SFS 2020:1034 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2020-1034.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 kap. 7 §, 34 kap. 23 § och 41 kap.
8 § inkomstskattelagen (1999:1229)2 ska ha följande lydelse.

13 kap.
7 §
Delägarrätter, fordringsrätter, andelar i svenska handelsbolag och
sådana tillgångar som avses i 52 kap. räknas inte som tillgångar i närings-
verksamheten för enskilda näringsidkare.

De ska dock räknas som tillgångar i näringsverksamheten om de är
– lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar eller liknande till-

gångar,

– inventarier eller fordringar på grund av avyttring av inventarier,
– tillgodohavanden i kreditinstitut och tillgodohavandet hör till närings-

verksamheten,

– fordringar på sådana försäkringsersättningar eller skadestånd som ska

tas upp i näringsverksamheten,

– andelar i kooperativa föreningar förutsatt att innehavet av andelarna

betingas av näringsverksamheten eller fordringar på grund av avyttring av
sådana andelar, eller

– fordringar som medlemmar i kooperativa föreningar har på föreningen

förutsatt att medlemskapet i föreningen betingas av näringsverksamheten.

Vid tillämpning av denna paragraf anses patent och andra sådana rättig-

heter som räknas upp i 18 kap. 1 § andra stycket 1 som inventarier även om
de inte förvärvats från någon annan.

34 kap.
23 §
Med realtillgångar avses alla sådana tillgångar som räknas in i
kapitalunderlaget för expansionsfond i enskild näringsverksamhet med
undantag av kontanter, tillgodohavanden i kreditinstitut och liknande till-
gångar.

1 Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60.
2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS

2020:1034

Publicerad
den

2 december 2020

background image

2

SFS

2020:1034

41 kap.
8 §
Inkomster ska tas upp som intäkt det beskattningsår då de kan dispon-
eras.

Sådana räntor på tillgodohavanden i kreditinstitut och som tillgodoräknas

insättaren per den 31 december anses disponibla den dagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den

31 december 2020.

3. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande för
a) beskattningsår som börjar före den 1 januari 2021, eller
b) tillgodohavanden i aktiebolag och ekonomiska föreningar som om-

fattas av punkt 2 och 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till
lagen (2020:1026) om upphävande av lagen (2004:299) om inlåningsverk-
samhet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)