SFS 2020:1018 Lag om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

SFS2020-1018.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa

nikotinhaltiga produkter

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2018:696) om skatt på
vissa nikotinhaltiga produkter

dels att 2, 3 och 5 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 11 a §, av följande lydelse.

2 § I denna lag avses med

� e-vätskor: vätskor som innehåller nikotin,
� högkoncentrerade e-vätskor: e-vätskor med en koncentration nikotin

som uppgår till minst 15 men inte överstiger 20 milligram per milliliter
vätska,

� andra nikotinhaltiga produkter: nikotinhaltiga produkter för

användning i mun eller näsa, med undantag för e-vätskor och produkter som
innehåller tobak och som är hänförliga till kapitel 24 i den lydelse av
Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) 2658/87
av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om
Gemensamma tulltaxan som gällde den 1 januari 2017,

� yrkesmässig aktivitet: sådan aktivitet som utförs av
1. en juridisk person, eller
2. en enskild person om den avser varor som inte är avsedda för den

enskildes eller dennes familjs personliga bruk,

� EU-land: områden som tillhör Europeiska unionens punktskatteområde,
� tredjeland: länder och områden utanför Europeiska unionens

punktskatteområde,

� distansförsäljning: försäljning där varorna transporteras till Sverige från

ett annat EU-land av säljaren eller av någon annan för säljarens räkning och
köpet inte är yrkesmässigt för köparen,

� förordning (EG) nr 1272/2008: Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och
upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av
förordning (EG) nr 1907/2006 i den lydelse som gällde den 1 januari 2020.

Med import avses i denna lag införsel av skattepliktig vara till Sverige

från tredjeland under förutsättning att varan inte omfattas av sådant
suspensivt tullförfarande eller suspensivt tullarrangemang som avses i
artikel 4.6 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om
allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG.

1 Prop. 2020/21:1, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63.

SFS

2020:1018

Publicerad
den

1 december 2020

background image

SFS

2020:1018

2

Med import avses även att varan frisläpps från ett sådant förfarande eller
arrangemang.

Med tullskuld och unionsvara avses i denna lag detsamma som i artikel 5

i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den
9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

3 § Skatt tas ut för e-vätskor med 2 000 kronor per liter vätska.

För högkoncentrerade e-vätskor ska skatt i stället för vad som anges i

första stycket tas ut med 4 000 kronor per liter vätska.

5 § Skatt enligt 3 och 4 §§ tas inte ut för

1. produkter

som

är

klassificerade

som

narkotika

enligt

narkotikastrafflagen (1968:64) eller som hälsofarliga varor enligt lagen
(1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,

2. läkemedel som uppfyller kraven för att få säljas enligt 5 kap. 1 §

läkemedelslagen (2015:315) eller medicintekniska produkter som får
släppas ut på marknaden eller tas i bruk i Sverige enligt 9 § lagen (1993:584)
om medicintekniska produkter,

3. produkter som är skattepliktiga enligt lagen (1994:1563) om

tobaksskatt, eller

4. produkter som vid klassificering och märkning enligt förordning (EG)

nr 1272/2008 tillhör faroklassen akut toxicitet i farokategorierna 1, 2 eller 3,
med undantag för högkoncentrerade e-vätskor.

11 a § Från skattskyldighet enligt 11 § 1 b undantas e-vätskor och andra
nikotinhaltiga produkter som fullständigt förstörts under tillsyn av
Skatteverket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Marc Gren
(Finansdepartementet)