SFS 2020:1052 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

SFS2020-1052.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 15 § patientsäkerhetslagen
(2010:659) ska ha följande lydelse.

6 kap.
15 §
2 Utöver vad som annars följer av lag eller förordning är hälso- och
sjukvårdspersonalen skyldig att lämna ut sådana uppgifter som

1. gäller huruvida någon vistas på en sjukvårdsinrättning om uppgifterna

i ett särskilt fall begärs av en domstol, en åklagarmyndighet, Polismyndig-
heten, Säkerhetspolisen, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket,

2. begärs av Säkerhetspolisen i ett enskilt fall och behövs i myndighetens

verksamhet för personskydd för

a) statschefen, tronföljaren, en annan medlem av kungahuset, en talman,

en riksdagsledamot, statsministern, ett statsråd, en statssekreterare eller
kabinettssekreteraren,

b) en person vars personskydd Säkerhetspolisen ansvarar för i samband

med statsbesök och liknande händelser, eller

c) en person som Säkerhetspolisen i ett enskilt fall har beslutat om

personskydd för,

3. behövs för en rättsmedicinsk undersökning,
4. Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor

behöver för sin verksamhet,

5. behövs för prövning av ett ärende om att avskilja en studerande från

högskoleutbildning eller polisprogrammet, eller

6. behövs för prövning av någons lämplighet att ha körkort, traktorkort

eller taxiförarlegitimation enligt taxitrafiklagen (2012:211).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2019/20:186, bet. 2020/21:JuU3, rskr. 2020/21:57.
2 Senaste lydelse 2014:768.

SFS

2020:1052

Publicerad
den

2 december 2020