SFS 2020:1019 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

SFS2020-1019.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid

import, m.m.

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 3 kap. 4 § och 4 kap. 3 § lagen
(1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. ska ha följande lydelse.

3 kap.
4 §
2 Frihet från skatt ska under de förutsättningar som anges i 1 § samt
med de begränsningar som framgår av 7 och 8 §§ medges en resande för
import av

1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram

röktobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror,

2. en liter spritdryck eller två liter starkvin,
3. fyra liter vin, och
4. sexton liter starköl.
Bestämmelser om hinder för den som inte fyllt 20 år att föra in

spritdrycker, vin och starköl i landet finns i 4 kap. 4 § alkohollagen
(2010:1622). En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra
in tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i landet
finns i 5 kap. 20 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

I denna lag förstås med
spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volym-

procent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 volym-

procent men inte 22 volymprocent samt mousserande vin,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt

som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent,
e-vätskor: e-vätskor enligt lagen (2018:696) om skatt på vissa

nikotinhaltiga produkter,

högkoncentrerade e-vätskor: högkoncentrerade e-vätskor enligt lagen om

skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

andra nikotinhaltiga produkter: andra nikotinhaltiga produkter enligt

lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

1 Prop. 2020/21:1, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63.
2 Senaste lydelse 2018:2089.

SFS

2020:1019

Publicerad
den

1 december 2020

background image

SFS

2020:1019

2

4 kap.
3 §
3 Tull och skatt enligt 1 § ska tas ut med följande belopp.

tull

skatt

spritdryck

4 kr/liter

262 kr/liter

starkvin

2 kr/liter

81 kr/liter

vin

1 kr/liter

36 kr/liter

starköl

3 kr/liter

20 kr/liter

cigaretter

34 öre/styck

196 öre/styck

cigarrer

86 öre/styck

219 öre/styck

röktobak

428 kr/kg

2 422 kr/kg

snus

104 kr/kg

762 kr/kg

högkoncentrerade
e-vätskor

320 kr/liter

6 600 kr/liter

övriga e-vätskor

320 kr/liter

3 300 kr/liter

andra nikotinhaltiga
produkter

390 kr/kg

1 225 kr/kg

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2018:697.

;