SFS 2020:65 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

SFS2020-65.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig

hjälp i brottmål

Utfärdad den 27 februari 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:562) om
internationell rättslig hjälp i brottmål

dels att 1 kap. 2 § och 2 kap. 1, 2 och 4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sex nya paragrafer, 4 kap. 28 c�28 h §§, och när-

mast före 4 kap. 28 c och 28 e�28 h §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 kap
2 §
2 Rättslig hjälp enligt denna lag omfattar följande åtgärder:

1. förhör i samband med förundersökning i brottmål,
2. bevisupptagning vid domstol,
3. telefonförhör,
4. förhör genom videokonferens,
5. kvarstad, beslag samt husrannsakan och andra åtgärder som avses i

28 kap. rättegångsbalken,

6. hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig

övervakning av elektronisk kommunikation,

7. hemlig kameraövervakning,
8. hemlig rumsavlyssning,
9. hemlig dataavläsning,
10. tekniskt bistånd med hemlig avlyssning av elektronisk kommuni-

kation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och hemlig
dataavläsning enligt 2 § första stycket 1 och 2 lagen (2020:62) om hemlig
dataavläsning,

11. tillstånd till gränsöverskridande hemlig avlyssning av elektronisk

kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och
hemlig dataavläsning enligt 2 § första stycket 1 och 2 lagen om hemlig
dataavläsning,

12. överförande av frihetsberövade för förhör m.m., och
13. rättsmedicinsk undersökning av en avliden person.
Lagen hindrar inte att hjälp lämnas med någon annan åtgärd än sådan som

anges i första stycket om det kan ske utan tvångsmedel eller annan
tvångsåtgärd.

I fråga om överlämnande, utlämning och delgivning finns särskilda

bestämmelser. Det finns också särskilda bestämmelser om rättslig hjälp i
brottmål åt vissa internationella organ.

1 Prop. 2019/20:64, bet. 2019/20:JuU19, rskr. 2019/20:170.

2 Senaste lydelse 2012:284.

SFS

2020:65

Publicerad
den

3 mars 2020

background image

2

SFS

2 kap.


1 §3 Rättslig hjälp som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1�9 och 13 ska
lämnas under de förutsättningar som gäller för en motsvarande åtgärd under
en svensk förundersökning eller rättegång enligt rättegångsbalken eller
annan lag eller författning och enligt de särskilda bestämmelserna i denna
lag.

Rättslig hjälp som avses i 1 kap. 2 § första stycket 10�12 lämnas enligt de

särskilda bestämmelserna i denna lag.

I 5 kap. 2 § finns bestämmelser om att den rättsliga hjälpen får förenas

med villkor i vissa fall.

2 §4 Rättslig hjälp som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1�4, 10 och 12 får
lämnas även om den gärning som ansökan avser inte motsvarar ett brott
enligt svensk lag. Rättslig hjälp som avses i 1 kap. 2 § första stycket 5�9, 11
och 13 får endast lämnas om den gärning som ansökan avser motsvarar ett
brott enligt svensk lag (dubbel straffbarhet), om inte annat följer av 4 kap.
20 § beträffande husrannsakan och beslag.

4 §5 En ansökan om rättslig hjälp i Sverige enligt denna lag bör innehålla

� uppgift om den utländska domstol eller myndighet som handlägger

ärendet,

� en beskrivning av det rättsliga förfarande som pågår,
� uppgift om den aktuella gärningen, tid och plats för den, samt uppgift

om de bestämmelser som är tillämpliga i den ansökande staten,

� uppgift om vilken åtgärd som begärs och, i förekommande fall, i vilken

egenskap en person ska höras,

� namn på och adress till de personer som är aktuella i ärendet.
I 4 kap. 8, 11, 14, 24 a, 25, 25 b, 25 c, 26 a, 28 c, 29 och 29 a §§ finns

särskilda bestämmelser om vad en ansökan ytterligare ska innehålla vid
vissa slag av åtgärder.

Om ärendet är brådskande eller om verkställigheten önskas inom en viss

tidsfrist, ska detta anges och motiveras.

En ansökan om rättslig hjälp ska göras skriftligen genom post, bud eller

telefax. Den får även, efter överenskommelse i det enskilda fallet, över-
sändas på annat sätt.

