SFS 2020:1011 Lag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund

SFS2020-1011.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss

mervärdesskatt för kommuner, regioner,

kommunalförbund och samordningsförbund

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 § lagen (2005:807) om ersättning
för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och
samordningsförbund2 ska ha följande lydelse.

17 §3 Ränta ska beräknas dagligen.

Kostnadsränta tas ut på ersättning som kommunen ska betala tillbaka efter

beslut av Skatteverket. Räntan beräknas från och med dagen efter den dag
beloppet betalades ut till och med den dag beloppet senast ska betalas enligt
17 b § andra stycket.

Kostnadsränta tas ut på justeringsbelopp som kommunen ska betala enligt

beslut om justering av ersättning. Räntan beräknas från och med dagen efter
den dag då beloppet senast skulle ha betalats in till Skatteverket enligt 17 b §
andra stycket och till och med den dag beloppet betalas.

Intäktsränta betalas på ersättning som ska betalas till kommunen. Räntan

beräknas från utgången av första månaden efter den månad då ansökan om
ersättning kom in till Skatteverket och till och med den dag beloppet betalas
ut.

Kostnadsränta och intäktsränta beräknas efter en räntesats som motsvarar

basräntan enligt 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244), om inte
annat följer av sjätte stycket.

Kostnadsränta enligt andra stycket beräknas efter en räntesats som mot-

svarar intäktsränta enligt 65 kap. 4 § tredje stycket skatteförfarandelagen om
kommunen har begärt omprövning av ett ersättningsbeslut på grund av att
den i stället har rätt till avdrag eller återbetalning enligt mervärdesskatte-
lagen (1994:200).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Johan Ndure
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:1, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63.
2 Lagen omtryckt 2008:909.
Senaste lydelse av lagens rubrik 2019:922.
3 Senaste lydelse 2011:1418.

SFS

2020:1011

Publicerad
den

1 december 2020