, rskr. 2019/20:150.

SFS

2020:32

Publicerad
den

6 februari 2020

background image

2

SFS

2020:32

Skattepliktens omfattning och skattebelopp
3 §
Skatt ska betalas med tre kronor per plastbärkasse, om inte annat följer
av andra stycket.

För plastbärkassar som har en väggtjocklek som understiger

15 mikrometer och en volym som inte överstiger sju liter ska skatt betalas
med 30 öre per plastbärkasse.

Skattskyldighet
4 §
Skattskyldig enligt denna lag är den som

1. godkänts som lagerhållare enligt 8 §,
2. i annat fall än som avses i 1 tillverkar skattepliktiga varor, eller
3. i annat fall än som avses i 1 för in eller tar emot skattepliktiga varor

från ett annat EU-land.

5 § Skattskyldig för import av skattepliktiga varor är

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som

är skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för

övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som
skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd.

Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013
om fastställande av en tullkodex för unionen.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas varor som ägs av en

godkänd lagerhållare vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel
201 i förordning (EU) nr 952/2013.

6 § Från skattskyldighet enligt 4 § 3 och 5 § undantas införsel, mottagande
och import av skattepliktiga varor som vid varje tillfälle inte överstiger
40 stycken plastbärkassar.

7 § Från skattskyldighet enligt 4 § 2 och 3 samt 5 § undantas en fysisk
persons tillverkning, införsel, mottagande och import av skattepliktiga varor
som är avsedda för den fysiska personens eller dennes familjs personliga
bruk.

Lagerhållare
8 §
Som lagerhållare får godkännas den som

1. i Sverige avser att
a) tillverka skattepliktiga varor,
b) föra in eller ta emot skattepliktiga varor från ett annat EU-land,
c) importera skattepliktiga varor från tredjeland, eller
d) från godkänd lagerhållare köpa skattepliktiga varor för återförsäljning

till näringsidkare, och

2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i

övrigt är lämplig som lagerhållare.

Godkännande som lagerhållare ska återkallas om förutsättningarna för

godkännande inte längre finns eller om lagerhållaren begär det. Ett beslut
om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

9 § Om en godkänd lagerhållare försätts i konkurs övergår godkännandet
till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för vilka
skattskyldighet enligt 10 § 1 inträder efter konkursbeslutet.

background image

3

SFS

2020:32

Skattskyldighetens inträde
10 §
Skyldighet att betala skatt inträder

1. för den som är godkänd lagerhållare, när
a) en skattepliktig vara levereras till en köpare som inte är godkänd

lagerhållare,

b) en skattepliktig vara tas till eget försäljningsställe för detalj-

försäljning,

c) en skattepliktig vara tas i anspråk för annat ändamål än försäljning,

eller

d) godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten

omfattar skattepliktiga varor som då ingår i dennes lager,

2. för den som är skattskyldig enligt 4 § 2, när den skattepliktiga varan

tillverkas,

3. för den som är skattskyldig enligt 4 § 3, när den skattepliktiga varan

förs in till Sverige,

4. för den som är skattskyldig enligt 5 §, när skyldighet att betala tull

enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala
tull förelegat.

Undantag från skattskyldighetens inträde
11 §
För en godkänd lagerhållare inträder inte skattskyldighet för en
skattepliktig vara som

1. skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt för,
2. levereras till en köpare i ett annat land,
3. fullständigt förstörs genom oförutsedda händelser eller force majeure,
4. lämnas för sådan materialåtervinning av avfall som avses i 15 kap. 6 §

miljöbalken, eller

5. återanvänds vid tillverkning av andra varor.

Förfarande och överklagande
12 §
I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller skatteförfarandelagen
(2011:1244), utom i de fall som avses i andra stycket.

Tullverket beslutar om skatt för den som enligt 5 § är skattskyldig vid

import. Sådan skatt ska betalas till Tullverket. För skatt som ska betalas till
Tullverket gäller tullagen (2016:253).

13 § Beslut enligt 8 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2020.
2. Bestämmelserna i 1�7 och 10�12 §§ tillämpas första gången på

skattskyldighet som inträder efter utgången av april 2020.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)