4 kap.


Hemlig dataavläsning


Rättslig hjälp i Sverige med hemlig dataavläsning


28 c § En ansökan om hemlig dataavläsning i Sverige handläggs av
åklagare. Av ansökan ska det framgå under vilken tid åtgärden önskas och
sådana uppgifter som behövs för att åtgärden ska kunna genomföras.
�&klagaren ska genast pröva om det finns förutsättningar för åtgärden och i
sådant fall ansöka om rättens tillstånd till åtgärden eller, när det får ske enligt
17 § lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning, själv besluta om åtgärden.

Upptagningar och uppteckningar behöver inte granskas enligt vad som

följer av 28 § första stycket lagen om hemlig dataavläsning.

3 Senaste lydelse 2007:982.

4 Senaste lydelse 2007:982.

5 Senaste lydelse 2013:836.

2020:65

background image

3

SFS

Om åklagaren har fattat beslut enligt första stycket, ska återredovisning

enligt 2 kap. 17 § ske först sedan rätten fattat beslut om hemlig dataav-
läsning. Upptagningar och uppteckningar får bevaras efter det att ärendet om
rättslig hjälp har avslutats och återredovisning skett enligt 2 kap. 17 § endast
om det är tillåtet enligt vad som följer av 28 § första stycket lagen om hemlig
dataavläsning.

I fråga om underrättelse till en enskild enligt vad som följer av 28 § andra

stycket lagen om hemlig dataavläsning ska bestämmelserna i 25 § tredje
stycket tillämpas.

28 d Om en ansökan avser hemlig dataavläsning enligt 2 § första stycket
1 och 2 lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning får rättens beslut enligt
28 c § att tillåta hemlig dataavläsning verkställas med tillämpning av 25 a §.

Tekniskt bistånd i Sverige med hemlig dataavläsning


28 e § Tekniskt bistånd med hemlig dataavläsning enligt 2 § första stycket
1 och 2 lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning i form av omedelbar
överföring av meddelanden eller uppgifter om meddelanden får lämnas i
Sverige enligt de förutsättningar som gäller enligt 25 b § andra, tredje och
femte styckena. Vid hemlig dataavläsning i en annan stat än den som ansökt
om tekniskt bistånd ska ett tillstånd enligt 28 f § ha lämnats.

Ansökan ska prövas av åklagare. För beslutet om tekniskt bistånd

tillämpas 1 §, 18 § första stycket 1�3 och tredje stycket och 20 § andra
stycket lagen om hemlig dataavläsning.

Tillstånd från Sverige till gränsöverskridande hemlig dataavläsning


28 f § Om ansökan avser tillstånd till gränsöverskridande hemlig dataav-
läsning enligt 2 § första stycket 1 och 2 lagen (2020:62) om hemlig data-
avläsning tillämpas det som gäller för hemlig avlyssning och hemlig
övervakning av elektronisk kommunikation enligt 26 a § första och andra
styckena och 26 b §. De förutsättningar som gäller enligt 1�6, 11, 14 och
18 §§ lagen om hemlig dataavläsning tillämpas vid tillståndsprövningen.
Rätten ska även tillämpa motsvarande förfarande som anges i 16 § den
lagen. Tingsrättens beslut får inte överklagas.

Rättslig hjälp och tekniskt bistånd i utlandet med hemlig dataavläsning


28 g § Vid rättslig hjälp och tekniskt bistånd med hemlig dataavläsning i
en annan stat tillämpas 26 §.

Tekniskt bistånd får endast avse hemlig dataavläsning enligt 2 § första

stycket 1 och 2 lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning.

Om en underrättelse ska lämnas till en enskild tillämpas 28 § andra

stycket lagen om hemlig dataavläsning.

Tillstånd från en annan stat till gränsöverskridande hemlig dataavläsning


28 h § När ett tillstånd till hemlig dataavläsning enligt 2 § första stycket 1
och 2 lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning beslutats i en brotts-
utredning i Sverige och avläsningen eller upptagningen kommer att göras i
en annan medlemsstat i Europeiska unionen, Island eller Norge utan hjälp
från den andra staten, tillämpas 26 c §.

2020:65

background image

4

SFS

Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ulf Wallentheim

(Justitiedepartementet)

2020:65