SFS 2020:1038 Lag om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet

SFS2020-1038.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av

rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-

avtalet

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 8 § lagen (2015:62) om
identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-
avtalet ska ha följande lydelse.

3 kap.
8 §
Med finansiellt institut med lokalt kundunderlag avses ett finansiellt
institut som uppfyller följande krav:

1. Det har
a) tillstånd av Finansinspektionen att bedriva verksamhet eller förvaltas

av någon som har sådant tillstånd, eller

b) beviljats undantag från tillståndsplikt enligt 2 kap. 3 § lagen (2010:751)

om betaltjänster.

2. Det har inte något fast driftställe utanför Sverige.
3. Det marknadsför sig inte till kunder eller kontohavare utanför Sverige.
4. Minst 98 procent av värdet på de finansiella konton som förs av instit-

utet ska innehas av personer med hemvist i Sverige eller en annan med-
lemsstat i Europeiska unionen.

5. Det hade senast den 1 juli 2014 infört riktlinjer och förfaranden för att
a) förhindra att det tillhandahåller finansiella konton till ett icke FATCA-

deltagande finansiellt institut, och

b) kontrollera om det öppnar eller håller ett finansiellt konto för en speci-

ficerad amerikansk person som inte har sin hemvist i Sverige eller för en
passiv icke-finansiell enhet vars personer med bestämmande inflytande är
medborgare eller har hemvist i USA och inte samtidigt har hemvist i
Sverige.

6. Dess riktlinjer och förfaranden som avses i 5 anger att om det fastställts

att ett sådant finansiellt konto innehas av en specificerad amerikansk person
som inte har sin hemvist i Sverige eller av en passiv icke-finansiell enhet
vars personer med bestämmande inflytande är medborgare eller har hemvist
i USA och inte samtidigt har hemvist i Sverige, ska det finansiella institutet
rapportera ett sådant finansiellt konto som om det finansiella institutet vore
ett rapporteringsskyldigt svenskt finansiellt institut och registrera sig i
enlighet med 8 kap. 2 § eller stänga det finansiella kontot.

7. Det granskar befintliga konton som innehas av en fysisk person som

inte har sin hemvist i Sverige eller av en enhet, i enlighet med de förfaranden

1 Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60.

SFS

2020:1038

Publicerad
den

2 december 2020

background image

2

SFS

2020:1038

i 4–8 kap. som gäller för befintliga konton för att identifiera eventuella
amerikanska rapporteringspliktiga konton eller finansiella konton som förs
av ett icke FATCA-deltagande finansiellt institut, och rapporterar sådant
finansiellt konto som om det finansiella institutet vore ett rapporterings-
skyldigt svenskt finansiellt institut, eller stänger det finansiella kontot.

8. Varje sådan till det finansiella institutet närstående enhet som är ett

finansiellt institut ska vara etablerad eller registrerad i Sverige och uppfylla
kraven i denna paragraf, utom när det gäller närstående enheter som är
pensionsstiftelser.

9. Det har inte riktlinjer eller förfaranden som diskriminerar mot finansi-

ella konton som öppnas eller förs för fysiska personer som är specificerade
amerikanska personer med hemvist i Sverige.

Vid tillämpning av första stycket 2 avses med fast driftställe inte en sådan

plats som inte marknadsförs till allmänheten och från vilken det finansiella
institutet endast bedriver administrativa stödfunktioner.

Vid tillämpning av första stycket 3 ska ett finansiellt institut inte anses

marknadsföra sig till kunder eller kontohavare utanför Sverige endast på
grund av att det finansiella institutet

1. har en webbplats, om det på webbplatsen inte specifikt anges att det

finansiella institutet tillhandahåller finansiella konton eller tjänster till
kunder som inte har hemvist i Sverige och det finansiella institutet inte på
annat sätt är inriktat på eller marknadsför sig till amerikanska kunder eller
kontohavare, eller

2. annonserar i tryckta medier eller via radio- eller tv-kanal som distribu-

eras eller sänds huvudsakligen inom Sverige men som tillfälligtvis distri-
bueras eller sänds även i andra länder, om det i marknadsföringen inte speci-
fikt anges att det finansiella institutet tillhandahåller finansiella konton eller
tjänster till kunder som inte har hemvist i Sverige och det finansiella insti-
tutet inte på annat sätt är inriktat på eller marknadsför sig till amerikanska
kunder eller kontohavare.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande för aktiebolag och

ekonomiska föreningar som omfattas av punkt 2 och 3 i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till lagen (2020:1026) om upphävande av lagen
(2004:299) om inlåningsverksamhet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)