SFS 2020:35 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

SFS2020-35.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Utfärdad den 30 januari 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 15 §, 7 kap. 1 §, 26 kap. 8 §
och 41 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.

3 kap.
15 §
2 Med punktskatt avses skatt enligt

1. lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
2. lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
3. 2 § första stycket 5 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensions-

medel,

4. lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring,

m.m.,

5. lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
6. lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
7. lagen (1994:1776) om skatt på energi,
8. lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
9. lagen (1999:673) om skatt på avfall,
10. lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,
11. lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,
12. lagen (2017:1200) om skatt på flygresor,
13. lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,
14. lagen (2018:1139) om skatt på spel, och
15. lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar.

7 kap.
1 §
3 Skatteverket ska registrera

1. den som är skyldig att göra skatteavdrag,
2. den som är skyldig att betala arbetsgivaravgifter,
3. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med

undantag för den som är skattskyldig bara på grund av förvärv av sådana
varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag,

4. den som utan att omfattas av 19 kap. 1 § mervärdesskattelagen har rätt

till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 9, 11 och
11 b�13 §§ samma lag,

5. den som gör sådant unionsinternt förvärv som är undantaget från

skatteplikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen,

1 Prop. 2019/20:47, bet. 2019/20:SkU13, rskr. 2019/20:150.

2 Senaste lydelse 2018:1146.

3 Senaste lydelse 2018:1892.

SFS

2020:35

Publicerad
den

6 februari 2020

background image

2

SFS

2020:35

6. en utländsk beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU-land

och har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1�3 §§ mervärdesskattelagen
utan att omfattas av 19 kap. 1 § samma lag och inte heller ska registreras
enligt 3, 4 eller 5,

7. en beskattningsbar person som är etablerad i Sverige och omsätter

tjänster i ett annat EU-land som förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för i
det landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv
2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för
mervärdesskatt,

8. den som är skyldig att jämka ingående mervärdesskatt enligt 8 a kap.

eller 9 kap. 9�13 §§ mervärdesskattelagen,

9. den som är skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen

(1972:266) om skatt på annonser och reklam,

10. den som är skattskyldig enligt
a) lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
b) lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring,

m.m.,

c) 10 eller 13 § eller 16 § första stycket eller 36 § 1 lagen (1994:1563) om

tobaksskatt,

d) 9 eller 12 § eller 15 § första stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
e) 4 kap. 3 eller 6 § eller 9 § första stycket eller 12 § första stycket 1 eller

11 kap. 5 § första stycket 1, 2 eller 3 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

f) lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
g) lagen (1999:673) om skatt på avfall,
h) lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,
i) 8 § 1 eller 2 lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,
j) lagen (2017:1200) om skatt på flygresor,
k) 6 § 1 eller 2 b lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga

produkter,

l) lagen (2018:1139) om skatt på spel, eller
m) 4 § 1 lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar,
11. den som är skyldig att använda kassaregister enligt 39 kap. 4�6 §§,
12. den som enligt 39 kap. 11 b § är skyldig att tillhandahålla utrustning

så att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats, och

13. den som betalar ut ersättning som är underlag för statlig

ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensions-
avgift.

Om den som ska registreras enligt första stycket har en företrädare enligt

5 kap., ska dock företrädaren registreras i stället.

26 kap.
8 §
4 Punktskatt ska redovisas i en särskild skattedeklaration för varje
händelse som medför skattskyldighet, om den som är skyldig att lämna
skattedeklaration är skattskyldig enligt

1. lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på
kemikalier i viss elektronik, lagen (2018:696) om skatt på vissa
nikotinhaltiga produkter eller lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar
och inte ska registreras till följd av 7 kap. 1 §, eller

2. 16 § första stycket lagen om tobaksskatt, 15 § första stycket lagen om

alkoholskatt eller 4 kap. 9 § första stycket lagen om skatt på energi och ska

4 Senaste lydelse 2018:1146.

background image

3

SFS

2020:35

registreras enligt 7 kap. 1 § samt inte företräds av en representant som är
godkänd av Skatteverket.

41 kap.
3 §
5 Revision får göras hos

1. den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt

bokföringslagen (1999:1078),

2. någon annan juridisk person än ett dödsbo,
3. den som har anmält sig för registrering,
4. den som har ansökt om eller är godkänd för F-skatt,
5. sådant ombud för en utländsk beskattningsbar person som avses i 6 kap.

2 §,

6. sådan representant som avses i 16 a § lagen (1994:1563) om

tobaksskatt, 15 a § lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller 4 kap. 9 a §
lagen (1994:1776) om skatt på energi,

7. den som har ansökt om godkännande som upplagshavare enligt lagen

om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

8. den som har ansökt om registrering som varumottagare enligt lagen om

tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

9. den som har ansökt om godkännande som skattebefriad förbrukare

enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

10. den som har ansökt om godkännande som registrerad avsändare enligt

lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

11. den som har ansökt om godkännande som lagerhållare enligt lagen om

tobaksskatt, lagen om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på
kemikalier i viss elektronik, lagen (2018:696) om skatt på vissa
nikotinhaltiga produkter eller lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar,
och

12. den som har ansökt om godkännande som registrerad mottagare enligt

lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2020.

På regeringens vägnar

MAGADALENA ANDERSSON

Martina Löfstrand
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2018:1890.